«Karis» historie gjør inntrykk

DEBATT: Vi ønsker å vise smidighet og vilje til å kommunisere til det beste for dem vi skal hjelpe.

Publisert Publisert

STREKKER SEG: Selv om vi med hånden på hjertet kan si at vi strekker oss langt for å kunne gi våre brukere den beste servicen, må vi også forholde oss til rammer og regelverk bestemt av politikere, skriver Anne Kverneland Bogsnes. Foto: Nikita Solenov

Debattinnlegg

  • Anne Kverneland Bogsnes
    Direktør, Nav Vestland

I BT 12.05 beskriver psykologspesialist Gunhild Sandvik Handgård og klinisk sosionom Merethe Fonn anonymiserte «Kari» sitt møte med Nav.

«Kari» har oppnådd maksgrensen for hvor lenge man kan motta arbeidsavklaringspenger, og har opplevd at veien videre har vært vanskelig, både psykisk og økonomisk.

«Kari» ønsker ikke å frita Nav fra taushetsplikten, slik at vi kan kommentere hennes sak. Vårt svar er derfor på generelt grunnlag, og berører de deler av kritikken som går på organisering og regelverk.

Les også

Les innlegget som Nav svarer på: «Brutal politikk mot de svakeste»

Det gjør alltid inntrykk på oss som jobber i Nav når mennesker opplever møtet med etaten som en belastning. Mange av dem som mottar ytelser fra oss, er i en vanskelig livssituasjon, der møtet med det offentlige kan oppleves som utfordrende.

Vi har stor forståelse for at «Kari» opplever situasjonen som svært vanskelig. Selv om vi med hånden på hjertet kan si at vi strekker oss langt for å kunne gi våre brukere den beste servicen til enhver tid, må vi også forholde oss til rammer og regelverk bestemt av politikere.

Kritikken i innlegget er, slik vi oppfatter det, rettet både mot den politiske beslutningen om å endre regelverket rundt arbeidsavklaringspenger (AAP), samhandlingen mellom ulike deler internt i Nav, samt Navs samhandling med brukerne.

Når det gjelder endringene i AAP-regelverket, som har fått uheldige konsekvenser for «Kari, er dette endringer som politikerne har bestemt. Nav må forholde seg til dette, og effekten av endringene skal evalueres.

«Kari» og behandlerne reagerer blant annet på at vedtakene i hennes sak gjøres av personer som sitter langt unna, og som ikke kjenner henne. Nav har valgt å organisere seg på denne måten for å sikre likebehandling av saker. Tidligere har Nav fått kritikk for at lokal saksbehandling førte til ulike utfall i sammenfallende saker. For å svare på denne utfordringen behandles nå alle AAP-saker samme sted.

De reagerer også på manglende smidighet. Det er beklagelig at det oppleves slik. Ut fra beskrivelsene i «Karis» sak ser det ut som at Nav har jobbet aktivt med å finne løsninger for å sikre «Kari» noe å leve av. Statistikkene våre viser at mange av dem som har fått avsluttet sin AAP-periode, går over på sosialhjelp.

Sosialhjelp er velferdssystemets siste sikkerhetsnett som skal dekke utgifter til grunnleggende behov, og videre tar hensyn til andre sider ved dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Mister man sin rett til AAP, blir man ikke sendt på gaten, men kan ha rett på sosialstønad, eller andre ytelser.

FELLES MÅL: Selv om alle parter er enige om at det alltid er rom for forbedring og utvikling, må vi ikke glemme at vi har det samme målet, skriver Nav-direktør Anne Kverneland Bogsnes. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I «Karis» tilfelle har Nav-kontoret søkt henne over på et tiltak, slik at hun kan motta andre ytelser enn sosialhjelp, og samtidig få mulighet til å prøve sin arbeidsevne. Dessverre klarte ikke «Kari» å gjennomføre tiltaket. Hun beskriver at Nav avslo søknaden om penger til bussbillett til tiltaket fordi det lå under seks kilometer fra hjemmet.

Det er ingen regel eller kommunale føringer som sier at det ikke kan gis stønad til busskort om reiseveien er mindre enn seks kilometer. Det skal gjøres en individuell og konkret vurdering. Momenter i vurderingen er blant annet økonomi, helse og familiesituasjon.

Vi synes det er flott at fagpersoner som møter brukere av Nav, deler sine opplevelser om hvordan pasientene opplever og påvirkes av dette. Ved å påpeke hva man synes ikke fungerer, kan man bidra til å synliggjøre konsekvenser av regelverk, organisasjon og rammer – og kanskje enda bedre – komme med forslag til bedre løsninger!

Gjennom Nav Vestlands økte innsats for å skape et tettere samarbeid med helsevesenet, håper vi at dialogen rundt disse utfordringene kan tas ned og håndteres enda bedre i fremtiden. I en konstruktiv og direkte dialog ønsker vi å bruke tilbakemeldingene til oss til å påvirke og forbedre måten vi løser oppgavene våre på.

Les også

Nav-bruker i innlegg: «Tusen takk til Nav»

Nav Vestland samarbeider godt med distriktspsykiatrisk senter, som psykologspesialist Handgård representerer, om oppfølging av personer med psykiske lidelser. Vi opplever at dette samarbeidet er svært viktig for å kunne gi et godt og helhetlig tilbud til denne gruppen. Gjennom dette samarbeidet har Nav i mange tilfeller vært med på å bidra til tilfriskning av psykiske lidelser gjennom å hjelpe psykisk syke ut i arbeidslivet.

Når Nav og helsevesen samarbeider godt, er resultatet ofte bedre livskvalitet for dem vi hjelper.

Selv om alle parter er enige om at det alltid er rom for forbedring og utvikling, må vi ikke glemme at vi har det samme målet. Vi ønsker selvsagt heller ikke at mennesker skal lide unødig på grunn av lange saksbehandlingstider. Vi ønsker å vise smidighet og vilje til å kommunisere til det beste for menneskene vi er ment å skulle hjelpe.

Til slutt vil vi oppfordre «Kari» og behandlerne om å ta kontakt med det lokale Nav-kontoret, slik at de kan gå gjennom saken hennes på nytt, og se om det kan finnes løsninger som bedre ivaretar «Karis» behov.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg