Politisk korrekte biskopar

DEBATT: Kyrkja er død, seier mange, det kan godt hende. I så fall har ho stått opp att som eit politisk parti.

Publisert: Publisert:

GIR BLAFFEN: Kva om 95 prosent ikkje hadde forsikring, aldri trente eller gjekk tur? Kva om 95 prosent ikkje hadde utdanning? Då hadde neppe økonomar, helsevesen og skulevesen gått stille i dørene. Det underlege er at det gjer biskopane, dei kunne ikkje brydd seg mindre, skriv innsendaren. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Debattinnlegg

Randi Førsund
Filmskapar

Vi står framfor den viktigaste høgtida for den største religionen i landet. Vi har i 2019 ei kyrkje som opererer som eit politisk parti framfor vere talsmenn for dei gode nyheitene påskehøgtida lærer oss: I Kristus har vi livet foran oss og døden bak oss.

Kyrkjemøtet i Trondheim vart nyleg avslutta. Kyrkja er død seier mange, det kan godt hende. I så fall har ho stått opp att som eit politisk parti. Eit program så likt Ap at alle vedtaka som no er smelt gjennom under Kyrkjemøtet like gjerne kunne vore del av Ap sitt landsmøte. Biskopane er meir opptekne av å tilpasse seg det politisk korrekte enn å tilpasse samtida Bibelen. Sa ikkje Jesus at han var i går og i dag den same, ja til evig tid?

Les også

Trond Albert Skjelbred: «Etter hvert som jeg er blitt eldre, har jeg blitt tydeligere på at jeg er kristen»

Det er urovekkande, med tanke på den nærast paniske krossferda Ap freista å køyre gjennom på 1920-talet, med utsletting av kristendomen i landet og tilhøyrande utfasing av kristendom i skulen og elles overalt i samfunnet. Fleire av biskopane og tallause prestar stemmer Ap.

At eit land som Noreg, med godt over 1000 år kristen dominans, må kjempe for å halde på K-en i KRLE-faget i 2019 er latterleg. Born som veks opp i dag vil knapt vite kven Jesus er, eller få høve ta stilling til kva dei meiner om han. Å utradere bibelkunnskap frå skulen er å rive ut grunnmuren på heile kristendomen og alt som høyrer med. Kvifor har ikkje biskopar og prestar kjempa mot denne utviklinga like høglydt som dei kjempar for klimaet?

Det mindre kunnskap folk får om den levande og konkrete Jesus, det mindre relevant blir kyrkja for folk. Livet er godt, men kan skremme livet av alle. Anten du er ateist eller kristen.

5 prosent av dagens norske kristne bed eller les i Bibelen dagleg. Korleis kan vi då vite kva vi meiner eller kva vi trur på eller ikkje? Det er så lite, og kunnskapen blant truande er så fråverande, at biskopane heller burde ta seg av dette faktum framfor alt det politisk korrekte dei no løftar fram med stort engasjement. Det er strengt tatt ikkje biskopane sitt ansvar. Spesielt ikkje når kyrkjene deira står tomme når dei skulle vore smekk fulle.

Kva tenkjer biskopane om det? Deira ansvar er andeleg rettleiing i ei sekulær tid. Der det sekulære gjer seg langt større og sterkare enn dei faktisk er. Biskopane sitt fråver av fokus på han som gjer død til liv og som har varsla at han snart kjem att, gjer at truande heller let kyrkja si stå tom og livlaus. Kvifor forkynner ikkje biskopane om Jesu atterkome? Det lyt vere meir aktuelt i 2019 enn nokon gong. Er det fordi dei ikkje trur på det?

Les også

Biskop Halvor Nordhaug: Hva betyr påsken? Svaret står skrevet i denne kirken i Bergen.

Kva om 95 prosent ikkje hadde forsikring, aldri trente eller gjekk tur? Kva om 95 prosent ikkje hadde utdanning? Då hadde neppe økonomar, helsevesen og skulevesen gått stille i dørene. Det underlege er at det gjer biskopane, dei kunne ikkje brydd seg mindre. Ikkje rart forsvinnande få finn vegen til kyrkja 1. påskedag.

Skal vi gripe bodskapen, må vi ha andelege rettleiarar som syner oss at kvar og ein er ansvarlege for å ha målretta fokus og målsetting på dette livet og det som kjem. Vi må ha tolmod til å trene. Vi må ha tolmod til å bli kjende med den treeinige Gud. Drøymekroppen og toppformen kjem ikkje på ei økt på treningssenteret, eller ved å laste ned ein app. Bønesvara kjem ikkje på eit nanosekund.

Tal frå 2019 syner at berre 10 prosent ynskjer livssynsopen gravferd. Majoriteten, inkludert det fleirkulturelle Oslo, ynskjer kyrkja si signing. Dette avslører medlemstal som ligg langt over alle andre religionar her i landet i dag. Likevel vert kyrkja framstilt som om ho er like liten og med like grunne røter som Human-Etisk forbund.

Biskopen i Bjørgvin si helsing til kristne vestlendingar er at vi må slutte å sette lit til Bibelen når det gjeld Israel, og ta inn over oss dagens politiske situasjon. Då meiner vel biskopen det same om Jesu oppstode, for alt kjem frå same kjelde?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg