Unyansert kritikk av SFO i bergensskolen

Mens resten av det politiske Norge snakker, handler byrådet i Bergen.

Publisert:

REAGERER: Tidligere skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) reagerer på kritikk mot kommunens SFO-satsing. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Pål Hafstad Thorsen
Nyvalgt bystyremedlem (Ap) og tidligere byråd for skole, barnehage og idrett i Bergen kommune.

Bergens Tidende har i dag en kommentar fra Eirin Eikefjord om skolefritidsordningen. Essensen i kommentaren er skepsis mot gratis SFO og kritikk mot at det ikke stilles «et eneste konkret, nasjonalt krav til SFO». Ungene er, ifølge Eikefjord, prisgitt tilfeldigheter og velvilje hvor SFO fort blir en bråkete oppbevaringsplass uten større ambisjoner enn å stryke perlebrett.

Jeg er for så vidt enig i at Stortinget bør skru opp ambisjonsnivået for innholdet i SFO – i hele landet. Samtidig reagerer jeg på at kommentaren dreier over på kritikk lokalt mot Bergen.

Bergensskolen burde trekkes frem som eksempel på hva man kan få til om man tar tak i kvalitetsarbeidet med mål om å innfri barnas forventninger og foreldrenes krav om et innholdsrikt og spennende tilbud med høy kvalitet. Brukerundersøkelsene for SFO har i Bergen over tid vist negativ utvikling. Foreldrene har ikke vært tilfreds med tilbudet og det har vært for stort strekk i laget.

Les også

Barneveilederne på SFO er gull verdt

Min vurdering som ny skolebyråd i 2015 var at man politisk ikke hadde løftet en finger for å snu den negative utviklingen. Byrådet bestående av Ap, KrF og Venstre la derfor i 2017 frem en ny sak om SFO som ga føringer for videre utvikling av tilbudet. Bystyret vedtok enstemmig en egen “bergensmodell for SFO” med satsingsområdet «vennskap, lek og læring i det 21. århundre».

SFO skal i Bergen kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet, kompetente medarbeidere og styrket samhandling mellom skole og SFO. Mette mager gir glade og opplagte barn. Mens resten av det politiske Norge bare snakker om det, innførte byrådet i Bergen faste smøremåltider i SFO hver eneste dag, til stor glede for barna og foreldrene.

Når man skrur opp ambisjonsnivået, må man også definere retningen for innholdet, organiseringen og kvalitetsutviklingen i SFO. Det ble derfor utarbeidet en egen rammeplan for SFO i 2018. Planen skal foreldre kunne måle skolene på, vurdere om de lever opp til kravene og forventningene. Samtidig er planen et styringsdokument for skolene og for kommunen danner det grunnlag for kvalitetsoppfølging og kvalitetsutvikling.

Det er et viktig poeng at rammeplanen er under implementering i skolene. Sakte, men sikkert vil man kunne forvente økt tilfredshet med SFO-tilbudet i Bergen. Alt annet er faktisk ikke akseptabelt. Det er altså feil, slik det fremkommer i Eikefjords kommentar, at SFO (i Bergen) ikke har «andre føringer enn (..) omsorg og tilsyn».

Et annet av Eikefjords poeng i kommentaren, slik jeg tolker det, er at man bør prioritere kvalitet fremfor økt deltakelse. Jeg er helt uenig! Det er ikke noen motsetninger i å satse på begge deler. Tvert imot henger det tett sammen: Tydeligere rammer for innhold og organisering skjerper kvaliteten. SFO er en viktig fellesarena og ingen barn skal stå på utsiden. For dem bør vi som samfunn strebe etter universelle ordninger. Derav gratis SFO.

Les også

Liv jobbet 42 år ved samme barneskole. Det gnager henne at tiden aldri strakk til for de skoleflinke.

Eikefjord trekker frem at det i byrådets nylig fremlagte budsjettforslag for 2020, «bare» er bevilget 3 millioner kroner til gratisplasser i SFO. Underforstått at Ap ikke vil klare å holde sitt løfte om gratis SFO.

La meg få korrigere: I 2017 foreslo byrådet å sette av 12 millioner kroner til moderasjonsordning i SFO. Dette ble vedtatt i budsjettet for 2018 og innført fra og med 1. januar samme år. Når Eikefjord kritiserer at byrådet «bare» setter av 3 millioner kroner til gratisplasser i SFO så er det grovt unøyaktig. Disse 3 millioner kronene kommer i tillegg til 12 millioner kroner satt av i 2018 og samlet utgjør dette 15 millioner kroner.

Resultatene viser at moderasjonsordningen virker! Over 800 barn får i dag gratis SFO eller redusert foreldrebetaling. Flere barn benytter seg av tilbudet, deltakelsen går opp – flere barn blir inkludert.

Det er bra at BT på fokuserer på SFO. Og det er helt riktig at man nasjonalt må sette en ny standard for innhold og organisering av SFO. Men jeg forventer i det minste at en BT-kommentator får med seg kvalitetsarbeidet som er satt i sving lokalt i Bergen. Eller for å bruke Eikefjords egne ord: «Det krever ikke så mye innsats å oppfylle såpass vasne minimumskrav».

Innlegget ble først publisert på Facebook i en lengre versjon.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg