Bryggen er et verdenskulturminne – ikke bare en fasade

Arkitektkonkurransen fremstår som et forsøk på å legitimere det uheldige trasévalget for Bybanen over Bryggen.

Publisert Publisert

FORSLAG FOR BRYGGEN: Her er «Mot Vågen», ett av bidragene til arkitektkonkurransen. «Vi mener programmet gir et mangelfullt utgangspunkt for gode løsninger. Prosessen har hatt feil rekkefølge, og flere vesentlig forhold skulle vært avklart på forhånd», skriver stiftelsen Bryggen. ILLUSTRASJON: GÅ MANN

Debattinnlegg

  • Bernt-Håvard Øyen, Trygge Fett, Siri Skjold Lexau, Agathe Hoff, Bente Mathisen, Jan Lohne, Tom Gangstøe, Gudrun Mathisen, Kim Lingjærde
    For Stiftelsen Bryggens fagutvalg
  1. Leserne mener

Bergen kommune har utlyst en arkitektkonkurranse for utearealene på Torget og Bryggen, i forbindelse med regulering av Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane.

Fagutvalget i Stiftelsen Bryggen har kompetanse på antikvariske spørsmål, arkitektur- og byplanhistorie, byggeskikk og restaurering.

Vi har sett både på besvarelsene og programmet for konkurransen. Vi har noen kritiske merknader, særlig til grunnlaget for konkurransen.

Vi mener programmet gir et mangelfullt utgangspunkt for gode løsninger. Prosessen har hatt feil rekkefølge, og flere vesentlig forhold skulle vært avklart på forhånd.

Kulturminneverdiene er ikke godt nok ivaretatt i løsningene. Det kan skyldes at Bergen kommune ennå ikke har gjort utredninger den er pålagt av Unesco for mange år siden.

Vurderingen ut fra kriteriene i Outstanding Universal Value (OUV) av verdenskulturminnet Bryggen er ikke ivaretatt. Det er heller ikke gjort en såkalt «HIA» – Heritage Impact Assessment.

Les også

Bergensarane må ta tilbake Bryggen!

Hele Bryggens eksistens er bygget på kontakten med sjøen. Dette er ikke ivaretatt i de ulike løsningene.

Ingen illustrasjoner viser utsikten fra gatenivå i front av den fredede bebyggelsen mot Vågen.

Heller ingen illustrasjoner viser mer enn ett vognsett, og Bybanen er på flere av dem tegnet altfor liten.

Og heller ingen illustrasjoner viser et realistisk bilde av situasjonen i rushtiden, med opptil fire-fem vognsett, hver med lengde 42 meter, samtidig på strekningen.

Vi undres over valget av kotehøyde på Bybanen på 1,91 m (NN2000), selv om begrunnelsen er hensynet til kulturminneverdier.

Det oppfyller ingen sikkerhetskrav i forhold til forventet havnivåstigning. Man krever dermed lavere sikkerhet for Bybanen enn for en garasje.

Det medfører en risiko for årlig flom over Bryggen fra cirka 2040, altså syv-åtte år etter at banen forutsettes åpnet.

Konkurranseprogrammet forutsetter at det skal være et alternativt driftsopplegg til Bybanen de dagene Bryggen stenges for arrangementer.

Kun 17. mai er nevnt. Vi har talt opp at det årlig kan dreie seg om 8-15 heldagsarrangementer, i tillegg til buekorpsene som marsjerer i vårsesongen.

Vi etterlyser et universelt utformet reiseopplegg som sikrer en mest mulig sømløs reise for alle slags mennesker, også når det er fest eller flom. Dette har ikke vært tema i konkurransen.

Verdenskulturminnet Bryggen behandles primært som en fasade. Snittene viser ikke hvordan dekket på frontarealet møter passasjene og bygningene bak.

En heving av passasjedekkene og bygninger som ikke blir/er hevet gjennom istandsetting kan få store negative konsekvenser for kulturminneverdiene.

Kostnadene må dekkes over Bybanen.

Les også

Koengen må få være i fred

Siktlinjene i byrommet er viktige for å forstå den middelalderske bystrukturen. Siktlinjene bør ikke bygges ned eller sperres av nye strukturer.

Vi er også kritisk til utfylling i Vågen. Vannspeilene i det historiske bysentrum er desimert gjennom århundrer, og behovet for mer areal til opphold må heller skje ved å redusere trafikkarealene.

Andre problemstillinger som burde vært avklart i programmet er:

  • Hvordan fjerne biltrafikken over Bryggen uten å øke den i Øvregaten – byens eldste gate.
  • Realismen i batteridrift for bybanen over Bryggen.
  • Hvordan inkorporere vedtatte planer for belysning, skilting og møblering for den fredede bebyggelsen.

Alt i alt må vi dessverre konstatere at konkurransen mest av alt fremstår som et forsøk på å legitimere det uheldige trasévalget av bybanen over Bryggen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg