Ingen instruksjon

Jeg har ikke instruert styret i Innovasjon Norge.

INNSPILL, IKKE INSTRUKSJON: Det at eventuelle innspill staten formidler i andre møter er å betrakte nettopp som innspill, er tydelig beskrevet i eierskapsmeldingen og bør være godt kjent, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Rolf Øhman

Debattinnlegg

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister, Høyre

BT treffer bedre med spørsmålene enn med svarene 4. april. Jeg har ikke instruert styret i Innovasjon Norge, og det ble gjort eksplisitt klart at synspunktet til departementet ikke var å betrakte som en instruksjon.

I tirsdagens avis stiller BT en rekke spørsmål: Hva er det egentlig som skiller instruksjon fra et klart og tydelig signal om hva som bør gjøres? Er det kontekst? Semantikk? Formalia? Eller handlingsrommet som faktisk gjenstår? Spørsmålene er gode, men BTs eget svar treffer ikke.

I samtalen med styreleder, var jeg klar på at dette ikke var å anse som en instruksjon av styret, og at jeg respekterte om styreleder var uenig i vurderingen av ulempene ved tidspunktet for å starte en prosess. Med klar mener jeg ikke at dette var implisitt eller måtte være underforstått, men at jeg eksplisitt ga uttrykk for at mine synspunkter ikke innebar at styret på noen måte ble satt under administrasjon.

Det er heller ikke slik at departementet eller jeg har hatt synspunkter på hvorvidt administrerende direktør burde skiftes ut eller ikke. Men når styreleder har fått beskjed om at han ikke vil bli innstilt på ny, og det er to måneder igjen av styreperioden, har vi uttrykt at det er naturlig at neste styre tar stilling til dette. Det er selvfølgelig slik at det å vurdere administrerende direktør er styrets oppgave.

Det er heller ikke departementet eller jeg selv som har initiert kontakten med styreleder, men styreleder selv som har tatt kontakt med departementet. Det var også styreleder som ba om møte med meg.

Les også

– Torbjørn Røe Isaksen grep inn og hindret styrebehandling av saken

Det er ikke uvanlig at eiere har innspill, men dette er å betrakte nettopp som innspill. Departementet som eier har ikke myndighet i selskapet bortsett fra på generalforsamling. Styret har ansvar for å forvalte selskapet til selskapets og eiernes beste, og skal foreta konkrete avveininger og beslutninger.

Departementet, andre eiere og styrene er avhengig av en god og åpen dialog for å ivareta sine roller på en god måte. Det fremgår også av Eierskapsmeldingen at kontakt mellom eier og selskap er en forutsetning for å få informasjon om virksomheten, og er et viktig element i den normale utøvelsen av eierskapet.

Det er viktig med bevissthet både hos styreleder og hos eier at det som staten tar opp i dialogen utenom foretaksmøtet, er å betrakte som innspill til selskapets administrasjon og styre.

Departementet arbeider jevnlig for å bidra til bevissthet om rammene for dialogen. Eierstyringsprinsippene med kommentarer fremgår av eierskapsmeldingen og departementet har disse oppe som tema i ulike sammenhenger, for eksempel i dialog med det enkelte styre, i de årlige seminarene for styreledere, de årlige seminarene for nye styremedlemmer og i samlinger som arrangeres for ansatte i departementer som forvalter statens eierskap i selskaper.

Det at statens eiermyndighet bare utøves på selskapenes generalforsamlinger eller foretaksmøter, og at eventuelle innspill staten formidler i andre møter er å betrakte nettopp som innspill til selskapenes styrer, er også tydelig beskrevet i eierskapsmeldingen, og bør være godt kjent.