Endringane byrjar å virke

Vi har fått på plass eigne politikontaktar i alle politidistriktets 54 kommunar.

Publisert: Publisert:

HØGE AMBISJONAR: Ambisjonane i nærpolitireforma er kanskje for høge, sett i forhold til ressursane politiet sit på. Og i alle fall for høge til å kunne kvittera dei ut allereie no, skriv politimeister Kaare Songstad. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Kaare Songstad
Politimeister Vest politidistrikt

Vaksdal-ordførar Eirik Haga spurte i BT for ei tid tilbake om politiet held løfta i nærpolitireforma. Sju månader etter omorganiseringa i Vest politidistrikt er det framleis mykje som står att. Men vi er på rett veg.

Ambisjonane i nærpolitireforma er mange og høge. Kanskje for høge, sett i forhold til ressursane politiet sit på. Og i alle fall for høge til å kunne kvittera dei ut allereie no. Nærpolitireformer er ikkje årsaka til ressursutfordringane. Reforma er heller ikkje åleine løysinga som vil gi oss meir kapasitet.

Nærpolitireforma er derimot ein etterlengta kvalitetsreform som skal gjere politiet betre i stand til å sikre tryggleiken til innbyggjarane i framtida. Sjølv om vi framleis er i startgropa, ser eg at endringane byrjar å virke.

Les også

Held politiet løfta i nærpolitireforma?

Ei fersk gjennomgang syner at vi leverer betre og likare tenester frå våre politipatruljar no samanlikna med for to år sidan. Ny teknologi, økt kompetanse og ny arbeidsmetodikk gjer politipatruljane i betre stand til å få etterforskinga på rett spor med god kvalitet frå første stund.

Samstundes får politipatruljane betre oppfølging frå ein ny og meir profesjonell operasjonssentral. Patruljane melder at kvaliteten på operasjonssentralen er blitt merkbart betre.

Vi ser også effekten av vårt nye felles straffesaksinntak, der juristar og etterforskingsleiarar skal støtte patruljane når dei er ute. Eininga skal også ferdigstille og avgjere flest mogeleg saker, slik at etterforskarane i dei geografiske einingane får betre tid til å arbeide med dei prioriterte sakene.

Politiet skal satse meir på førebygging i alle ledd. Men politiet kan ikkje skape tryggleik i samfunnet åleine. Gjennom reforma har vi fått på plass eigne politikontaktar i alle politidistriktets 54 kommunar. Dei er allereie i gong med møter i dei lokale politiråda. Eg får rapportar om godt lokalt samarbeid frå heile politidistriktet.

I likskap med Vaksdal, har fleire kommunar gitt uttrykk for at dei ønskjer seg meir politi fysisk til stades lokalt. Det er forståeleg, og sjølv om vi mange plassar har fått større og meir robuste tenestestader, er eg ikkje nøgd med bemanninga fleire stader. Samstundes må politiet endra seg i takt med utviklinga og vera til stades der kriminaliteten skjer.

Innbyggjarundersøkinga frå 2017 syner at nettsvindel for første gong er det flest er uroa for. Ikkje utan grunn. Dette er kriminalitet som aukar, og som skjer på nettet over alt. Difor er vi i full gang med å byggje opp Vest politidistrikts nærvær på internett. Før nyttår skal vi opprette vår første lokale nettpatrulje, og vi skal satse meir på dialog med folk på sosiale medium. I åra som kjem vil kanskje nettsatsinga vår bli det verkelege nærpolitiet.

Eg meiner at Vest politidistrikt så langt har halde mange av løfta i reforma. Ressurssituasjonen gjer det utfordrande, men meir ressursar vil ikkje åleine bøta på dei kriminalitetsutfordringane vi står overfor. Politiet må endra seg, og vi er på god veg.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg