No må Noreg utdanne eigne kiropraktorar

Tida er inne for at statsråd Iselin Nybø (V) følgjer opp eigne ord. Vi står klare i Bergen.

Publisert: Publisert:

DYRT: Muskel- og skjelettlidingar utgjer den største enkeltårsaka til sjukefråvær og uføretrygd i Noreg. No må Noreg få på plass eigen utdanning for fagfeltet, og Helsecampus Årstadvollen byr på ein mogelegheit styresmaktene ikkje bør la gå frå seg, skriv Øystein Theodor Ødegaard-Olsen. Foto: Georgsen, Tone (arkiv)

Debattinnlegg

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen
Kiropraktor og lege i spesialisering

Vonde ryggar, stive nakkar og slitne hofter kostar samfunnet meir enn ein halv milliard kroner kvar einaste dag. Plagene er Noregs dyraste og mest omfattande folkehelseproblem.

Landets 800 kiropraktorar behandlar desse lidingane, utan bruk av medikament eller kirurgi. Ein kan bestille time sjølv, utan tilvising. Kiropraktoren kan stille diagnosar og vise ein vidare til spesialist eller røntgen dersom det trengst.

Denne gruppa har ei praktisk og formell rolle som primærkontakt i det norske helsevesen, og den har vore offentleg godkjent helsepersonell i nesten 30 år.

Likevel har ikkje Noreg ei eiga kiropraktorutdanning.

STATSRÅD: Som stortingsrepresentant ba Iselin Nybø (V) regjeringa om å opprette ei eigen kiropraktorutdanning. No sit ho med makta som statsråd for forsking og høgare utdanning. Foto: Torgeir Strandberg (arkiv)

Det er 14 år sidan Stortinget først gjekk inn for å få ei kiropraktorutdanning i Noreg. No vert saka forhandla i statsbudsjettet 2019.

For ganske nøyaktig eitt år sidan sende dåverande stortingsrepresentant Iselin Nybø (V) skriftleg spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om kor arbeidet med ei nasjonal kiropraktorutdanning stod.

Her konkluderer ho med at «etter undertegnedes syn er dette viktig i et folkehelse- og forebyggingsperspektiv. Vi vet at muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsaken til sykefravær og uførepensjoneringer, og det bør også være i regjeringens interesse å få ned kostnadene knyttet til dette.»

Eg kunne ikkje vore meir einig. Eg reknar med at Nybø, no som nyslått minister for forsking og høgare utdanning, følgjer opp si eiga oppmoding. Det medisinske fakultetet og Universitetet i Bergen står klare til å starta utdanninga.

Dette forslaget er akkurat det ho bad om.

PLANAR: Campus Årstadvollen skal bli ei helseklyngje for førebyggjande helse. Det er ein naturlig stad for ei nasjonal kiropraktorutdanning, skriv innsendaren. Foto: B+B ARKITEKTER (illustrasjon/arkiv)

Summen av tapte gode leveår blir trekt fram som den viktigaste måten å måle sjukdomsbyrde i samfunnet på i den offentlege utgreiinga «Åpent og rettferdig – prioriteringar i helsetenesta» frå 2014. Ikkje-dødelege sjukdomar, som muskel- og skjelettlidingar, ligg øvst på statistikken.

Professor Kaare M. Gautvik peikar på at forsking på muskel- og skjelettlidingar berre får éin–to prosent av løyvingane frå Noregs forskingsråd, i ein kronikk i Aftenposten 4. februar.

Dette trass i at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Stortinget og regjeringa peikar på det store behovet for å betre forholda for denne pasientgruppa.

Ei femårig utdanning i kiropraktikk i Noreg vil føre til eit større forskingsmiljø på muskel og skjelett.

Universitetet i Bergen har etter oppdrag frå Kunnskapsdepartementet utarbeidd planar og kostnadsoverslag for ein nasjonal kiropraktorutdanning.

Noregs fyrste helseklyngje for førebyggjande helse, Campus Årstadvollen, er ein naturlege stad for ei nasjonal kiropraktorutdanning.

I helseklyngja på Campus Årstadvollen skal ulike miljø saman skape eit internasjonalt kraftsenter som utviklar innovative helse- og omsorgsløysingar, ved hjelp av framifrå forsking, utdanning og innovasjon. Bak tiltaket står sterke utdannings- og forskingsmiljø som Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Uni Research, Høgskulen i Bergen og Bergen kommune.

Eit forskingsbasert utdanningstilbod innan kiropraktikk i eit etablert fagmiljø vil vere av enorm verdi for framtida.

Norske kiropraktorar treng meir kunnskap om særnorske forhold, og vi treng ein kiropraktorstand og eit fagmiljø som er ein meir integrert del av helseføretaka og forskingsmiljøa allereie frå studietida.

No må Kunnskapsdepartementet og hordalandsbenken på Stortinget setje handling bak orda. Dei må løyve dei naudsynte midla som trengst for at Noreg får eit sterkt fagmiljø for muskel- og skjelettlidingar.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg