Muslimer trenger vestlig påvirkning

Kampen om integrering tapes når man forventer at alle er like tilpasningsdyktige.

FELLESSKAP: Nettverk knyttet til fellesskapet og storsamfunnet er viktig for å fungere i sitt nye hjemland, skriver Maha Kamran. Bildet er fra da syriske flyktninger var på matkurs i regi av studenter ved Høgskolen i Bergen i fjor høst. Arkivfoto: Sigrid Haaland

  • Maha Kamran
    Masterstudent i psykologi, UiB

**Jeg blir lite** overrasket når nyheter om innvandrere som har utagert i Vesten blir sett i sammenheng med religion. Det er tross alt nok angrep der radikale islamister har forsøkt å ta ansvaret. Problemet med koblingen er at religion nesten aldri har ansvaret for terrorangrepene som gjennomføres.

Maha Kamran

Til tross for den religiøse overbevisningen til gjerningspersonene bak terrorangrepet i München, den tragiske Nice-massakren og øksemordet i Tyskland, er det viktig å erkjenne at det ikke er snakk om friske samfunnsmedlemmer.Det vi vet så langt, er at terroristene var isolerte individer uten en spesiell religiøs historie, der noen til og med hadde dokumenterte mentale utfordringer. Epidemiologiske studier på immigranter har vist at strategier for å integrere innvandrere samtidig som de skal holde på sin kultur, kan ha negative fysiske og psykiske konsekvenser.

Etter Nice:

Les også

Her er årsakene

Konklusjonen noen trekker etter terrorangrepene, er at østlig tankegang er farlig, og individer med slik tankegang bør fjernes. Samtidig begynner innvandringspolitikken å bevege seg bort fra mangfold og integrering, til innstramminger og restriksjoner basert på fødested.

Dette er ikke nødvendigvis et dårlig grep. Her i Vesten er fokuset på individets selvrealisering veldig viktig. Alle skal nå sine ambisjoner, oppfylle sine drømmer og helst gjøre det selvstendig utenfor andres innflytelse. I muslimske land ser folk på seg selv som en storfamilie.

Derfor har islam som religion blitt påvirket av gruppeorientering, der medlemmer bruker sin religiøsitet for å rettferdiggjøre sosialt press og korrigering av atferden til andre som tilhører samme kultur.

Det er en æreskultur blant innvandrerfamilier som gjør at fokuset på ære blir så stort at det overskygger individets glede. Familien dikterer hvordan du skal gå kledd, hva du skal spise, hvem du skal gifte deg med.

Noen muslimer opplever at de blir overvåket av andre muslimer, selv om de ikke er i slekt. Det skaper grobunn for problematferd som forstyrrer integreringsprosessen. Østlige innvandrere som ikke er så godt integrert, kjenner en hellig rettmessighet når andre blander seg inn i deres private affærer.De føler at de har gud på sin side når de presser og dømmer deg. Drikker du, vil de kanskje se på deg som en person de må støte ut.

Dette er internasjonale problemer som sjelden er unike for muslimske land, men som har sammenheng med dårlig sosioøkonomisk status.

Frode Bjerkestrand:

Les også

Fargespillteorien

Noen kan mene at det er det samme om man snakker om kultur eller religion, så lenge begge områdene er problematiske for samfunnet. Det er likevel for snevert å tro at østlige innvandrere med religiøse bånd er en problematisk gruppe.

Det er mye som tyder på at islam er uavhengig av den atferden som fører til grusomme handlinger. Ofte er menneskene som gjennomfører terrorangrep kjenninger av politiet fra før av. Arfan Bhatti var jo selv småkriminell før han ble radikalisert, og gikk i bresjen fra å føre tolkningen av sin problematiske atferd fra en kulturell dimensjon til en religiøs.

I en studie der hovedmålet var å se på integreringen av flyktningen i Italia og Nederland, ble blant annet utjevningen av sosial kapital identifisert som viktig for å bygge opp en etnisk identitet. Sosial kapital innebærer at individet har et nettverk knyttet til fellesskapet og storsamfunnet, et nettverk som gir en bredere identitet og en positiv psykososial utvikling i det nye hjemlandet.

Det blir vanskelig når det nå tidvis snakkes om selektiv utestenging og innstramming i innvandringen. Blant innvandrere med tunge kulturelle eller religiøse bånd er det dessuten en utfordring å få skaffet seg en etnisk identitet, når innvandrerne de møter ikke er godt integrert, og de samtidig opplever diskriminering.

En taper kampen om integrering når man forventer at alle som setter foten innenfor landegrensene er like tilpasningsdyktige. Det kan virke som jeg fornekter trusselen fra radikale islamistiske aktører når jeg — en andregenerasjons innvandrer fra et muslimsk terrorassosiert Pakistan - mener at det er viktig å fokusere på potensialet for likhet.

Men muslimer trenger å ta og føle på vestlige demokratiske verdier for å føle at de kan praktisere sin religion på en fredfull måte, og i tråd med internasjonale lovverk.

Hvis man legger til grunn at sosial kapital øker motivasjonen for integrering, vil man få det gjennom jobb, nabolag, skole og organisasjoner. Dette er også steder der man ikke kan isolere seg, men er nødt til å bli et aktivt samfunnsmedlem med ansvarsfølelse overfor sitt vertsland - uavhengig av hvor man kommer fra.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg