Venstre stemte på landsmøtet ned et forslag om å sette en nedre aldersgrense på 15 år for rituell omskjæring av gutter. Et parti som tradisjonelt har tatt den svake parts side skuffer dermed stort. Det er etter FNs barnekonvensjon et barns ukrenkelige rett å ikke å bli fysisk krenket uten å ha gitt samtykke.

Forskjellsbehandling

Human-Etisk Forbund er motstander av alle former for fysisk, irreversibel merking av barn som knytter dem til et spesielt livssyn. Omskjæring er en av de vanligste formene for slik merking.

Omskjæring av jenter er fordømt og forbudt i de fleste land. Omskjæring av gutter er imidlertid bredt akseptert og tillatt. Vi reagerer på forskjellsbehandlingen, da det er de samme prinsipielle spørsmålene som berører barnets livssynsfrihet. Rituell omskjæring er et unødvendig kirurgisk inngrep som foretas på barn som ikke har samtykkekompetanse.

Nødvendig forbud

Et lovforbud mot omskjæring av gutter så lenge disse ikke har oppnådd myndighetsalderen, er nødvendig. Dette er også i samsvar med uttalelser fra Sps stortingsgruppe, Barneombudet, Sykepleierforbundet og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og flere. Inntil et forbud foreligger, bør et minstekrav være en lovregulering som sikrer at omskjæring skjer i helseinstitusjoner.

Barn er ikke foreldres eiendom. Et norsk lovforbud mot omskjæring også av gutter vil være et sterkt signal om at barns rettigheter står sterkt i samfunnet vårt.