At eldre vil bo lengst mulig hjemme, må ikke misbrukes av politikerne

Pasientens beste må trumfe økonomi.

Publisert Publisert

ELDREREFORM: Den nye tillits- og faglighetsreformen innebærer at flere eldre kan bo hjemme. Det må ikke mistolkes, skriver innsenderne. Foto: Kristo-Gothard Hunor / Shutterstock

Debattinnlegg

  • Rune J. Skjælaaen, tidligere pasient- og brukerombud i Hordaland; Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet; Per E. Stiegler, tidl. medlem Eldrerådet i Bergen; Inger-Johanne Knudsen, leder Eldrerådet i Bergen
  1. Leserne mener

Når det er valg, drysser politikerne rause mengder godbiter over de eldste velgerne. Nå i januar får vi en første test på det reelle innholdet i «satsing på omsorg» fordi Bergen kommune har dratt i gang en tillits- og faglighetsreform.

Eldrerådet i Bergen og Pensjonistforbundet er positiv til reformen, som innebærer at flere eldre kan bo hjemme, selv om man blir hjelpetrengende. Trivsel og trygghet i eget hjem er medisin i seg selv, og opplegget bør bli billigere for kommunen sammenliknet med hva opphold på institusjon koster.

Kombinert med moderne velferdsteknologi vil både brukere og fellesskap vinne på tillitsbasert omsorg. Men det er en vidtfavnende kompetanse som nå skal praktiseres hjemme hos de pleietrengende.

Primærsykepleieren man får tildelt ‒ og hans eller hennes vikar – skal se, lytte og forstå pasientens tilstand. Helsearbeideren må hver dag fordele tiden mellom de krevende og de som taust godtar alt.

I den nye tid skal primærsykepleieren også ha tid til god dialog med pårørende; situasjoner der følelser lett overstyrer fakta.

Medarbeidere på alle nivåer utfordres av målene i en nytenkende og krevende reform. Enhetslederne vil være ansvarlige for at deres folk settes i stand til å effektuere politikernes valgløfter om en bedre eldreomsorg. Eldrerådet må få visshet for at det satses nok på å bygge opp bred kompetanse på alle nivå i helsehierarkiet.

Men disse krevende øvelser må følges med årvåkenhet også hos de politisk ansvarlige. Tillitsreformen kan gi alle mer trivsel og helse for milliardene, men da må alle ledd drilles grundig på hele skalaen av reformens intensjoner. Å bli vist tillit gir i praksis den enkelte medarbeider økt handlingsrom, men også økt medansvar for at løfterike bystyrevedtak får et reelt innhold.

I år vil 4400 mennesker være avhengig av hjemmesykepleien. De har krav på å bli informert om hva de kan kreve av kommunen. Politiske vedtak om et tidsskifte i Bergens eldreomsorg forløser ikke automatisk en kollektiv hallelujastemning fra Arna i øst til Loddefjord i vest verken hos brukerne eller dem som skal gjøre jobben.

Eldrerådet og Pensjonistforbundet krysser fingrene for at utbyttet blir mer enn bare blir tomme ord; en reform som bare hjelper på samvittigheten til de folkevalgte.

Retten til helse er sterk og forankret i internasjonale konvensjoner. Det samme gjelder retten til selvbestemmelse. Det vil alltid være en flaggsak for Eldrerådet og Pensjonistforbundet at eldre skal være sjef i eget liv.

Men et eldre menneske, nylig utskrevet fra sykehus eller sykehjem, orker neppe lange diskusjoner om systemets lovpålagte plikter og egne rettigheter. Brukerne av de tillitsbaserte tjenestene blir prisgitt kompetansen til helsearbeiderne som kommer hjem til dem og den rolleforståelsen de har.

At eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme, må ikke mistolkes og misbrukes av politikerne. Når diagnosene blir komplekse nok, er fast plass på sykehjem eneste verdige løsning.

Før vi blir eldre, sendes vi på sykehus for pleie. Når vi blir eldre med flere diagnoser, skal vi ikke få pleie på sykehjem, men hjemme. Pleie på sykehus er gratis, og bra er det, men på sykehjemmene betaler vi inntil 85 prosent av inntekten vår. Det er aldersdiskriminerende.

Fellesskapets økonomiske bæreevne utfordres i takt med økende levealder og færre yrkesaktive til å ta regningen. Folkevalgte og byråkrater må derfor være lydhøre for brukermedvirkning, medbestemmelse og tilbakemeldinger fra alle nivå. Det nye betinger også effektiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Pasientens beste må trumfe økonomi.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg