Større domstoler gir bedre rettssikkerhet

I Domstolkommisjonens forslag vil 95 prosent av befolkningen ha mindre enn to timers reisevei.

Publisert Publisert

FORBEDRING: Større og mer fleksible organisasjoner med sterke fagmiljøer er nødvendig, mener sorenskriver Yngve Svendsen, leder av Domstolskommisjonen. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Debattinnlegg

 • Yngve Svendsen
  Domstolkommisjonens leder, sorenskriver

Domstolkommisjonen la 1. oktober frem anbefaling om ny domstolsstruktur. Lagdommerne Jordal og Frantzen er i Bergens Tidende 8.10 kritisk til forslagene om forandring.

Kommisjonen, et bredt sammensatt utvalg på 16 medlemmer med erfaring fra ulike samfunnsområder og regioner, er enstemmig i at tingrettene står overfor store utfordringer og at det er behov for strukturendringer. Dommerforeningen har i det vesentlige sluttet seg til forslaget.

Kommisjonen ønsker å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til domstolene og forbedre ressursutnyttelsen.

I dag er det 100 domstoler som i liten grad trekker på hverandres kompetanse, kapasitet og ledelse. Mer enn halvparten av tingrettene har tre eller færre dommere. Større og mer fleksible organisasjoner med sterke fagmiljøer er nødvendig.

Sakene for domstolene blir mer krevende, og det stilles nye krav til dommerne. I små domstoler er det vanskelig å gjennomføre omfattende kompetansearbeid og moderat spesialisering.

En analyse av 40.000 dommer viser at det er systematiske forskjeller mellom dommere i samme type saker. De systematiske forskjellene går langs flere dimensjoner, der en av dem er store og små tingretter. Sterke fagmiljøer vil kunne bidra til å sikre likebehandling.

I små domstoler er det fare for at det oppstår bindinger mellom aktørene i retten, noe som kan svekke tilliten til at saker behandles nøytralt. Det er også vanskelig å unngå at dommerfullmektiger, med få års yrkeserfaring, avgjør barnesaker.

Lagdommerne stiller spørsmål om Møre og Romsdal og Indre Finnmark tingrett. En felles Møre og Romsdal tingrett vil gi en mer fleksibel domstol med et større fagmiljø. I tillegg til rettssted i Ålesund, gir lokalisering i Kristiansund den beste geografiske spredningen.

Indre Finnmark tingrett er viktig for tilliten blant det samiske folket, og den vil få et landsdekkende ansvar for den samiske dimensjonen i domstolene.

Dagens struktur medfører at mange tingretter får inn for få saker, noe urbanisering og aldring vil forsterke.

Det er viktig at domstolene er tilgjengelige. I forslaget vil 95 prosent av befolkningen ha mindre enn to timers reisevei.

Også i Europa er det en trend med større domstoler. Finland, som har en geografi og befolkning som ikke er så ulik vår, har 20 tingretter.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. – Det er openbert kva regjeringa ville med domstolsrapporten

 2. Åpenhjer­tige dommere kaster nytt lys over hva som skjer bak lukkede dører i retts­salene

 3. – Helt utrolig. Jeg har nesten ikke ord.

 4. Få fart på domstolene

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Møre og Romsdal
 2. Bergens Tidende
 3. Domstolene
 4. Regjeringen