Billig argumentasjon for billig strøm

Nye utenlandskabler er ingen trussel mot norsk industri. Tvert imot.

PRISNIVÅ: Dagens prisnivå gir for lav lønnsomhet for mange energiselskaper og nye utbygginger skrinlegges, skriver innsender. Paul S. Amundsen

Bernt Grimstvedt
Tidligere styreleder og daglig leder i Fusa Kraftlag SA

Leif Sande fortsetter sitt korstog mot nye utenlandskabler med innlegget «Strømmen skal være billig».

Sande utelater i sin argumentasjon flere forhold. Kraftprisen må over tid være høy nok til at produsentene får dekket sine kostnader, samt at eierne gis en rimelig avkastning. Dagens prisnivå gir for lav lønnsomhet for mange energiselskaper og nye utbygginger skrinlegges. Mange småkraftselskaper må kansellere prosjekter fordi kraftprisene er for lave. Lave kraftpriser medfører dermed en risiko for at nødvendige nye investeringer ikke iverksettes, og drift og vedlikehold av eksisterende anlegg settes under press. Sande legger opp til investeringstørke og økt driftsrisiko.

Prisen på strøm til sluttbrukere er sammensatt av tre hovedfaktorer. Det er kraftprisen, nettkostnader og skatter og avgifter. Kraftprisen fastsettes i markedet, mens nettkostnader og skatt er underlagt politiske reguleringer. Det er overraskende at Sande ikke vil komme inn på alle disse faktorene når han vil ha billig strøm til industrien. Norsk vannkraftproduksjon er særdeles høyt beskattet gjennom eiendomsskatt og grunnrenteskatt. Dessuten har Norge en ineffektiv nettstruktur. Sande bør også ta med disse faktorenes betydning for industriens energikostnader istedenfor å legge alt ansvar på kraftprodusentene.

Nye utenlandskabler er ingen trussel mot norsk industri. Tvert imot, de vil øke forsyningssikkerheten i tørrår, de vil øke verdiskapningen hos produsentene og dermed fortsatt bidra til finansiering av den norske velferden. Men norske kraftprodusenter må ha en lønnsomhet som sikrer deres evne til fornyelse og sikker drift. Det er også i industriens interesse. Nettstrukturen og den samlede skattebyrden for energiselskapene er en del av dette. Hvorfor vil ikke Sande diskutere dette?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg