Kritikken mot oss er grunnløs

Mye har endret seg siden UiB-professor Svein Larsen gjorde sine undersøkelser.

CRUISETURISME: Når Larsens tall om cruiseturister avviker fundamentalt fra andre studier, bør professoren stille spørsmål om det er noe galt med egne undersøkelser, skriver Erik Jakobsen. Marita Aarekol

Debattinnlegg

Erik W. Jakobsen
partner i Menon Economics

I et BT-innlegg 21. juni er dr.philos. Svein Larsen kritisk til enkelte rapporter Menon har utarbeidet om reiselivsnæringen. Innlegget viser at Larsen ikke har satt seg inn vår studie, metode og Innovasjon Norges Turistundersøkelse, innsamlet inn blant annet av Statistisk sentralbyrå.

Larsen hevder at Menon uten grunnlag viser at hver cruiseturister legger igjen om lag 1000 kroner pr. anløp. Anslaget baserer seg på en undersøkelse der vi samlet inn data fra 2200 cruiseturister i Bergen i 2018. Resultatene er vist i Menons rapport. Våre resultater stemmer godt overens med Innovasjon Norges turistundersøkelser.

UENIG OM TALL: Erik Jakobsen i Menon svarer på kritikken fra UiB-professor Svein Larsen om cruiseturister og forbruk. Menon Norge

Flere rapporter utarbeidet etter vitenskapelige standarder viser omtrent samme resultater, noe som bør gi tillit til resultat og metode. Vi kan ikke fatte hvordan Larsen kan hevde at Menon ikke har grunnlag for vurderingene.

For å angripe vårt tallgrunnlag viser Larsen til undersøkelser han og kollegaer har foretatt i perioden 2010 til 2012, presentert i artikkelen «Belly full, purse closed. Cruise line passengers' expenditures» fra 2013. I tillegg til at det har gått 6–8 år mellom hans og vår undersøkelse, er det viktige forskjeller mellom vår metode og Larsen m.fl. (2013).

Vi teller med forhåndskjøpte aktiviteter i Bergen, noe som står for 38 prosent av forbruket til våre respondenter. Som vi tydeliggjør i rapporten, tilfaller ikke all inntekten fra forhåndskjøpte aktiviteter næringslivet i Bergen. Larsen ser kun på det turistene har «spent today» i sin artikkel fra 2013, og fokuserer med det på rundt 60 prosent av cruiseturistenes forbruk, ifølge vår undersøkelse.

Turistene i Larsens undersøkelse sier at de totalt bruker omtrent 50 prosent mer «today» (503 kr) enn det Larsen rapporterer som reelt forbruk i artikkelen (329 kr). Men siden turistene ikke fordeler hele dagens forbruk i en liste over ti ulike varer og tjenester, som jo kan være en krevende oppgave for respondentene, tolkes totaltallet som en feilaktig overdrivelse av eget forbruk.

En annen forskjell er at Larsen intervjuet turister på gaten i Bergen, uten hensyn til representativitet, og hvorav kun 9 til 19 prosent av utvalget var cruiseturister. Kanskje cruiseturister med høyest forbruk, som trekker opp gjennomsnittsforbruket i vår mer omfattende undersøkelse, ikke stoppet for intervju på gaten i Bergen?

Når Larsens tall avviker fundamentalt fra andre studier, bør professoren stille spørsmål om det er noe galt med egne undersøkelser. Metodiske svakheter i Larsen et al. (2013) ble grundig gjennomgått av Innovasjon Norge. Kanskje man bør ta til seg denne kritikken?

Menon og Innovasjon Norges undersøkelser viser at cruiseturistene legger igjen penger i Norge, men at forbruket deres er mindre enn andre turisters. Om Larsen hadde lest Menons rapport, ville han sett at hans kritikk mot oss er grunnløs.

Vi oppfordrer Larsen til å igjennom sin forskning på nytt for å vurdere om metodiske grep kan bidra til at han kommer ut med helt andre resultater enn andre. Larsen bør vurdere om hans undersøkelser fremdeles er relevante, gitt at deler av tallgrunnlaget snart er ti år gammelt. Mye har endret seg siden da.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg