Tre tiltak for likelønn

DEBATT: Vi må sørge for at kvinnene får den lønnen de faktisk fortjener.

URETTFERDIG: Det er ikke rettferdig at lønnen til en sosionom ligger nesten 140.000 kroner under lønnen til en ingeniør når de har like lang utdanning, skriver Grethe Kvist. Bildet er fra 8. mars 2018. Tor Høvik

Debattinnlegg

Grethe Kvist
Fylkesleder  Fellesorganisasjonen Hordaland

Det er forbudt å gi dårligere lønn på grunn av kjønn. Likevel skjer det hele tiden, og fremdeles er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener 87 prosent av menns lønn.

De store lønnsforskjellene skyldes halvveis et kjønnsdelt arbeidsliv, ifølge LOs tariffpolitiske uttalelse fra 19. februar. Utover dette finnes ingen andre forklaringer på lønnsforskjellene enn at kvinner er kvinner og menn er menn.

Utjevningen mellom menn og kvinners gjennomsnittlige lønnsnivå går tregt, og det behøves flere tiltak. Som eksempler nevner LO tilstrekkelig bemanning, kompetanseutvikling, heltid samt delt foreldrepermisjon.

Lønnsuttellingen er særlig lavere i yrker med mange kvinner. Det gjelder både offentlig og privat sektor. Kvinner er også i større grad enn menn ansatt i deltidsstillinger. I 2018 arbeidet 37 prosent av alle kvinner deltid. Mer enn to tredeler av undersysselsatte er kvinner. Dette er en samfunnsutfordring som det er viktig å løse.

Les også

Kvinne, kjenn din konto!

Hvorfor settes det så dårlig pris på kompetanse og utdanning for dem som jobber i helse- og sosialsektoren? Det er ikke rettferdig at lønnen til en sosionom ligger nesten 140.000 kroner under lønnen til en ingeniør når de har like lang utdanning.

I Tromsø kommune viser en undersøkelse at kvinnelige ledere i snitt tjente 23.700 mindre enn sine mannlige kollegaer, til tross for at de jevnt over hadde større personalansvar. Forskjellen var at kvinnene var ledere innen helse, sosial og omsorg, mens mennene ledet brann og redning, vann og avløp.

Kvinners arbeid verdsettes rett og slett lavere fordi det er kvinner som gjør det. Så hvilke tiltak vil kunne bidra til likelønn?

  • Kompetanse må lønne seg – også i offentlig sektor. Det er dags for å ta den tariffpolitiske kampen på likelønn, med en tydeligere prioritering av de kvinnelige utdanningsgruppene.
  • Likelønnspott – en økt ramme for offentlig sektor. Det er vel ti år siden likelønnskommisjonen foreslo en likelønnspott.
  • Oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Aktivitetsplikten til arbeidsgiver gjelder også diskriminering i lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter.

Lønn avspeiler samfunnets verdsetting, og i Norge er det dessverre slik at vi verdsetter dårligst de som løser våre viktigste samfunnsoppgaver; de som bygger folk og samfunn. Den jobben kvinnene innenfor helse- og sosialsektoren gjør hver dag, utgjør ryggraden i velferdsstaten.

Vi må sørge for at kvinnene får lønnen de faktisk fortjener, og vi trenger at mannsdominerte yrkesgrupper og områder står side om side med oss i denne kampen.