Forbud er ikke løsningen

Slik situasjonen er i dag, er vi fremdeles avhengige av å bruke legemidler i kampen mot lakselusa.

Publisert:

OPPDRETT: Mattilsynet mener at det vil være mer hensiktsmessig å skjerpe praktiseringen av eksisterende regelverk, fremfor å fastsette et forbud. Denne vurderingen støtter jeg, skriver fiskeriminister Per Sandberg. Foto: JAN M LILLEBØ

Debattinnlegg

Per Sandberg
Fiskeriminister (Frp)

Økt medikamentbruk i kampen mot lakselusa har de senere årene fått alarmklokkene til å ringe. I sommer sendte vi derfor på høring flere forslag til å stramme inn reglene for lusemiddelbruken.

Det ble foreslått endringer av regelverket på i hovedsak tre områder:

1. For å beskytte aktive rekefelt og eventuelt andre sårbare områder og arter, foreslo vi å stille krav til hvor tømming av behandlingsvann etter medikamentell behandling i brønnbåt kan eller ikke kan foregå.

Les også

- Metoden skulle aldri vært brukt

2. For å forebygge opphopning av rester av såkalte kitinsyntesehemmere under anleggene som bruker slike stoffer, foreslo vi å forlenge tiden mellom hver gang slike stoffer kan brukes, og at de ikke kan brukes om ikke miljøtilstanden under anleggene er god. Videre ble det foreslått at disse stoffene ikke kan brukes på lokaliteter nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.

3. I tillegg foreslo vi at oppdretter i større grad enn i dag må vurdere risiko for negative miljøeffekter og innarbeide risikoreduserende tiltak ved behandling mot lakselus i sitt planverk. Nå arbeider departementet med å gå gjennom høringsuttalelsene og forberede våre konklusjoner.

Les også

Vil droppe GMO-stempel på vaksinert laks

Bergens Tidende har den senere tid satt fokus på kombinasjonsbehandlinger, noe departementet så langt ikke har forslått noe forbud mot. Fiskeridirektoratet foreslo tidligere i år et forbud mot utslipp av behandlingsvann som inneholder flere legemidler. Vi valgte å ikke gå videre med et slikt forslag av flere grunner, blant annet fordi et forbud vil kunne gå ut over fiskehelsepersonellets forskrivningsrett og hensynet til dyrevelferd.

Behandlingsmulighetene ville innskrenkes vesentlig med et slikt forbud. Forslaget vil avskjære enhver bruk av legemidler i kombinasjon, med mindre kombinasjonen har markedsføringstillatelse. Det er også sannsynlig at et slikt forslag ville kunne øke bruken av andre medikamenter som kitinsyntesehemmere.

Det er ikke realistisk å regne med at Statens legemiddelverk vil få søknader for ulike kombinasjoner av legemidler. Dette fordi det er helt lovlig for alle som kan forskrive medisiner, både til dyr og mennesker, å skrive ut midler til bruk i kombinasjon uten at det foreligger slik tillatelse. I tillegg vil det også kunne fordre et samarbeid mellom ulike legemiddelprodusenter.

Les også

Mattilsynet har anmeldt to oppdrettsselskap

Det vil fortsatt være behov for å bruke legemidler i kombinasjon. Sannsynligvis vil vi også få nye midler på markedet. Ikke-medikamentelle metoder er tatt i bruk, men man er fortsatt ikke der at disse kan erstatte legemidlene.

Mattilsynet gjennomfører i 2016 en tilsynskampanje rettet mot fiskehelsepersonell om forsvarlig forskrivning av legemidler og spesielt lakselusmidler. Innsatsen ser nå ut til å bære frukter, og hittil i år ser vi en nedgang i bruken av medikamenter.

Det er også verdt å merke seg at Mattilsynet mener at regelverket i dag er tilstrekkelig godt til å kunne stoppe uforsvarlig forskrivning og bruk av legemidler. De mener at det vil være mer hensiktsmessig å skjerpe praktiseringen av eksisterende regelverk, fremfor å fastsette et forbud som vil kunne gjøre betydelig innhogg i fremtidens verktøykasse for forsvarlig lusehåndtering i oppdrettsnæringen. Denne vurderingen støtter jeg.

Slik situasjonen er i dag, er vi fremdeles avhengige av å bruke legemidler i kampen mot lakselusa - for å ta vare på villaksen, og i ekstreme tilfeller også for å ta vare på helse og velferd hos oppdrettslaksen. Samarbeid mellom myndigheter og næringsaktører for å få bedre kontroll på lusa, få ned medikamentbruk og utvikle bedre metoder for å bekjempe lus er også svært viktig. Namdalen er et godt eksempel på hvordan oppdrettere gjennom tett samarbeid har klart å snu situasjonen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg