Skal Sogn og Fjordane attende til dansketidi?

Når jamvel Rogaland er redde bergensdominans, korleis vert det for Sogn og Fjordane?

Publisert:

RASANDE FART: Samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane vart køyrt igjennom i rasande fart, skriv innsendaren. Biletet er frå Jostedalsbreen i Sogn og Fjordane. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Debattinnlegg

Olav Torheim

Vestlandsregionen var død då Rogaland sa nei. Det mini-Vestlandet me skal få no, er retur til gamle Bergenhus Amt. Ein skal 250 år attende til strukturen ein hadde før ein fekk formannsskapslovene. Men medan folketalet i Sogn og Fjordane er på lag det same i dag som det var i 1850 (kring 100.000), so hev Hordaland vakse til halve millionen. Helvten i Bergen.

Når jamvel Rogaland er redde bergensdominans, korleis vert det for Sogn og Fjordane? Sentraliseringstrugsmålet kjem frå Bergen. Fylket er ribba for både fylkessjukehus, fylkesskattekontor, alarmsentral og til slutt politidistrikt.

I den upphavlege intensjonsplanen for Vestlandsregionen var det premiss at viktige samfunnsoppgåver blir overført frå statleg til regionalt folkevalt nivå, og desse vert sett i samanheng med sentrale oppgåver og ansvarsområde som fylkeskommunane no har. Med ein vestlandsregion av tre vestlandsfylke so kunne ein få samanfallande grenser mellom Helseregion Vest, Skatteregion Vest og Statens vegvesen Region Vest. Eit Mini-Vestland vert for lite til dette. I Stavanger Aftenblad les me:

«Høyre varsler nye runder med kommunesammenslåinger i årene som kommer. Slik skal regionene, som Høyre nå er med på å etablere, fjernes. Færre og større kommuner skal gjere det regionale forvaltningsnivået overflødig ...»

Regionane vert reint byråkratiske konstruksjonar, utan soga eller identitet. Når dei ikkje ein gong skal få meiningsfulle funksjonar, vert dei i neste umgang lette å taka heilt burt.

Ut frå vedtaka i fylkestinga er det likt til at talet på fylke vert redusert frå 19 til 16. Agder-fylka og trøndelagsfylka slår seg saman, trivselsfylket Sogn og Fjordane vert servert til Hordaland – og det er alt. Etterpå kan Høgre/Frp arbeida vidare for eit sentralstyrt Noreg utan folkevalt regionalt nivå.

Fylkestinga gjorde samanslåingsvedtak alt tidlegt i februar. Det vart ingen ny høyringsrunde, endå upphavlege føresetnader var borte. I staden vart samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane køyrt igjennom i rasande fart.

Ringen slutta. For 250 år sidan vart Vestlandet styrt av danskætta embetsmenn. Var motkulturane på Vestlandet berre eit historisk blaff – fyre me endå ein gong skulle slusast inn att i eit framandvelde som med EU, Nato og TISA/TTIP hev fenge globale dimensjonar?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg