Hvilke rettigheter har skolebarn?

REGULERT: Bruken av datamaskiner i skolen har skapt debatt den siste tiden. Innsenderen går gjennom barnas rettigheter. Jeff Chiu / AP (arkiv)

John Arthur Berg
Personvernombud for itslearning. Far til to barn i bergensskolen.

BT skriver på lederplass 17. august at elevens personvern må sikres bedre. Men nylig ble den europeiske personvernsforordningen (GDPR) tatt inn i norsk lov. Den gjelder for alle virksomheter som behandler persondata, og den beskytter også elever i skolen.

Kanskje går det nye lovverket lengst i verden når det gjelder å gi medborgere personvernsrettigheter. Det er bygget inn kraftige sanksjonsmuligheter når virksomheter bryter loven.

Men loven har en svakhet. Den omfatter hundretusentalls virksomheter. I Datatilsynet jobber det rundt 50 personer, neppe nok til å aktivt følge opp all bruk av persondata. Håndheving vil i stor grad være basert på at man krever sin rett og klager ved overtramp.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder dine skolebarns personvern? Her kommer en forenklet oppsummering:

  • Bruk av elevenes data skal være begrenset til et tydelig formål, tett knyttet til skolens rolle. Vær kritisk hvis du ser at barns data brukes på måter som ikke er relevant i utdanningssammenheng.
  • Du har rett på utfyllende (men samtidig lettlest og tydelig) informasjon om i hvilke sammenhenger elevdata benyttes. Hvis du ikke har fått eller finner informasjon om dette, har du rett til å kontakte skoleeier og be om å få det tilsendt.
  • Kommunen har ansvar for å gjennomføre egnede tiltak for å sikre dataene. Du kan klage både til virksomheten og direkte til Datatilsynet hvis barns data ikke sikres godt.
  • Du har rett til å be om innsyn i elevdata som behandles av kommunen. Merk at en del data om dine barn kan holdes tilbake av andre lovmessige grunner.

Du kan be om å få slettet elevdata som ikke lenger er relevant for skolens på å behandle saken. Er du uenig i avgjørelsen, kan saken klages videre til Datatilsynet.

I skolen skjer mye bruk av digitale tjenester på ildsjelsbasis, og verktøy som behandler elevdata tas ofte i bruk uten at man er godt nok kjent med lovverket. Dette vil bare endre seg hvis foreldre spør: «Er dette lov?».

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg