For første gang har staten lovet 50 prosent statlig finansiering til store kollektivprosjekter i byene. Da vi foreslo dette i opposisjon ble vi nedstemt. Nå gjennomfører vi. Det gjør det mulig å realisere viktige kollektivtiltak i Bergen og andre store byer. Med nye retningslinjer for arealplanlegging i byområdet vil vi sikre en mer miljøvennlig byutvikling der flere kan reise kollektivt, med sykkel og til fots.

Regjeringen viderefører elbilfordelene, selv om vi når 50.000 nullutslippsbiler i første kvartal neste år. I revidert nasjonalbudsjett kommer også en helhetlig gjennomgang av kjøretøy— og drivstoffavgiftene, der et grunnleggende premiss er at det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

Forsterket satsing

Bedre vilkår for vindkraft og småkraft er også et viktig grep. Vi leverer betydelig bedre rammebetingelser for produksjon av fornybar energi. For Bergen og Hordaland kan dette utløse investeringer i mangemilliardersklassen, og bidra til å skape mange nye grønne arbeidsplasser og et sterkere teknologimiljø i Norge.

Regjeringen forsterker satsingen på miljøteknologi ved å tilføre Enovas klimateknologifond 12,75 milliarder kroner utover klimaforliket. De rødgrønne stemte ned et tilsvarende forslag i forrige periode. Dette fondet har blant annet gjort det mulig å bidra med 1,5 milliarder kroner til Hydros nye anlegg på Karmøy, som skal produsere verdens mest miljøvennlige aluminium.

Lite ambisiøse

Regjeringen har også skrudd opp tempoet i utfasing av fyring med fossil olje i statens bygg. I 2020 innføres et forbud mot fyring med fossil olje i husholdningene. For å stimulere til et grønt skifte i private hjem etableres en rettighetsbasert, ubyråkratisk tilskuddsordning for energisparing og energiomlegging.

De rødgrønne fremmet to klimameldinger da de satt i regjering. Begge ble vurdert som lite ambisiøse og lite konkrete. Da vi forhandlet om klimaforliket i 2012, var det svært vanskelig å få de rødgrønne med på nye forslag. Nå gjennomføres forslagene som de rødgrønne ikke ville være med på.