Kroken på døren for ferie

Det er vel ikke vår Jørgens ansvar å sørge for at andre i bofellesskapet får tjenester mens han er på ferie?

Publisert Publisert

FERIETILBUD: Med litt smidighet og medmenneskelig forståelse kunne de multifunksjonshemmede, som min sønn, fått et sårt tiltrengt ferietilbud i år, skriver Gunnar Langlo. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Gunnar Langlo
    Desillusjonert far til funksjonshemmet sønn

I BT 13. mars kommer det frem at Bergen kommune i realiteten hindrer multifunksjonshemmede Marianne i å få en sårt tiltrengt ferie i varmere strøk når hun må ut med over 103.000 kroner for å kunne reise på en 10-dagers tur. Vår sønn er i samme båt, og vi deler fortvilelsen til Marianne og hennes pårørende.

Dessverre er vi i dagens «velsmurte» samfunn kommet dithen at de svakeste skal holdes nede og styres av overordnede økonomiske og rigide arbeidsmiljøbestemmelser. De tjener kun kommunen og de ansatte, og neglisjerer dem de er satt til å tjene og yte omsorg for.

Vi er klar over at kommunen ikke har rettslig plikt til å medvirke til at de sterkt funksjonshemmede får anledning til å dra på ferie. Kommunen gir riktignok ulike ferietilbud til andre lettere funksjonshemmede. Men betingelsene kommunen stiller for ferieavvikling for de sterkt multifunksjonshemmede, er urimelige og diskriminerende. Enda det er de som aller mest trenger sol og varme, bassengtrening og fysioterapi.

Med henvisning til arbeidsmiljøloven påberoper man seg interne turnusregler med hviletid for de ansatte, som får dekket reise, opphold og måltider. I tillegg til disse utgiftene skal den funksjonshemmede dekke lønnsutgifter til eventuelle vikarer som bofellesskapet må sette inn mens den funksjonshemmede er på ferie. Men det er vel ikke Marianne eller vår Jørgens ansvar å sørge for at andre beboere får tjenester mens han er borte?

Les også

Vern barnet, ikke foreldrene

I vårt tilfelle må syv ansatte ledsage to beboere når reglene om arbeids- og hviletid skal følges. Forstå det den som vil. Ut fra egen erfaring og omsorgsbehov vet jeg at de utmerket godt kunne klart seg med fem ledsagere i en rimelig turnus.

Det merkelige er at det i forutgående år har vært mulig med kommunens velsignelse å dra på ferie med mindre bemanning, og uten at den funksjonshemmede skulle dekke lønnen til kommunens vikaransatte hjemme i Norge. De ekstra øktene som ledsagerne eventuelt måtte ta under oppholdet, fikk de avspasere når de kom tilbake. Det var en grei ordning, og da var det tydeligvis faglig forsvarlig i motsetning til i dag. Men nå har vi åpenbart fått et nytt regime i Bergen kommune innen helse og omsorg.

En logisk konsekvens av kommunens økonomiske politikk burde da være at når vi tar vår Jørgen på ferie eller hjem til oss i jul eller påske uten assistanse av ansatte fra bofellesskapet, burde vi kompenseres for ressursene kommunen sparer, eller de kunne brukes på andre - det vil si de lønnsutgiftene som er knyttet opp mot Jørgen i bofellesskapet. Men det er nok utenkelig for kommuneadministrasjonen.

Tidligere kunne vi søke kommunen om et visst feriebidrag for å kompensere for noen av de høye ferieutgiftene. Denne ordningen er i år falt bort. Halvannen million er omdisponert til andre formål.

Når kommunen er så opptatt av økonomi, er det påfallende at den ikke utnytter mulighetene for å få nødvendige midler fra staten. I tilskudd fra staten mottar kommunen 620.000 kr for hver person over 16 år som er utviklingshemmet.

I tilfeller der kommunen yter særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester for enkeltmottagere, kan det søkes om delvis refusjon av påløpte direkte lønnsutgifter. Ut fra en beregningsnøkkel kan kommunen få dekket 80 prosent av de «ekstra» lønnsutgiftene.

En rapport fra KPMG viser at kommunen ikke har sikret maksimal refusjon fra staten. KPMG estimerer beløpet til 30 millioner som kommunen på grunn av sin egen unnlatelse har gått glipp av. Og det skal Marianne, Jørgen og andre funksjonshemmede lide for.

Les også

Frustrert far: AdO – en arena for alle?

Med litt smidighet og medmenneskelig forståelse fra administrasjonen og de mektige representantene fra fagforeningene, kunne de multifunksjonshemmede fått et rimelig og sårt tiltrengt ferietilbud i år. Blant annet kunne fagforeningene gi dispensasjon fra de strenge turnus- og arbeidsmiljø -bestemmelsene. Forvaltningsenhetene, bofelleskapene og brukerne med deres pårørende kunne i fellesskap samhandlet om ferieavvikling. I stedet sender Byrådsavdeling for helse og omsorg ut retningslinjer til Etat for tjenester til utviklingshemmede (20. des. 2016) hvor de dreper ethvert fornuftig initiativ for ferieavvikling.

Jeg siterer fra retningslinjene for overnattings-/feriereiser med fagpersonale, så kan enhver bedømme selv:

  • Verge er ansvarlig for å planlegge beboernes ferie.
  • Tjenesteyter kan ikke på eget initiativ planlegge/tilrettelegge ferier for beboer.
  • Alle merkostnader ved reisen skal dekkes av brukeren. Dette inkluderer kostnader utover grunnbemanning, reise og opphold for ansatte og eventuelt utgifter til vikarer i bofellesskapet.
  • For å sikre at utgiften blir forutsigbar for enkeltbrukeren, og samtidig kunne ivareta arbeidsgivers behov for kvalitetssikring av tilbudet til både den reisende og de ev. gjenværende beboere, skal reisen planlegges minst 3 mnd. før gjennomføring.
  • I forbindelse med feriereiser tillates det ikke å opparbeide mertid utover godkjent bemanningsplan.
  • Den ansatte kan ikke pålegges å være med på reiser, men må selv ønske å være med på reisen.
  • Søknad om permisjon uten lønn eller bierverv for ansatt fagpersonale for det formål å gjennomføre feriereiser, skal gis avslag.

Min kritikk er ikke rettet mot leder eller ansatte i bofellesskapet.
De gjør en utmerket jobb, og gjør bare det de blir pålagt av administrasjonen. De har jobbet for å få til ferieavvikling for beboerne. Men de stanger hodet i veggen ved å etterleve de kommunale barrierene som gjør feriereiser for våre funksjonshemmede umulig.

Publisert

Les mer om dette temaet

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg