Hva er det beste for barn av kvinner i Lar?

Vi er bekymret for at mediene skaper unødig stigma, skyld og skam hos en allerede svært sårbar pasientgruppe.

Publisert Publisert

KVINNER I LAR: Vi mener risikoen for skade på fosteret er større ved å presse kvinnene til å trappe ned sine medikamentdoser, enn det er ved å være i respektfull og kunnskapsbasert dialog med kvinnene om deres behandling uten ytre press, skriver innsenderne. På bildet: Forsker Eivind Sirnes, som har undersøkt hjernene til barn som har vært utsatt for heroin og Lar-medisiner i svangerskapet, omtalt i BT forrige uke. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

  • Christian Ohldieck
    Overlege og seksjonsleder ved Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen
  • Trude Larsen
    Seksjonsleder, Familieambulatoriet
  • Gry Kristin Lia
    Psykologspesialist, AFR Familieambulatoriet

Leser man medias og politikeres omtale av barn av kvinner i Lar, kan det virke som om ønsket om å beskytte disse barna og å gi dem det best mulige utgangspunkt i livet er noe nytt.

I realiteten har dette vært et prioritert område for fagfolk i lang tid, og i 2011 kom en godt gjennomarbeidet og kunnskapsbasert faglig retningslinje for å ivareta denne sårbare gruppen.

Her vektlegges respekt for og ivaretakelse av både mor og barn, basert på en forståelse av at hjelpetiltak utover medisinbruk er avgjørende viktig for barnets utvikling. Gravide og småbarnsforeldre i Lar får tett oppfølging. Dette er ytterligere forsterket de senere år, ved opprettelse av familieambulatorier og lignende tilbud i alle helseregioner.

Den mangeårige fagpolitiske debatten om Lar og gravide ledet til at Helsedirektoratet i juni 2017 arrangerte en konsensuskonferanse om temaet. Et konsensuspanel med fagpersoner fra ulike fagfelt ble etablert.

Panelet leverte sin rapport til Helsedirektoratet den 1. desember. Da tok fagutviklingen en ny vending.

Les også

Les: Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon.

Selv om forskning ikke har kunnet påvise en sikker årsakssammenheng mellom mors bruk av Lar-legemidler i svangerskapet og skade på barnet, så fremhever konsensuspanelet at en slik sammenheng heller ikke kan utelukkes. Derfor vektlegger de et «føre var»-prinsipp, som kommer til uttrykk i følgende formulering: «I vektingen mellom hensynet til mor og hensynet til barnet, mener panelet at barnets risiko for skade må vektes sterkere enn morens behov for opprettholdelse av medikamentnivå.»

Men er det virkelig mulig å vekte mellom mor og barn i graviditet?

I realiteten er kvinne og foster uløselig forbundet, og mors tilstand har til enhver tid umiddelbar virkning på fosteret. Vi vet at opioidavhengighet er en potensielt livstruende, kronisk lidelse og risikoen for alvorlig sykdom og død øker betydelig hvis den ikke er godt nok behandlet eller mestret.

METADON: – Men er det virkelig mulig å vekte mellom mor og barn i graviditet? I realiteten er kvinne og foster uløselig forbundet, og mors tilstand har til enhver tid umiddelbar virkning på fosteret. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Les også

Lar-barna stemples uten grunnlag

Les også

Slik skal Bergen løse rusproblemene

Konsensuspanelets rapport har i ettertid fått meget skarp kritikk av fire erfarne amerikanske forskere og klinikere som var til stede på konsensuskonferansen. De mener at konsensusutvalget har en sviktende forståelse av opioidavhengighetens kompleksitet, spesielt under svangerskap. De mener videre at konsensusutvalget undervurderer de svært alvorlige konsekvensene en ubehandlet tilstand vil kunne ha for både mor og barn.

De skriver at «Lar er den mest undersøkte legemiddelbehandlingen som noensinne er gitt til gravide kvinner. Behandlingen er livreddende og gjør at kvinnene kan vende tilbake til liv som partnere og mødre. Kunnskapsgrunnlaget for legemiddelbehandlingen i Lar under graviditet er sterkt.»

Ida Olsen og Ronny Bjørnestad, foreldre i Lar og sentrale i brukerorganisasjonen ProLAR Nett, advarer i BT 16. februar mot konsekvensene av konsensusutvalgets anbefalinger. «Hvis direktoratet endrer retningslinjene, og debattklimaet fortsetter som nå, skyver vi disse familiene under teppet. Da risikerer vi virkelig å skade barna». De er helt på linje med det amerikanske ekspertpanelet i kritikken av at konsensuspanelet ikke forstår kompleksiteten på området. «Å stramme inn kan føre til at gravide misbruker ulovlige rusmidler i stedet for å få medisiner og oppfølging».

Vi som skriver denne kronikken, er faglig på linje med de amerikanske ekspertene og med ProLAR Nett. Vi er bekymret for den faglige utviklingen vi ser etter konsensusrapporten, og vi er bekymret for at medienes begrepsbruk og vinklinger i debatten skaper unødig stigma, skyld og skam hos en allerede svært sårbar pasientgruppe.

Vi er selvfølgelig helt enige i at fertile kvinner i Lar som er i en ustabil fase av behandlingen bør oppfordres til bruk av prevensjon, og prevensjon må gjøres lett tilgjengelig for dem.

SUBUTEX: – For mange gravide i Lar er legemidlene en helt nødvendig medisinsk behandling for å unngå tilbakefall til rus og en ustabil livssituasjon. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

I Bergen har Kvinneklinikken tilbud om gratis gynekologisk undersøkelse og prevensjon, hvor kvinner i Lar opplever å bli møtt med kompetanse og respekt.

For mange gravide i Lar er legemidlene en helt nødvendig medisinsk behandling for å unngå tilbakefall til rus og en ustabil livssituasjon. Vi mener konsensuspanelet ikke tar kvinnenes opioidavhengighet alvorlig nok.

Les også

Urimelig fremstilling fra Bergensklinikken

Les også

– Vi risikerer å skade barna

De skriver at «nedtrapping ikke bør vurderes som om behandling av morens opioidbrukslidelse fjernes (…)». Dette forstår vi som at de betrakter Lar-legemidlene som en mindre viktig del av behandlingen. Da er det grunn til å spørre om konsensuspanelet har hatt tilstrekkelig kompetanse på kvinnenes avhengighetslidelse og den kunnskapsbaserte behandlingen av denne.

Vi tror ikke panelets anbefalinger vil bli til det beste for barnet.

Vi mener risikoen for skade på fosteret er større ved å presse kvinnene til å trappe ned sine medikamentdoser, enn det er ved å være i respektfull og kunnskapsbasert dialog med kvinnene om deres behandling uten ytre press. At bruk av Lar-legemidler i svangerskapet kan gi nyfødtabstinens, er noe gravide i Lar vet veldig godt. Alle gravide i Lar har derfor i utgangspunktet en stor motivasjon for å trappe ned sine Lar-legemidler.

Men det er nettopp sykdommen – opioidavhengigheten – som gjør nedtrappingen så risikabel og vanskelig.

MORFIN: Her måler enhetsleder ved Barneklinikken opp morfin til et spedbarn på åtte uker. Mor til gutten var rusavhengig, men var under legemiddelassistert rehabilitering, LAR, og fikk metadon under svangerskapet. Den nyfødte sønnen hadde rusabstinenser, og må få tilført doser med morfin 4-6 ganger i døgnet. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Det aller viktigste er etter vårt syn å sikre gravide i Lar en stabil tilværelse som reduserer unødig stress og bekymringer, at de forberedes på morsrollen, ikke bruker rusmidler og får behandling for eventuelle samtidige psykiske og kroppslige sykdommer.

Behandlingsapparatet må fremfor alt være lyttende til kvinnenes behov og i størst mulig grad følge disse. Kvinnene må sikres trygg og god støtte og behandling gjennom hele svangerskapet og i tiden etter fødsel. Familieambulatoriet og Lar i Avdeling for rusmedisin har i godt samarbeid med Kvinneklinikken, Barneklinikken og viktige samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten laget en samhandlingsrutine som sikrer et godt behandlingsforløp for gravide i Lar i Bergensområdet.

Bruk og dosering av Lar-legemiddel i svangerskapet må understøtte disse viktige prinsippene, som i sum vil gi det beste grunnlaget for barnets liv. Dette er prinsipper som i et respektfullt og verdig språk preger dagens retningslinje om Lar og gravide, og ingen ny forskning tilsier at disse prinsippene bør fravikes.

Vi håper den videre debatten og den varslede revisjonen av retningslinjen om Lar og gravide gir et resultat som er kunnskapsbasert, og ikke styrt av politisk sterke stemmer og et stigmatiserende offentlig ordskifte.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg