UiB svarer lektorstudentene: Vi beklager!

Vi lover å ta med oss både positive og negative tilbakemeldinger for å unngå slike problemer som studentene beskriver.

UTFORDRINGER: Vi er oppmerksom på utfordringene, og kan forsikre om at vi arbeider for å unngå slike hendelser, skriver innsender.

Paul S. Amundsen / Frilans
  • Claus Huitfeldt
    Prodekan for utdanning ved Det humanistiske fakultet, UiB

Vi beklager de negative erfaringene med praksis som det meldes om fra studenter ved lektorutdanningen. Vi er oppmerksom på utfordringene, og kan forsikre om at vi arbeider for å unngå slike hendelser.

Problemene som beskrives i innlegget, er vi kjent med fra tidligere tilbakemeldinger. Den 11. oktober hadde derfor ledelsen ved fakultetet og ansvarlige for praksis ved lærerutdanningene et møte med representanter for studentene ved lektorutdanningen ved Det humanistiske fakultet, der problemene ble presentert og tiltak diskutert.

Les også

Les teksten til studentene: Praksismarerittet

Universitetet i Bergen tilbyr lærerutdanning med praksis både gjennom de femårige lektorprogrammene og gjennom ettårig praktisk pedagogisk utdanning. Innlegget kan gi inntrykk av at alt er bare kaos på lektorutdanningen, men kritikken gjelder lektorstudiene for historie, religionsvitenskap og nordisk. Det gjør det selvsagt ikke mindre alvorlig for dem det gjelder.

Som det pekes på i debattinnlegget, er studentkullet i år større enn normalt. Dette skyldes at det i år er siste gang studenter uten mastergrad har mulighet til å ta praktisk pedagogisk utdanning. I tillegg tilbyr vi for første gang i år praktisk pedagogisk utdanning for studenter som bare har ett undervisningsfag.

Noen skoler vet ifølge debattinnlegget ikke hvilket studieprogram praksisstudenter tilhører. Alle skoler som har praksisstudenter fra UiB, får vanligvis informasjon om praksisavvikling i god tid før praksis starter. Men å plassere studenter i praksis er en innfløkt kabal, som innbefatter både studenters fagkombinasjoner og skolenes timeplan.

På tross av årets ekstraordinært store studentkull har vi heldigvis fått denne kabalen til å gå opp. Likevel fikk dessverre noen studenter vite hvor de skulle være i praksis bare få dager før praksisperioden begynte.

Les også

«Det der med brøk har jeg aldri skjønt»

Det er også klart uheldig at studenter møter tomt klasserom uten lærer når de ifølge timeplanen skal ha obligatorisk forarbeid. I det tilfellet vi kjenner til, skyldtes det en feil i timeplanen, og de studentene det gjelder, gikk ikke glipp av noe av det obligatoriske forarbeidet. Like fullt: Selvfølgelig beklagelig.

Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsutvikling av praksis i ulike fora. Praksisutvalget har representanter fra studenter, administrasjon og faglig ansatte ved UiB samt praksislærere ved skoler i bergensområdet. Utvalget har jevnlige møter gjennom hele året, hvor det fortløpende arbeides med saker knyttet til studenters praksis i skolen.

I løpet av det siste året har en arbeidsgruppe på UiB sett på strukturen til lektorutdanningen. Gruppen har konkludert med å anbefale en forenklet modell for praksis med egne profesjonssemester og en mer systematisk kobling mellom profesjonsfag og praksis. Dette vil vi arbeide for fremover.

Lektorutdanningen er viktig for Universitetet i Bergen. Vi setter pris på både negative og positive tilbakemeldinger. Vi lover å ta dem med oss i arbeidet for å unngå slike problemer som er beskrevet i studentenes innlegg.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg