Held politiet løfta i nærpolitireforma?

Eg stiller spørsmål ved om nærpolitireforma har gitt oss eit politi som sikrar tryggleiken til innbyggjarane.

Publisert Publisert

RASKARE OG BETRE: Vaksdal-ordføraren viser til ei rekkje føresetnadar for reforma, mellom anna at politiet skulle bli meir operativt, synleg og tilgjengeleg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (illustrasjon)

Debattinnlegg

  • Eirik Haga
    Ordførar i Vaksdal (Ap)
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I august 2016 tromma politimeistaren i Vest saman alle ordførarane i sitt distrikt til dialogmøte om nærpolitireforma. Målet med reforma var (er?) eit meir tilgjengeleg og tilstadeverande politi med god lokalforankring og samhandling.

Politiet skulle vera operativt, synleg og tilgjengeleg. Ein skulle ha kapasitet til å førebyggja og etterforska. Gjennom eit kompetent og effektivt nærpoliti skulle ein sikra innbyggjaranes tryggleik.

Vidare vart me orientert om at me skulle få likare polititenster med betre kvalitet over heile landet. Det vart utarbeidd ein risiko- og sårbarheitsvurdering (ROS-vurdering) av dei tenestestadane i Vest politidistrikt som vart føreslått nedlagde.

Her heiter det mellom anna: «Legges tjenestestedene ned er det sannsynlig at politiansatte flytter ut fra de folkefattige områdene. Dermed mister politiet den detaljerte lokalkunnskapen som kan bidra til å løse oppdrag på en smidig måte.»

Vidare: «Politiets tilgjengelighet og nærhet til de minste lokalmiljøene er ikke forankret i politilokaler som står tomme store deler av uken. Det finnes konsekvensreduserende tiltak som ivaretar både kravet til tilgjengelighet og nærhet på bedre måter, og samtidig bedre ivaretar de øvrige målene med reformen.»

INNSENDAREN: Vaksdal-ordførar Eirik Haga Foto: Rune Sævig

Les også

Nekter å gi opp, klager på at lensmannskontoret legges ned

ROS-vurderinga omtalte vidare ei rekke såkalla konsekvensreduserande tiltak knytta til kommunar som mistar tenestestaden. Mellom anna skulle dei nye tenestestadane organiserast slik at dei var meir robuste og bærekraftige, dei skulle kunne tilby eit meir mobilt politi som kan vera der folk bur i større grad og tilbod, tilgjengelegheit, responstid og synlegheit skulle styrkast.

Vidare står det at mobile einingar skulle kunne opprettast der det trengs, at arbeidsmetodikk, betre teknologi og organisering skulle gjera det mogleg å etablera det som vart kalla «Politiarbeid på staden», og at ein såkalla Politikontakt skulle sikra betre kontakt med kommunane.

Politirådet profesjonaliseras, politiets nettsider byggjes ut for å betra samhandlinga med innbyggjarane og styrka samarbeidet med kommunen om beredskap.

Desse «avbøtande tiltaka» var ein føresetnad for å kunna leggja ned 20 lensmannskontor. Eg stiller spørsmål om desse føresetnadane for å kunna leggja ned dei 20 lensmannskontora er til stades.

Har me fått eit politi som er meir tilstadeverande med god lokal forankring? Er politiet meir operativt, synleg og tilgjengeleg? Har politet kapasitet til å førebyggja og etterforska? Har nærpolitireforma gitt oss eit politi som sikrar tryggleiken til innbyggjarane?

Kort sagt: Held politiet løfta i nærpolitireforma?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg