E39 mellom Skei og Ålesund: Halv gevinst til dobbel pris

DEBATT: Slik saken står nå, er det sannsynlig at man får bro både i indre og i midtre trasé. Det vil bli dyrt.

Publisert:

INDRE TRASÉ: I forrige uke sendte Statens vegvesen ut kommunedelplanen for E39 Byrkjelo-Grodås ut på høring. Lengden på den nye veien er 38 km. Av dette vil 1800 meter være en hengebro over Nordfjorden. Det er 400 meter lengre enn Hardangerbrua. Foto: Statens vegvesen

Debattinnlegg

Erik Lahnstein
Selvstendig konsulent

For fem år siden ble det besluttet at E39 mellom Skei og Ålesund skulle gå langs en ny indre trasé gjennom Stryn kommune. Noen dro på smilebåndet fordi kyststamveien nå skulle gå lengst inne i fjorden, tett på Jostedalsbreen. Det er mer grunn til å gråte enn å le.

I den lokale drakampen fikk de som kjempet for indre trasé hjelp fra ytre strøk. Ved å velge bort midtre trasé og heller bygge en helt ny vei i indre, styrkes argumentene for en opprustning av veien også i ytre strøk.

I mellomtiden har de som kjempet for midtre trasé, som i større grad følger dagens vei gjennom Gloppen og Eid kommune, gått videre med planene om å få erstattet fergesambandet mellom Anda og Lote. Den lokale trafikken mellom Gloppen og Eid er så stor, at det selv uten å ta hensyn til gjennomgangstrafikken kan være grunnlag for prosjektet gjennom bruk av ferjeavløsningsmidler og bompenger.

ERSTATTES MED BRO?: Den elektriske fergen «Eidsfjord», som går mellom Anda og Lote i Nordfjord. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det lokale initiativet for å utrede en 1,8 kilometer lang flytebro har fått positiv respons fra Samferdselsdepartementet. Målet for lokale forkjempere er at ny bro skal stå klar i 2028 når dagens fergekontrakt utløper. Skulle det skje, vil snaut halvparten av kostnaden ved å bygge ny fergefri trasé i midtre korridor være gjennomført (tunnel til og bro over Voldafjorden gjenstår).

Statens vegvesen har nettopp lagt frem en nærmere vurdering av hvordan en ny indre trasé gjennom Stryn kan utformes (konseptvalgutredning – KVU). Fra Stortinget vedtok trasévalget i 2009, er kostnadsanslaget for indre trasé økt fra 4,2 til 12,2 milliarder kroner. Det er ikke avsatt midler til prosjektet i NTP-perioden frem til 2030.

Erik Lahnstein Foto: NTB scanpix

Prosjektet er også prioritert lavere av Sogn og Fjordane fylkeskommune enn andre prosjekter, som heller ikke ligger inne frem mot 2030. Det er derfor sannsynlig at oppstart først kan skje etter 2035. Man risikerer altså at en bro i midtre står ferdig før man kommer i gang med byggingen av den indre traseen.

Som statssekretær i Samferdselsdepartementet, hadde jeg gleden av å levere nyheten i 2008 om at Kvivsvegen skulle bygges. Ved å lage tunnel gjennom fjellet, ble reisetiden redusert til drøyt 45 minutter mellom Stryn og Ørsta/Volda slik at dette nå er én bo- og arbeidsmarkedsregion.

Ved å velge midtre alternativ, ville også Eid og Gloppen med 12.000 innbyggere blitt en del av Ørsta/Volda-regionen. Professor Victor D. Norman ved Norges Handelshøyskole beregnet den årlige gevinsten for samfunnet til 350 millioner kroner. Denne typen utviklingsgevinster fanges ikke opp av de økonomiske kost-nytte-modellene Statens vegvesen bruker.

Dersom en full midtre trasé blir realisert, vil reisetiden fra sykehuset i Eid til sykehuset i Ørsta/Volda reduseres til 29 minutter. Reisetiden fra Anda lufthavn til Ørsta/Volda lufthavn vil gå ned fra 1 time og 45 minutter til 35 minutter. Med så kort reisevei er det åpenbart riktig å se på både flypass- og sykehusstruktur. I tillegg til reduserte kostnader ville man fått flere flyavganger og et bedre samlet helsetilbud.

Fordi denne typen strukturendringer er ekstremt politisk følsomme, var det ingen, verken lokalt eller sentralt, som turte å snakke om det. Disse potensielle gevinstene ble heller ikke tatt med da Statens vegvesen regnet på hvilken trasé som burde velges. Slik saken står nå, er det mest sannsynlige utfallet at man får bro både i indre og i midtre. Da får man ikke koblet Eid tettere mot Ørsta/Volda. Man får ikke samordnet fly- og sykehustilbudet i regionen.

Både regionale og nasjonale myndigheter bør vise lederskap for å sikre samlet sett lavere kostnader og større langsiktig utviklingskraft.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg