Kunnskapen er ikke god nok

Under VM mener jeg polititjenestemenn ble satt i fare ved at de ble utplassert på trafikkert vei uten tilstrekkelig vern.

IKKE GODT NOK: Trafikk er komplisert og inneholder flere kompliserte lover med tilhørende forskrifter. En stor by som Bergen bør ha personell med kunnskap og kjennskap til disse viktige reglene, mener Harald Klemetsen, Politioverbetjent og spesialist ved trafikkorpset i Oslo Politidistrikt. EIRIK BREKKE

Debattinnlegg

Harald Klemmetsen
Politioverbetjent og spesialist ved trafikkorpset i Oslo Politidistrikt

Under sykkel-VM i Bergen, ble jeg sammen med flere politiansatte benyttet i trafikkpost og som sikring i vaktsone.

Politiet skal ivareta trafikkavvikling, sikkerhet for trafikanter, sikker fremføring av sykkelritt og ikke minst: sikkerheten til publikum. Politiet har derfor kanskje den viktigste oppgaven i et slikt arrangement. Vi kan alle være enig om at Bergen leverte på de fleste områder og at sykkel-VM ble en folkefest.

Men under de 12 VM-dagene i september ble det ikke observerte bruk av trafikkregulerende skilt og tilfredsstillende sperringer på hovedveinettet. Polititjenestemenn ble satt i fare ved å utplassere dem på trafikkert vei uten tilstrekkelig vern i form av skilt og sperremateriell.

Jeg ble selv satt i sperring på avkjøringsrampe til Mindelokket for å sperre for kjøring og henvise trafikantene til venstre felt under lokket. Jeg sto midt i veibanen i nesten tre timer, kun med egen kropp og en gul trafikkjakke. I en slik situasjon kan man aldri snu ryggen til trafikkstrømmen og man må hele tiden være forberedt på å kunne flykte dersom en bilist ikke oppfatter situasjonen i tide.

Dette mener jeg er brudd på HMS for politipersonell i sperreposter på grunn av manglende brukt av skilt og korrekt sperremateriell ved trafikkregulering.

Politioverbetjent Atle Olav Heradstveit i Vest Politidistrikt svarer:

Les også

– Jeg er ikke enig i at polititjenestemenn ble satt i fare under sykkel-VM

Jeg jobber til daglig som politispesialist ved Oslo politidistrikt ved trafikkorpset, og har i flere år jobbet med trafikkavvikling og regulering med faste og midlertidige trafikkskilt. Politiet i store byer hadde for inntil få år siden skiltmyndighet for trafikkregulerende skilt og herunder utarbeiding av skilt- og reguleringsvedtak. Skiltmyndigheten er nå overført til Statens vegvesen og kommunale myndigheter.

Politiets kunnskap om arbeidsvarsling og trafikkregulering er åpenbart synkende og man er derfor avhengig av god kommunikasjon med samarbeidende etater for å ivareta trafikksikkerheten på en forsvarlig og god måte.

Statens vegvesen har utarbeidet håndbok N301 som omhandler arbeidsvarsling. Denne er førende for hvordan arbeidssted og sperring skal skiltes og varsles. Det vektlegges også at publikum/trafikantene skal gis anvisning om omkjøringstrasé. På større veier med mye trafikk og høye hastigheter blir kravet til forvarsling i god avstand, nedtrapping av hastighet, og godt synlig innsnevring/sperring, særlig viktig. Gode sperringer, utført i henhold til denne håndboken, vil ivareta sikkerheten til trafikanter og de som jobber på og ved vei. Gode sperringer vil også frigjøre postmannskaper.

Det ble plassert et sperregjerde med en plastrefleks på stedet etter at vi varslet om dette avviket ved Mindelokket. Slik sperring er heller ikke i henhold til skiltforskrift og håndbok, men politipersonell slapp å risikere liv og helse.

Elisabeth Rise, seksjonssjef, avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD) svarer:

Les også

En av politiets viktigste oppgaver

Sperringer inne i Bergen sentrum besto av metallgjerder på tvers for å blokkere for kjøring. Ifølge skilt og postplaner i vaktsonene var det satt opp ytre sperringer i bygatene, men disse var ikke satt ut og politimannskap og sperregjerder var eneste hindring mot sykkeltraseen.

Bergensbeboerne var forberedt på omfattende sperringer og at de ble «innestengt» i 10–12 timer, men de var blitt fortalt at sperringene skulle være borte klokken 19:00. De fleste rittene var avsluttet ved 17:30-tiden.

Det var lite, om ingen, virksomhet som var avhengig av totalsperring etter rittet. Man kunne også åpnet de ytre bydeler tidlig og heller holdt sperringen inn mot sentrum noe lenger etter behov. Det ble mye henvendelser fra innbyggerne straks etter klokken 19:00.

Jeg ser et behov for å beskytte personell som skal rigge ned løypen i noe tid, men det ble for de fleste helt uforståelig at beslutningen om å åpne løypen drøyde i nesten en time over dette tidspunktet.

Les også

Sykkel-VM: Full skjæring om beordring av politifolk til Bergen

Les også

Midt i byen skal de øve på angrep mot «myke mål som er dårlig beskyttet»

Trafikk er et fag som politiet må beherske og som angår alle. Trafikk er mer enn fart, promille, beltekontroll og måltall. Trafikk er komplisert og inneholder flere kompliserte lover med tilhørende forskrifter og faget krever et godt samarbeid med andre faginstanser til beste for befolkningen. En stor by som Bergen bør ha personell med kunnskap og kjennskap til disse viktige reglene.

Et annet problem med dette arrangementet var alle de tilreisende polititjenestepersoner uten lokal forankring, som ikke klarte å yte tilstrekkelig service til befolkningen når det gjaldt alternative kjøreruter og muligheter for å komme frem til andre deler av byen.

Kanskje kunne postinstruksene inneholde noen kortfattede omkjøringsforslag og veiene inn til sentrale sperreposter kunne med fordel være skiltet med korrekt omkjøring.

Alt dette er momenter som jeg mener må bli bedre ved neste arrangement med lignende behov for trafikkregulering av politiet. Jeg vil igjen gjenta at Bergen leverte på de viktigste områdene og at sykkel-VM var en folkefest.

Innlegget ble først publisert på politiforum.no og er gjengitt med Klemmetens tillatelse.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg