Jo da, Myksvoll, ungdom fyrer opp jointen mer enn før

Dette er vårt forsøk på å bidra til en opplyst debatt.

Unges bruk av cannabis er annerledes enn hva BTs kommentator skriver, argumenterer innsenderne.
  • Kjell Morten Stormark
    Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Norce
  • Ove Heradstveit
    Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Norce
  • Reidar Dale
    Korus Bergen, Helse Bergen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kommentator i BT, Morten Myksvoll, beskylder i sin kommentar 25. januar Norsk Narkotikaforening (NNPF) for å dikte opp utviklingstrekk i rusbruk blant norsk ungdom. I sin iver etter å dokumentere dette, kommer han selv i skade for å spre villfarelse.

Vårt anliggende her er ikke å ta stilling til Myksvolls ruspolitiske meninger eller oppfatninger om NNPF, men å gjøre leserne oppmerksomme på hva resultatene fra undersøkelser av norsk ungdom viser når det gjelder utviklingstrekk i narkotikabruk generelt, og cannabisbruk spesielt. Hvorvidt disse resultatene er et argument for eller imot den ruspolitiske dagsordenen til NNPF og Myksvoll, overlater vi til leserne selv å bedømme.

Overskriften og konklusjonen til Myksvoll, «Ungdom fyrer ikkje opp jointen meir enn før», baserer seg på – for det første på en artikkel som tar for seg snusbruk – den nevner ikke cannabis med et eneste ord – og for det andre på hans selektive utvalg fra et statistisk materiale. Kildene for begge deler er hentet fra nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Myksvoll trekker gladelig frem at snusbruk blant unge kvinner har økt, men lar være å informere om at det også har vært en betydelig økning i cannabisbruk i samme aldersgruppe, dvs. 16–24 år, fra 2018 til 2022. Han drar slutninger om cannabisbruk som fremstår som oppsiktsvekkende.

Myksvoll synes også å mene at «unge har prøvd cannabis i same grad som befolkningen ellers», men fremstillingen hans viser vel at bruken av cannabis siste år i denne aldersgruppen er tre ganger høyere enn i befolkningen samlet (som altså inkluderer 16–24 åringene).

Les også

Norge kommer ikke til å tjene noe særlig på å legalisere cannabis

En rapport fra Folkehelseinstituttet som Myksvoll henviser til, omhandler erfaringer og holdninger elever ved 34 videregående skoler har med og til cannabis.

Av alt tallmateriale i rapporten er Myksvoll opptatt av en ting: Hvor stor andel av elevene som ikke er klar over at cannabis er et illegalt rusmiddel. Hvordan dette skal opplyse oss om utviklingstrekk i cannabisbruk, har vi vansker med å forstå.

Resultatene i denne rapporten viser for øvrig at 15 prosent av elevene ved disse skolene oppgir å ha brukt cannabis i løpet av det siste året.

De nylig fremlagte resultatene fra Folkehelseinstituttets årlige spørreundersøkelser viser også at cannabisbruken har økt siden 2012, både blant ungdom og unge voksne. I tillegg har det også vært en kraftig økning i bruken av kokain, særlig de siste årene.

Les også

Flere foreldre hadde spørsmål. NNPF-lederen kunne ikke svare på alle.

Dersom Myksvoll hadde orientert seg litt bredere, ville han kunne gjort seg kjent med resultatene fra flere store norske undersøkelser som faktisk har narkotikabruk blant ungdom som et av sine viktigste tema, og som viser at det har skjedd et trendskifte i norsk ungdoms bruk av cannabis.

Ungdata, som regelmessig gjennomføres på omtrent alle norske ungdoms- og videregående skoler, og som i europeisk målestokk er en av de største undersøkelsene av ungdom og ungdomskulturen, viser en markant økning i cannabisbruk både blant jenter og gutter og fra alle klassetrinnene på ungdomsskolen og på videregående

Resultatene fra fjorårets Ungdatarapport viser at også bruken av andre narkotiske stoff har økt de siste årene blant elever på videregående. En annen unik god norsk undersøkelse er helse og trivselsundersøkelsen blant studenter i høyere utdanning (SHoT), som gjennomføres regelmessig hvert fjerde år, som også viser til en markant økning i narkotikabruk blant studenter.

Det er ikke veldig tillitvekkende at Myksvoll konkluderer på et så viktig tema som bruken av rusmidler blant ungdom, basert på hva en SSB-artikkel ikke handler om. Likedan selektivt fortolke statistikk, og å være ukjent med at utviklingstrekk i ungdoms bruk av rusmidler er tema i flere store norske undersøkelser (flere enn vi har nevnt her).

Hadde han kjent til dette, ville kommentaren hans ha bidratt til en opplyst debatt om temaet. Dette er vårt forsøk på å bidra til dette.

Publisert: