Naturen er ikke gratis

En lokal beskatning vil sørge for at det ligger noe igjen til lokalbefolkningen.

Publisert: Publisert:

STOR VERDI: Kraftproduksjon legger bånd på store utmarksområder, som ellers kan brukes til rekreasjon og annen næringsvirksomhet, skriver Niklas Kalvø Tessem i interesseforeningen for kraftfylkene i Norge. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Niklas Kalvø Tessem
Daglig leder, Kraftfylka

NVE skal lansere en nasjonal ramme for vindkraft i løpet av våren. Mange er skeptiske til hvordan naturen blir påvirket, andre til hvordan inntektene fordeles. Derfor må vi ha en balansert utbygging av vindkraft, hvor lokalbefolkningen blir hørt og kompensert for eventuelle naturinngrep.

Vi ser at naturen har stor verdi for innbyggerne i de store kraftkommunene og -regionene. Kraftproduksjon legger bånd på store utmarksområder, som ellers kan brukes til rekreasjon og annen næringsvirksomhet.

Nasjonal ramme er bare et verktøy som identifiserer egnede og uegnede områder for vindkraft. Deretter må det gjøres lokale og regionale vurderinger før det gis tillatelse til utbygging.

Niklas Kalvø Tessem Foto: Privat

Les også

Fitjar-mann: - Vindmøller er ei ufornuftig investering

Når en utbygging først er vedtatt, vil en lokal beskatning for selskapet som drifter kraftverket være en god måte å sørge for at det ligger noe igjen til lokalbefolkningen. Dette prinsippet ligger til grunn for vannkraftutbygginger. Det er fornuftig siden de som skal leve med naturinngrepene ikke nødvendigvis bruker strømmen.

Dette er bakgrunnen for at Stortinget i 1996 innførte naturressursskatt på vannkraftproduksjon over en viss størrelse. Vannkraft var da den dominerende naturkilden til kraftproduksjon.

Bildet av norsk kraftproduksjon har nå endret seg. Kraftmiksen blir annerledes fremover, og vindkraft vil stå for det meste av nye utbygginger. Gode vindressurser og teknologiutvikling gjør vindkraften svært konkurransedyktig. Derfor bør også vindkraft omfattes av naturressursskatten.

Omfanget av denne satsen er et fast ørebeløp på til sammen 1,3 øre/kWh til kommuner og fylkeskommuner, som en vertskapskompensasjon for kraftproduksjonen. Kraftselskapene kan skrive av denne skatten fra overskuddsskatten, slik at det ikke gir noen ekstra skattebelastning for produsentene.

Les også

Rune Stigum Olsen: - Sett opp en vindmølle i Oslo sentrum!

Satsen på naturressursskatten har stått stille side 1997. Samtidig har konsumprisveksten vært nærmere 50 prosent. Mangelen på justering har derfor redusert lokale og regionale myndigheters andel av verdiskapningen fra fornybar energi. Satsen må derfor prisjusteres.

Lokale og regionale myndigheter må prioritere hvordan naturen skal brukes. Dersom det er lokal aksept for vindkraft, må lokale og regionale myndigheter motta en forutsigbar kompensasjon.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg