Vi tror fornuften vil seire til slutt

Bryggen i Bergen er ikke et lokalt anliggende for et bystyre i forhandlinger om plattform, politiske verv og posisjoner.

Publisert: Publisert:

VERDENSKULTUR: Bryggen må snarest få fjernet hovedtyngden av biler og busser, men ikke bli erstattet med tung jernbanedrift i dagløsning gjennom bysentrum, skriver innsenderne. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Petter Visted, styreleder Bryggens Venner styreleder Kim F. Lingjærde,Stiftelsen Bryggen Bernt-Håvard Øyen, direktør Stiftelsen Bryggen Lars-Jørgen Dahl, styreleder, Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland

Det er ikke flere enn drøyt 1000 lokaliteter i verden som er funnet verdig en plass på Unescos verdensarvliste. Konvensjonen som skal beskytte verdenskulturminnene, er ratifisert av 191 stater, Norge inkludert. Verdenskulturminnene er ikke rangert, men innskrivingsrekkefølgen kan si noe om hvor åpenbart viktige de er.

De tolv første ble innskrevet i 1978 fra syv land på tre kontinenter. Norge fikk sine første innskrivinger på listen ved Urnes Stavkirke og Bryggen i Bergen allerede i 1979 - samme år som pyramidene i Giza.

Norge har forpliktet seg til å beskytte og ivareta verdensarven. Det er altså ikke slik at Bryggen i Bergen og Bryggens historiske omgivelser er et lokalt anliggende for et bystyre i Bergen, eller kan søkes løst i forhandlinger om en byregjeringsplattform, politiske verv og posisjoner.

Les også

Venstre hopper elegant over økonomien

Etter artikkel 11 i konvensjonen føres det en liste over verdensarvsteder som er truet. Der står både Wiens klassiske sentrum og Liverpools maritime og handelsmessige byområde. Dresden var på verdensarvlisten, men ble strøket i 2009. Årsaken var at man der valgte en broløsning for et nytt veiprosjekt i istedenfor tunnel som Unesco hadde anbefalt. Vi ser klare paralleller, og frykter at verdiene på Bryggen i Bergen forvitrer om Norge og Bergen ikke følger opp sine forpliktelser.

Et tiltak som Bybanen bryter permanent med Bryggens historiske kontekst, og særlig kontaktflaten mot Vågen. Bryggen kan havne på listen over truet verdensarv om Bybanen legges der. I innskrivingsgrunnlaget står det blant annet at Bryggen er en unik manifestasjon og forteller historien om en sivilisasjon som har forsvunnet. Videre står det at Bryggen bærer sporene av sosial organisering og et havnekvarter av hanseatiske handelsfolk med spor tilbake til 1300-tallet. Det er en type nordisk fondaco (handelsdepot, bolig og ghetto for utenlandske kjøpmenn, red.anm.) uten like i verden, hvor strukturene har overlevd i bylandskapet.

Det globale ansvaret vi har for forvaltning av et unikt historisk havnekvarter og handelssted, må veie tyngre enn behovet for å vise frem de 56,9 tonn og 42,1 m lange forstadstogene. Synligheten, for dem som trenger det, blir godt ivaretatt på alle åpne bybanetraseer.

Les også

– Ingen tør å snakke om «elefanten» i Sandviken. Dette bygget må rives.

I sentrum har man et utmerket alternativ i fjell. En tunnelløsning vil gi en mer effektiv bane, bedre tilgjengelighet for næring og beboere gjennom sine utganger, og en langt mer driftssikker bane. Vi deler synet om at Bryggen snarest må få fjernet hovedtyngden av biler og busser, men ikke bli erstattet med tung jernbanedrift i dagløsning gjennom bysentrum. Verdenskulturminnet Bryggen er uløselig knyttet til havnen, fri for en tilnærmet kontinuerlig tilstedeværelse av passerende tog.

Vi er oppdragsgiverne til «Hvitbok - Bryggen fri for buss, bane og biler». Det er påvist skremmende mange mangler og lettvintheter i kommunens utredninger. Alternativet med fjerning av både biler, busser og bane er ikke utredet. Risiko- og sikkerhetsanalyser, blant annet tap av tid ved driftsforstyrrelser, personskader og terrorfare, er ikke foretatt. Det finnes ikke en buss-for-bane-utredning. Hvordan skal for eksempel festivaler og arrangementer fortrenge banedrift uten at det blir brudd på tilgjengelighet for forflytningshemmede?

Unesco-komiteen vil normalt forlange at tiltak på og ved et verdenskulturminne følges med en uavhengig og dekkende HIA, Heritage Impact Assessment (hvordan det påvirker verdensarven). En slik vurdering mangler og er også blitt etterlyst i to varslingsbrev til Unesxo. Hvitboken underbygger at ulike praktisk økonomiske forhold tilsier at det planlegges en bane med master, kjøreledninger og en rekke stengsler for å hindre ulykker.

Bryggen er et trangt og yndet vrimleområde hvor turister lett distraheres. Dagens ulykkestall for biltransporten i området viser at denne må fjernes og ikke erstattes av et enda tyngre og farligere forstadstog i blandet trafikk. Vi ser for oss en evig kamp mellom toget som en ryggrad i transportsystemet og folks behov for å vrimle på et meget begrenset areal. Hvitboken avdekker overraskende nok at det er store mangler i samfunnsregnskapet.

Effekter av ulykker, avbrudd, pris på gategrunnen og kostnadene for å legge om teknisk infrastruktur, er utelatt. Regningen vil til syvende og sist tilfalle bergenserne i form av skatter og avgifter. Utredningen er ikke oppdatert. Konseptvalget forutsetter åpen bane, selv etter at man i stor grad bygger tunnelbane til Fyllingsdalen. Kommunen har argumentert faglig for underjordisk stopp av hensyn til kulturminnene ved Sandviken kirke og av hensyn til kostnader i ytre Sandviken.

I Oslo trakk byrådet i nødbremsen og tar en kostnad i hundremillionerkronersklassen ved å grave ned trikken til Ekeberg for å gi plassen til gående og syklende. Da regjeringen fredet trehusbebyggelsen i Levanger i år, var det en premiss at det ikke skal fremføres moderne transportinfrastruktur ved eller gjennom denne.

Les også

Flere sier ja til å bruke bompenger til bane og buss

Bryggen i Bergen er ved et nødskrik i flere omganger blitt berget fra ødeleggelser: Gjenoppbygging etter 1702-brannen, 1850-årenes modernisering, børskrakket i Kristiania i 1899, ressursmangel til å bygge noe nytt gjennom to verdenskriger og økonomisk depresjon. Etter 1955-brannen stod reguleringsarkitektene klar med planene om å rive det gamle ruklet og få bygget moderne betongbygg. Heldigvis var det noen som skjønte verdiene av det lille som var igjen!

Det har over flere tiår vært arbeidet iherdig med istandsetting av Bryggens 61 bygninger, etter mer enn 100 år med skader og forfall. Byrommet mot Vågen er om sommeren fylt med folkeliv, der en lang rekke småbutikker, kunstnere og håndverkere som har sitt virke på Bryggen er med å skape attraktivitet.

Istedenfor sentrumsavvikling har man nå en unik mulighet til sentrumutvikling gjennom å sikre, fornye og utvikle et flott byrom fra Vågen til Øvregaten, fri for tungtrafikk. Dette arbeidet må skje i godt samspill mellom aktørene.

Vi står overfor en absurd situasjon, der ikke bare et klart flertall av befolkningen, men også flertallet av våre folkevalgte representanter i byrådet ønsker å beskytte Bryggen og velge tunnelløsning. Til tross for det har partier i vippeposisjon tvunget på oss et valg som strider mot grunnleggende demokratiske prinsipper. Vi er overbeviste om at fornuften vil seire til slutt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg