Lytt til bergenserne – legg Bybanen i tunnel

Publisert: Publisert:

ADVARER: Janicke Runshaug Foss peker på flere grunner til at bybanetraseen til Åsane ikke bør gå over Bryggen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Debattinnlegg

Janicke Runshaug Foss
Styremedlem i Stiftelsen Bryggen og tidligere styreleder i Bryggens Venner

Arkitekturpsykolog og musiker Eirik Glambek Bøe oppklarer ikke noen misforståelser om bybane over Bryggen i sitt innlegg i BT 3. september.

Snarere tvert imot, og det er tydelig at det er mye han har misforstått.

Les også

Bøes innlegg: «Fem misforståelser om Bybanen over Bryggen»

1. Alt tyder på at forlengelse av Fløyfjellstunnelen vil føre til langt færre biler i sentrum og over Bryggen. Det vil skje uavhengig av om Bybanen går over Bryggen eller i tunnel. Det er ikke logisk å si noe annet.

Utredningene utarbeidet på oppdrag fra Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland skisserer en tunnelløsning for Bybanen med to underjordiske stopp (bak Fløibanen og ved Sverresborg). Bybanen når da Bergens tettest befolkede område. Med en besparelse på ni minutter (t/r), vil det føre til at enda flere tar Bybanen fremfor bil.

Løsningen er ikke basert på en miljøtunnel. Det er ikke Bryggens Venners oppgave å skissere hvor de resterende bilene/bussene skal gå. Det må jo tilhengerne av bane over Bryggen vite, i og med at de sier Bryggen da blir bilfri.

2. Riksantikvaren er imot bane over Bryggen og gjentar senest i brev til Hordaland Fylkeskommune 22.08.2019 at de «rår Bergen kommune å velge en tunnelløsning for Bybanen».

3. Med en bane over Bryggen er det for liten plass over Torget og Bryggen til en høyverdig sykkeltrase, noe som kommer frem i bystyrevedtak 20. juni 2018.

4. Det vil ikke bli noe bybanestopp på Bryggen. Bryggen blir en transportkorridor, og det må helt andre virkemidler til for å tiltrekke folk fra oktober til april. Bryggen må videreutvikles med bl.a. familievennlige kulturhistoriske aktiviteter.

5. Hvor mye og hvorledes banelegemet skal heves, er ikke avklart. Det foreligger ulike illustrasjoner.

Norconsult AS utarbeidet i 2012 et notat til Bergen kommune. Der pekes det på at bybane og tunnelinnslag bør legges på kote +4,01 i sentrum, om en skal legge DBSs modell til grunn. Det var Norconsults vurdering i 2012, og all nyere forskning sier at stigningen vil skje raskere.

Allerede i 2040 kan en regne med årlig flom og bølgeslag over Bryggen. Bybanen og tilhørende ledningsnett vil ta skade av saltvannseksponering.

Trehusbebyggelsen (verdensarven) tåler saltvann og vil ikke få de samme problemene ved stormflo. I tillegg blir trehusene takket være Prosjekt Bryggen fortløpende hevet.

Hva Bergen kommune velger, er avhengig av hvor ofte en er villig til å stoppe banen og hvor langt tidsperspektiv en har på en så stor investering.

Når en ser hva Bryggen betyr for bergenserne, bør en også lytte til dem. Bergen har et fortrinn fremfor andre byer. Vi har fjell. Da har vi også en god mulighet til å frigjøre verdifullt areal i middelalderbyen Bergen, og ved det også bidra til å gjøre Bergen til gå og sykkelbyen Bergen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg