Justisministeren bryt ein av kjerneverdiane til politiet

Listhaugs «monster»-omgrep gjer arbeidet vårt meir krevjande.

NY JUSTISMINISTER: Sylvi Listhaug (Frp) kalla førre veke pedofile overgripere for «monster». – Er dei mest sårbare av dei sårbare, dei overgrepsutsette borna, tent med at alle overgriparar vert stempla som monster? spør Arne Johannessen, politiinspektør og lokalpolitikar for Ap. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix

  • Arne Johannessen
    Politiinspektør, leiar for driftseining Sogn og Fjordane
Publisert:

Politiet har gode kjerneverdiar, der respekt er ein av dei mest grunnleggjande.

Alle som jobbar i politiet veit verdien av å syna alle respekt i sin yrkesrolle, det er ein kjerneverdi i rettsstaten og grunnlaget for at politiet har stor tillit i samfunnet.

Politiet skal møta gjerningspersonar og offer med den same respekten, og handsama alle utan å døma dei for den handlinga dei har gjort. Dette er krevjande. Særleg krevjande er det når ein møter gjerningspersonar som er mistenkt eller sikta for dei verste overgrepa ein kan tenkja seg overfor born.

Det er ikkje politiet sin jobb å døma eller stigmatisera nokon. Vår jobb er å få fram fakta i alle saker. For å få det til, treng me å byggja tillit ved å syna alle respekt og menneskeverd, også overfor dei som har gjort dei verste handlingar du kan førestilla deg.

Les også

Grande om Listhaugs «monster»-beskrivelse: – Jeg ville aldri brukt det ordet

Alle forstår at dette vert meir krevjande når justisminister Sylvi Listhaug (Frp) kallar ei gruppe menneske for «monster». Desse «monstra» skal politiet møta. For å skapa eit tillitsfullt samarbeid med, og for å få fram alle sider ved ei sak. Det er naudsynt for å hjelpa dei borna som me alle har det største fokuset på.

Er dei mest sårbare av dei sårbare, dei overgrepsutsette borna, tent med at alle overgriparar vert stempla av justisministeren som monster? Lettar det etterforskinga i desse viktigaste av dei viktige sakene – eller lettar det straffegjennomføringa og rehabiliteringa for å førebyggja nye overgrep mot born?

Som politileiar har eg sterkt fokus på kjerneverdiane til politiet. Det er viktig å få alle tilsette til å identifisera seg med dei, og ikkje minst etterleva dei i praksis.

Justisministeren, som vår øvste sjef, har eit særleg ansvar for å gå i front med gode verdiar og haldningar.

Då er monster-omgrepet eit dårleg bidrag. Eg vil sterkt oppmoda min øvste sjef å korrigera sin omtale av desse overgriparane.