Haukeland bidrar til unødvendig frykt

Vi kjenner oss ikke igjen i argumentene knyttet til lokalisering av AMK-LA-funksjonen.

TILLIT: Helsetjenesten er tuftet på tillit, trygghet og samarbeid mellom utøvende aktører, og særlig mot publikum: pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig. Denne type argumentasjon bidrar til å bryte ned begge deler. Vegar Valde

Debattinnlegg

  • Eldar Søreide
    Fagdirektør, Stavanger universitetssjukehus
  • Lena A. Heimvik
    Klinikksjef prehospital klinikk, Stavanger universitetssjukehus
  • Øivind Åreskjold, Einar Johan Tveit og Kristin Tønsager
    Seksjonsoverleger i prehospital klinikk, på vegne av alle luftambulanseleger ved Stavanger universitetssjukehus

I BT 27. april hevder leder for akuttmedisinsk avdeling, Øyvind Østerås, og leder for traumesenteret ved Haukeland, Thomas Geisner, at plassering av AMK-LA-funksjonen i Bergen vil spare flere pasientliv årlig. Det er dermed underforstått at flere vil dø dersom denne funksjonen legges til Stavanger universitetssjukehus.

Dette er en svært alvorlig påstand. Så vidt vi er kjent med, er ingen avvikssaker av typen Geistner beskriver meldt til Helsetilsynet.

Det er urovekkende dersom synspunktene som kommer frem i artikkelen, gjenspeiles i det faglig operative miljøet. Saker som handler om lokalisering er ofte krevende fordi frontene er sterke – da er det spesielt viktig at vi at vi som deltar i diskusjonene er presise, og presenterer saklige og faglig baserte argumenter.

Helsetjenesten er tuftet på tillit, trygghet og samarbeid mellom utøvende aktører, og særlig mot publikum: pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig. Denne type argumentasjon bidrar til å bryte ned begge deler.

Østerås hevder det vil ha betydning for pasientsikkerheten at AMK-LA blir plassert på samme sted som det regionale traumesenteret. I Helse Vest, som i landet for øvrig, er det luftambulanselegen som har det medisinske ansvaret for pasienten og som beslutter hvor pasienten skal fraktes ut fra en vurdering av behov for behandling. Når Haukeland argumenterer med at plasseringen av AMK-LA har betydning for disse medisinske avgjørelsene, er det å undergrave kompetansen og avgjørelsene til LA-leger i hele Norge.

Dersom traumekirurger på Haukeland via AMK skal styre pasientflyt, og dermed kunne overprøve den medisinske vurderingen som tas av LA-legen, vil dette avvike vesentlig fra gjeldende praksis i resten av Norge.

Utredningen fra Helse Vest, som både Stavanger, Fonna, Bergen og Førde har deltatt i, slår fast at AMK-LA-funksjonen først og fremst handler om flysikkerhet.
Bakgrunnen for Helse Vest utredningen er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å sentralisere AMK-LA-funksjonen ut fra flyoperative behov, for dermed å bedre flysikkerheten for alle involverte.

Vi ønsker å understreke at når styret i Helse Vest om en måneds tid skal ta stilling til hvor AMK-LA-funksjonen skal ligge, er det på bakgrunn av en utredning som konkluderer med at både Stavanger og Bergen har kompetanse, ressurser og er robuste nok til å ivareta funksjonen. Uansett hva vedtaket blir, har vi et felles ansvar for å gjøre samarbeidet mellom fagmiljøene i regionen bedre, og til beste for alle våre pasienter.