En seier for verdens klima

All kraftproduksjon har miljøkonsekvenser, men Amaila Falls i Guyana kommer i pluss miljømessig.

MINIMERER SKADEOMFANGET: Siden 85 prosent av Guyana er dekket av skog, vil vannkraftutbygging i landet nødvendigvis medføre avskoging. Det har imidlertid blitt gjort en betydelig innsats for å minimere skadeomfanget, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde (H). Foto: Tor Høvik

  • Lars Andreas Lunde
    Statssekretær, Klima- og miljødepartementet (H)
Publisert:

Jeg setter pris på at Bergens Tidende mener at den norske klima- og skogsatsingen gir mye klimaeffekt for pengene. Støtten til vannkraftverket Amaila Falls i Guyana vil, dersom det realiseres, være et godt eksempel på dette.

BTs leder mandag 30. mars handler om det planlagte vannkraftverket Amaila Falls i Guyana. Avisen har gjort en stor innsats i å sette seg inn i et komplisert prosjekt i et land som sjelden diskuteres i norsk offentlighet. Det er viktig for demokratiet at bruken av norske bistandsmidler granskes. Når det er sagt, mener jeg fremstillingen av saken gir et ufullstendig bilde.

Guyana har en av verdens laveste avskogingsrater. Skogen dekker over 85 prosent av territoriet. Andre land i Latin— og Sør-Amerika har avskoget store områder som har blitt brukt til inntektsbringende jordbruksvirksomhet. Avskoging har gitt økonomisk vekst og utvikling. Miljøhensyn er kommet i andre rekke.

Dette er en dynamikk Norge vil endre, og derfor får Guyana betalt for å holde avskogingen sin lav. Pengene brukes til å iverksette landets egen strategi for grønn vekst. Det gjøres i samarbeid med internasjonalt anerkjente organisasjoner som FN, Verdensbanken og Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken. Slik sikres gode økonomiske, sosiale og miljømessige standarder for bruken av norske bidrag.

svp://100030

I dag genereres nesten all strøm i Guyana av dieselaggregater. All diesel importeres. Dette er dyrt og binder opp ressurser som kunne ha blitt brukt til utvikling av landet. Diesel gir også stor lokal luftforurensing og klimagassutslipp.

Vannkraftverket Amaila Falls vil erstatte bruken av miljøskadelig diesel og gi landet tilgang til stabil og ren energi.

Store infrastrukturtiltak i utviklingsland — ikke minst vannkraft - er krevende og innebærer en betydelig risiko. Siden 85 prosent av Guyana er dekket av skog, vil vannkraftutbygging i landet nødvendigvis medføre avskoging.

Det har imidlertid blitt gjort en betydelig innsats for å minimere skadeomfanget. Det bor ingen mennesker der vannkraftverket er planlagt utbygd. Urfolk har blitt konsultert - også i landsbyen Chenapou som BT refererer til. Konsultasjonene har skjedd i flere runder med deltakelse av tolker som urfolkene har valgt selv. Detaljene i konsultasjonene er offentlig tilgjengelig informasjon.

Les også

Hvorfor bruker Norge 600 millioner på å bygge et kraftverk her i Amazonas?

Miljøkonsekvensene av prosjektet har blitt grundig undersøkt. Plante— og dyreliv har blitt kartlagt for å sikre at lokale arter ikke vil gå tapt. Guyanske myndigheter skal verne et område som er 20 ganger større enn det som vil legges under vann.

All kraftproduksjon har miljøkonsekvenser, men Amaila Falls kommer i pluss miljømessig. Beregninger viser en reduksjon i klimagassutslipp på 87 prosent, inkludert utslippene fra utbyggingen. Det settes krav til utbyggingen i tråd med internasjonale standarder for antikorrupsjon, urfolks rettigheter og miljøhensyn.

Vannkraftverket bygges bare ut dersom alle krav er oppfylt. Hvis det skjer, har Guyana og Norge sammen vist verden at det er mulig å ha minimal avskoging og samtidig utvikling. Det vil være en seier for verdens klima og for Guyanas befolkning.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg