Ansatte: - Veggene lukker seg rundt Statsarkivet

Faren er at vestlendinger flest i fremtiden ikke vil få den informasjonen de har krav på fra oss.

Publisert Publisert

NEDLEGGES? Riksarkivar Inga Bolstad foreslått å omorganisere det statlige Arkivverket, slik at det regionale ledd - åtte statsarkiver rundt om i landet - avvikles som egne enheter. Foto: Siri Hardeland

Debattinnlegg

  • Ansatte Ved Statsarkivet I Bergen

Arkivverket er inne i en endringsprosess for å effektivisere etaten og skape rom for satsingen på e-arkiv. Vi er enige i at det trengs omorganisering i Arkivverket, men løsningen er ikke å legge ned statsarkivene som institusjoner og sentralisere all ledelse til Riksarkivbygningen. Statsarkivet i Bergen er en liten arbeidsplass med kun 20 ansatte, inkludert Digitalarkivet. Vi ansatte mener likevel det er viktig at folk flest får vite litt mer om hva denne omstillingen vil bety for deg som bruker, og dette er årsaken til at vi nå uttaler oss.

Statsarkivene oppbevarer arkiv som inneholder opplysninger om innbyggerne i de fylkene det gjeldende statsarkivet har ansvar for. I Bergen har vi 26.000 hyllemeter med papirarkiv fra etater som politi, rettsvesen, skatteetaten, helsevesen, tingrett, fylkesmann, geistligheten, vegvesenet, skifterett, skattevesenet, jordskifterettene m.fl. Forespørslene vi får gjelder alt fra vitnemål til attester fra kirkebøker og fast eiendoms rettsforhold som grenser og veirett.

Les også:

Les også

- Alle de ansatte fikk «munnkurv»

Annen viktig informasjon vi fremskaffer er informasjon om botid fra folkeregisterarkivene for å få pensjon, dommer fra rettsvesenet, farskapssaker, adopsjonssaker, avskrifter til rettslig bruk, og mye mer. Før eller senere vil altså de aller fleste komme opp i situasjoner som krever kontakt med et statsarkiv.

Problemet med selve omorganiseringen fra et regionalt perspektiv er at den servicen vi kan yte dere der ute stadig krymper. Det er flere grunner til dette. For det første får statsarkivene stadig inndratt stillinger, og dette på tross av at det materialet vi har fått avlevert de siste årene har vokst radikalt. Ledige stillinger blir ikke erstattet, og mulighetene statsarkivarene hadde til å utføre midlertidige tilsettinger, er nå avviklet. I dag overføres alle midler til Oslo, og det må søkes på faste datoer og gjennom flere instanser for å kunne få utlyst selv et kortere oppdrag. Dette peker verken på effektivitet eller ressursparing, men på økt byråkrati.

Resultatet av den nye strategien er økt sentralisering: Mens Bergen i løpet av det siste året kun har fått tildelt to midlertidige stillinger på henholdsvis fire måneder og ett år, og begge etter å true med Arbeidstilsynet, har Oslo i samme periode fått mange stillinger, ikke minst flere nye ledere. Denne forfordelingen viser neppe noen form for styrking av regionene. Med færre og færre ansatte vil det bli stadig vanskeligere å besvare forespørsler fra allmennheten. At vi som et resultat av omstillingen også mister den mest kunnskapsrike og effektive av alle, statsarkivaren i Bergen, peker heller ikke på noen økt fokus på effektivisering.

Nedlegging av Statsarkivet i Bergen:

Les også

En skattkiste går tapt

Det skjer stadige omorganiseringer i offentlig sektor som får konsekvenser for statsarkivene. Da Skatteetaten ble omorganisert, førte dette til at hovedregisterkortene fra folkeregistrene og skattelistene fra ligningskontorene ble avlevert til Statsarkivet i Bergen. Mens dette førte til besparelser og færre stillinger i Skatteetaten, har vi fått mer arbeid fordi vi må fremskaffe informasjon fra disse arkivene i stedet for at Skatteetatens ansatte gjør det. Vi har likevel ikke fått flere stillinger. De nye og store omorganiseringene som er på trappene i staten, for eksempel i politiet, vil på samme måte føre til merarbeid for oss. Faren er at vestlendinger flest i fremtiden ikke vil få den informasjonen de har krav på fra oss.

Arkivskaperne i regionen vil også lide på andre måter som følge av omstillingen. Det er for det første uvisst hvor mye papirarkiv vi i fremtiden kan motta — ikke fordi Statsarkivet i Bergen ikke har plass i magasinene, men fordi dette trolig vil bli bestemt et annet sted i landet, i Oslo, Trondheim eller Tromsø. Dette vil ødelegge statsarkivets relasjon med arkivskaperne i distriktene. I den foreslåtte organisasjonsstrukturen vil ikke Statsarkivet i Bergen få noen stillinger til tilsyn med den regionale forvaltningens arkiver, ei heller til råd og veiledning med arkivfaglige spørsmål. Dette peker heller ikke på styrking av regionene.

Riksarkivaren forsikrer at publikum fortsatt skal kunne henvende seg lokalt for å få informasjon. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Slik det ser ut i den nye organisasjonsstrukturen, så vil Arkivverket i fremtiden ha kun ett sentralbord, og som forventet i Oslo. Ansatte i regionene skal ikke kunne kontaktes av publikum, verken på telefon eller epost.

Med tanke på hvor viktig det er med lokalkunnskap for å kunne besvare henvendelser, så åpner en overføring av all kontakt med omverden til Oslo for to scenarier; a) henvendelsen må likevel overføres til regionene, noe som vil si at et sentralbord blir et dyrere mellomledd, eller b) gi dårligere service. Ikke noe av dette tyder på effektivisering. Med færre ressurser må vel også lesesalenes åpningstider reduseres. Det vil heller ikke være opp til de lokalt ansatte å bestemme dette.

Riksarkivaren sier at de endelige strukturene i omstillingen ikke er på plass. Dette er alarmerende når organisasjonsendringene skal iverksettes 1. januar 2016! Om den planlagte omorganiseringen av Statsarkivene dessuten vil gjøre etaten flinkere i håndteringen av e-arkiv er tvilsomt. Forslagene til ny struktur innbyr i alle fall ikke til effektivisering, og ei heller noen synbar styrking av ytre etat.

Et samlet Storting har bestemt at de regionale statsarkivene skal styrkes, ikke svekkes. Signalene som kommer fra Riksarkivaren gir imidlertid grunn til bekymring, ikke bare for oss arkivansatte i regionene, men også for dere brukere der ute. Vi ansatte har nå benyttet anledningen til å uttrykke vår bekymring, før veggene lukker seg for godt rundt statsarkivene i det ganske land.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg