Bybane er det beste valget for Bergen

DEBATT: Endringer i teknologi eller trasé vil utsette transportløsningen for Åsane med mange år. Det har vi ikke råd til!

Publisert: Publisert:

FOR LAV KAPASITET: «Superbuss-konseptet» anbefales ikke i Bergen, blant annet fordi den har for lav kapasitet pr. buss. Bybane er den eneste måten å tilrettelegge for et kollektivtilbud med tilstrekkelig kapasitet, skriver byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap). Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Anna Elisa Tryti
Tidligere byråd for byutvikling (Ap)

Ståle Eeg Nilsen (H) hevder i lørdagens BT at superbuss-løsninger er bedre enn bane og at et slikt alternativ aldri har blitt skikkelig utredet i Bergen.

Begge disse påstandene er feil.

Bybane er egnet der transportbehovet er stort nok, og der det er behov for den kapasitet og kvalitet som en bybane kan tilby.

Med dette som utgangspunkt, konkluderer rapporten «Fremtidig bybanenett i Bergensområdet» (2009) med at det frem til 2040 er strekningene til Flesland, Åsane og Fyllingsdalen som er mest aktuelle for bybane.

Dette gjorde at videre utbygging av bybanenettet ble planlagt.

Rapporten «Transportkoncepter Bergen – Åsane» (2015) sammenlikner flere ulike konsepter for kollektivtransport fra sentrum til Åsane, blant annet bybane og superbuss.

Konklusjonen er klar: bybane egner seg bedre enn buss til Åsane. Det som i rapporten beskrives som «Superbuss-konseptet» anbefales ikke, blant annet fordi den har for lav kapasitet pr. buss.

Bybane er, i kombinasjon med supplerende bussruter, den eneste måten å tilrettelegge for et kollektivtilbud med tilstrekkelig kapasitet.

Les også

Les også om truslene mot Tryti: «Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker deg fra politikken, eller begår selvmord»

I Trondheim byområde ble det i 2018 registrert omtrent 30 millioner kollektivreiser og i Stavanger byområde (Sør-Rogaland) omtrent 20 millioner, der det estimeres at halvparten av turene vil betjenes av «superbussene».

Til sammenlikning registrerte Skyss 64,5 millioner påstigninger i Bergen byområde, hvorav 14,9 millioner var med Bybanen. Prognoser viser at i 2040 vil det daglig være rundt 35.000 passasjerer på Bybanen vestover og 50.000 nordover, og i dag er det allerede 60.000 passasjerer sørover.

Dette vil tilsvare mer enn 40 millioner turer i året – kun med bane.

I tillegg til en mye mer krevende topografi, som forutsetter mye mer tunneler og inngrep i eksisterende bebyggelse, så er det klart at effektive kollektivsystemer tilpasset et større marked og mer krevende forhold er mer kostbart enn eksemplene fra Trondheim og Stavanger.

Bybanen i Bergen er imidlertid rimeligere i drift, med betraktelig færre personalkostnader. Dagens bybanetilbud erstatter opp til 90 busser i timen i rushtiden, noe som tilsier svært god samfunnsøkonomisk nytte.

MORGENRUSH: – Jeg vil anbefale superbuss-forkjempere i Bergen om å gå ut i Christies gate i morgenrushet og observere (buss) trafikken. Det er vanskelig å konkludere med at flere og lengre busser er løsningen for å gi Bergen et bedre kollektivtilbud. Foto: Rune Sævig

Bybanen er også så langt bygget innenfor budsjett, noe som betyr at Bergen ikke får overraskelser av Stavangers format, der budsjettsprekken for superbussen var over 4 milliarder kroner.

Både Trondheim og Stavanger forventer vekst i antallet kollektivpassasjerer når «superbuss»-systemene kommer i drift. Men faktum er at Bergen er en større by med vesentlig større krav til kapasitet på kollektivtilbudet.

Hvis man skal sammenlikne Bergen med andre byer, kan man like gjerne se utenlands. Danmarks nest største by, Aarhus, åpnet nettopp første byggetrinn av sin «lettbane».

Danske planleggere har vært på studietur til Bergen for å lære av Bybanens suksess.

For å betjene flere kollektivreisende med buss, trengs flere bussavganger – enten med ordinære busser eller «superbusser». Trafikkplanleggere for Bergensområdet sier at å bare øke antall bussavganger er utfordrende både for avviklingen på holdeplassene.

Sammenklumping av busser gir forsinkelser. Vi har ikke plass til flere busser i gatene i sentrum, der busskapasiteten allerede er sprengt.

Jeg vil anbefale superbuss-forkjempere i Bergen om å gå ut i Christies gate i morgenrushet og observere (buss) trafikken.

Det er vanskelig å konkludere med at flere og lengre busser er løsningen for å gi Bergen et bedre kollektivtilbud.

Derimot vil bybanen bidra til å redusere trafikkbelastningen i sentrum. Tanken er at passasjerer som reiser nord- sør gjennom sentrum skal kunne slippe å bytte. Det er en løsning som minimerer arealbehovet i et trangt sentrum.

Les også

Sprekker bybanebudsjettet, vil Trym Aafløy mure igjen tunnelen til Fyllingsdalen

Ståle Eeg Nilsen sammenlikner antall brukere av hele superbussystemene på flere titalls kilometer i Trondheim og Stavanger med antall brukere for én bybanelinje fra Bergen sentrum til Åsane som han har hentet fra BT. Han sier at 7000 mennesker vil få glede av Bybanen til Åsane.

Dette samsvarer ikke med våre prognoser, som viser opp mot 50 000 daglige reisende.

Banen mot Åsane er ikke bare et tilbud til den nordligste bydelen vår, men også til sentrumsbeboere, innbyggere i indre og ytre Sandviken, Eidsvåg, studenter ved NHH, og mange flere.

Dette gjelder selvsagt også for banen mot Fyllingsdalen, som på sin vei vestover skal betjene vestlandets største arbeidsplass – Haukeland Universitetssykehus – og Mindemyren, byens nye bydel.

Dem som likevel skal helt fra den ene siden av byen til den andre vil kunne benytte ekspressbusser også i fremtiden.

Bergen tjener også stort på bybaneinvesteringene. I utredningen om transportkonsepter fra 2015 trekkes byutvikling og potensialet for byvekst frem som en stor fordel bybane har, sammenliknet med superbuss.

Det slås fast at bybanen gir optimale vilkår for en strukturert byvekst, med store offentlige og private investeringer i boliger, næringsbygg, gang- og sykkelveier og annen infrastruktur.

Som bysamfunn får vi mange ganger igjen for bybanens byggekostnader. Vi har allerede investert i sør og i vest.

Åsane er definitivt en bydel som fortjener en oppgradering og en miljøvennlig, kapasitetssterk og forutsigbar transport til byen. Bystyret er ferdig med valg av konsept og trasé gjennom sentrum.

Å endre teknologi eller trasé nå, utsetter transportløsningen for Åsane med mange år. Det har vi rett og slett ikke råd til!

Planleggingen av Bybanen i Bergen er basert på utredninger fra både 2009 og 2015, samt en rekke politiske vedtak i bystyret og fylkestinget etter den tid. Bybanen har så langt vært en kjempesuksess.

Bybanen i Bergen har fått både nasjonale og internasjonale priser for sine transportløsninger.

Bybanen har gitt Bergen et bedre kollektivtilbud, som har bidratt til en sterk økning i antallet kollektivreiser, mindre biltrafikk i sentrum og et bedre Bergen.

Vi har økt kollektivreiser med 70 prosent siden introduksjonen av bybanen, køene i rushtiden er halvert, og vi har redusert utslippene fra persontransporten med nesten 20 prosent i siste bystyreperiode.

For at den positive utviklingen skal fortsette må bybanenettet utvikles og bygges, også til Åsane.

Åsane bydel bør få del i suksesshistorien.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg