Ja, dagbøtene kommer

Hvis kommunene ikke tar imot psykisk syke og ruspasienter, vil vi innføre dagbøter.

MØTES: Vi vil at sykehuset inviterer kommunen til et møte for å legge en felles plan for hvordan pasienten bør følges opp, skriver Bent Høie. Ørjan Deisz

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister (H)

I en kronikk 8. november oppfordrer Dag Løvvik Thomassen i Betanien regjeringen om å innføre dagbøter for kommunene dersom de ikke tar imot psykisk syke og ruspasienter. Jeg er enig med Thomassen, og kan berolige ham med at regjeringen vil gjøre noe med dette.

Jeg deler Thomassens bekymring for at denne pasientgruppen blir værende for lenge på institusjon fordi de ikke har et godt nok tilbud å komme tilbake til. Regjeringen sendte derfor i august et forslag på høring om å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Da psykisk helse- og rus ble holdt utenfor de økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen, skapte det et inntrykk av at disse områdene ikke var en del av reformen. Det er svært uheldig, særlig siden pasienter med psykisk helse- og rusproblemer er blant dem som kan ha størst behov for samordnede og koordinerte tjenester. Dette vil regjeringen nå gjøre noe med.

Les også

Bare en forbannet narkis

Jeg er kjent med at noen kommuner kan ha utfordringer både når det gjelder kompetanse, kapasitet og samarbeid med spesialisthelsetjenesten på dette området. Vi foreslår derfor også å innføre noen skjerpede krav til samarbeid. Vi vil at sykehuset på et tidlig tidspunkt inviterer kommunen og andre samarbeidspartnere til et møte for å legge en felles plan for hvordan pasienten bør følges opp.

Et viktig spørsmål som må avklares, er hva slags bolig pasienten trenger etter utskrivning. Vi vet at mangel på egnet bolig er en av de vanligste årsakene til at pasienter blir værende for lenge på institusjon. Regjeringen tar sikte på å innføre krav til bedre samarbeid fra 2017, men betalingsplikten vil tidligst innføres i 2018. Da vil vi få tid til å høste erfaringer og få et bedre grunnlag for å vurdere finansiering og omfang.

Les også

Rusavhengige Iris (44) gikk fra magasinsalg på gaten til fast jobb

Regjeringen har satset på rus og psykisk helse fra den dagen vi overtok. Vi er i gang med et historisk løft for rusfeltet med en forpliktende opptrappingsplan på 2,4 milliarder kroner de neste fem årene. Vi skal øke kapasiteten og bedre kvaliteten i tilbudet til psykisk syke og rusavhengige.

Kommunal betalingsplikt er et av mange tiltak for å få dette til. Thomassen viser til Olav H Hauges dikt «Når det kjem til stykket». Hjertet må være med i politikken, og jeg kan forsikre Thomassen om at regjeringen har både hjertet og kunnskapen med i arbeidet for denne pasientgruppen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg