Dyrere å være kronisk syk

Regjeringen svekker tilbudet i hjemmet til alvorlig syke, kronikere og døende pasienter, og lar pasientene betale regningen.

Publisert: Publisert:

BEKYMRET: Vi er sterkt bekymret for hva budsjettforslaget vil si for fysioterapitjenesten i kommunene, skriver innsenderen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Ingunn Bringsvor Nilsen
Kommunefysioterapeut Bergen kommune, tillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapitjenesten i Bergen kommune vil få et kutt i rammetilskuddet på omtrent ni millioner kroner i 2017, dersom Stortinget vedtar det foreslåtte statsbudsjettet 19. desember. Kun Høyre og Frp gikk inn for denne omleggingen, men det er nå sikret flertall etter budsjettforhandlingene med Venstre og KrF.

I budsjettforslaget fjerner regjeringen diagnoselisten som sikrer retten til gratis fysioterapibehandling for pasienter med kroniske sykdommer og funksjonshemninger. Konsekvensen er at det blir dyrere å ha en kronisk sykdom. Er det rettferdig at pasientene skal miste denne ordningen? Er det ikke dobbelt urettferdig at personer med alvorlige sykdommer skal fratas en nødvendig helsetjeneste av økonomiske grunner?

Den nye ordningen innebærer at det skal kreves inn egenandeler for all fysioterapibehandling for pasienter over 16 år, uansett om du går til en fysioterapeut på et fysikalsk institutt eller får tilbud fra en fysioterapeut som er fast ansatt i kommunen. Det er foreslått et egenandelstak 2 (tjenester fra fysioterapeuter og psykologer) på 1990 kroner i året. Det blir altså «frikort» på behandlinger når en har nådd egenandelstaket.

Beløpet kan virke lite, men for en med minstepensjon eller uføretrygd, kan dette bli en stor ugift når en i tillegg har utgifter til lege og medisiner. Ordningen kan med stor sannsynlighet føre til økte sosiale forskjeller. Fysioterapi vil ikke nødvendigvis nå frem til dem som trenger det mest, men til dem som har råd til å betale for tjenesten.

Les også

- Bergen mister viktige fysioterapeuter

Bergen kommune har ca. 85 årsverk for fast ansatte fysioterapeuter. Hvis statsbudsjettet blir vedtatt som det foreligger nå, vil det altså bli et inntektskrav for fysioterapitjenesten på ca. 9 millioner kroner i året. Beregninger viser at det er urealistisk å få inn så mye i egenandeler fra pasientene som den kommunale fysioterapitjenesten betjener. Anslaget kommunen har gjort, er at tjenesten maksimalt vil kunne få inn ca. 2,4 millioner kroner. Mange kommuner vil med forslaget derfor måtte kutte i fysioterapitjenesten neste år.

Kommunefysioterapeutene behandler mennesker med store funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Det gjelder eldre som trenger fysioterapi for å trene seg opp etter bruddskader og operasjoner. De trenger fysioterapi for å hindre komplikasjoner, slik at de kan klare seg selv. Det sparer samfunnet for kostnader til hjemmesykepleie eller sykehjemsplass. Behandling til personer med kroniske sykdommer kan hindre eller utsette sykehusinnleggelser.

Det er også en betydelig kommunal satsing på at alvorlig syke og døende pasienter kan få lindrende omsorg og behandling i hjemmet. Fysioterapi er et viktig bidrag i dette arbeidet. Har regjeringen tenkt gjennom konsekvensene av at disse pasientene nå skal bli avkrevd en egenandel for behandlingen?

Kommunefysioterapeuter jobber ikke bare med behandling. Vi har en helhetlig tilnærming med både forebygging, veiledning, behandling og tilrettelegging med hjelpemidler i hjemmene hvor vi går på hjemmebesøk. Fysioterapeuter har en sentral rolle i kommunens tilbud om rehabilitering og tidlig innsats for å bevare og bedre fysisk funksjon i eldre år, og jobber for å la eldre bo hjemme så lenge som mulig. Inntektstapet til fysioterapitjenesten undergraver satsingen som har vært på dette området de siste årene.

Les også

Høie med gladnyhet til kronisk syke

Vi jobber i tverrfaglige team sammen med ergoterapeuter og sykepleiere, og det vil være helt unaturlig at en skal måtte ta betalt for behandling utført av fysioterapeutene i teamene når tjenestene fra ergoterapeuter og sykepleiere er gratis. Med systemet som skisseres i statsbudsjettet, vil det ikke lenger være lønnsomt for kommunen å forebygge eller jobbe tverrfaglig. Endringen vil også føre til mer byråkrati for å kreve inn egenandeler fra pasientene. Ordningen virker tungvint og lite gjennomtenkt fra politisk hold, og lite tilpasset den kommunale fysioterapitjenesten.

Vi er sterkt bekymret for hva budsjettforslaget vil si for fysioterapitjenesten i kommunene. Er regjeringspartiene klare til å forsvare dette i den kommende budsjettperioden?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg