Alle parter taper på færre organiserte

DEBATT: Under 50 prosent er medlem av en fagforening, det lover dårlig for arbeidslivet.

ADVARER: Magnhild Øvsthus Hanssen er bekymret for at stadig færre nordmenn velger å være med i en fagforening. Privat

Debattinnlegg

Magnhild Øvsthus Hanssen
Leder, NITO Hordaland

Arbeidslivet i Norge er unikt. I mange tiår har arbeidsgivere, arbeidstakere og staten regelmessig satt seg ned og forhandlet om lønn, pensjon, arbeidstid og andre forhold på arbeidsplassen. Denne «norske modellen» har vært en stor suksess. De ansattes rettigheter blir ivaretatt, bedriftsledere og storsamfunnet opplever få streiker og konflikter, økonomien går godt og bidrar til sysselsetting og skatteinntekter. Ikke minst er samarbeidet uvurderlig i vanskelige tider når økonomien må gjennom krevende omstillinger.

En av de viktigste forutsetningene for modellen er at arbeidstakere organiserer seg i fagforeninger som taler deres sak i forhandlinger med arbeidsgivere og staten. Derfor er det høyst urovekkende at under 50 prosent nå er medlem av en fagforening.

Denne utviklingen kan få alvorlige følger. Virksomhetene kan bli mindre omstillingsdyktige når arbeidsgiverne ikke har noen motpart å samarbeide med. Oppsigelsesvernet kan bli svekket, det kan bli færre fast ansatte og mer løsarbeid. Lønnsforskjellene kan øke. Arbeidsmiljøloven kan bli svekket. Og det kan bli flere streiker og høyere konfliktnivå. Alle parter vil tape på denne utviklingen, og vi må gjøre noe nå. Arbeidstakerorganisasjonene må satse enda mer på å verve medlemmer.

Arbeidsgivere kan oppmuntre og legge til rette for fagorganisering i sine virksomheter, og styrke tillitsvalgtes innflytelse. Myndighetene kan øke fagforeningsfradraget og gjøre flere offentlige goder avhengig av at
bedriftene er tariffbundne, som f.eks. med AFP i dag.

Vi oppfordrer alle til å gjøre en innsats for å snu denne utviklingen. Vi lover å gjøre vår del av jobben!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg