En gruppe kulturpersonligheter gikk onsdag ut i BT med

for retningen denne har tatt de siste årene.

Festspillene har en unik posisjon i norsk kulturliv, og det er selvsagt forventet at det blir diskusjoner om hvordan dette nasjonale arvesølvet skal forvaltes.

Kritikken i BT går i høy grad på bruken av vekst, publikumstall og økonomi som de viktigste styringsparametere, med en uttalt bekymring om hva dette kan føre til av eventuell forvitring på den kunstneriske siden.

Frode Bjerkestrand:

På den ene siden dreier det seg altså om høyst målbare parametere, på den annen side det som nødvendigvis blir mer subjektiv synsing om det kunstneriske innhold i direktørens programmering.

Det er høyst relevant å diskutere konsekvensene av en strategi som det forrige styret med en annen styreleder i spissen la. Beyer uttalte selv nylig at det er på tide å stille spørsmål om hvor store Festspillene skal være, og hvor skjæringspunktet mellom størrelse og kvalitet går.

Dette er noe det nye styret allerede har tatt opp, og som vil bli inngående diskutert når vi nå sammen skal legge en ny strategi for årene fremover.

Vi ønsker kritikk o g ulike synspunkter velkommen, samtidig som vi er opptatt av å våge å ta viktige beslutninger, og ikke gjøre styret til et forum for lufting av synspunkter. Man risikerer å lammes ved å forsøke å gjøre alle til lags, og det er i langt de fleste tilfeller bedre å ta tydelige veivalg.

«Det er alltid sterke meninger om festspillprogrammet, både om høyde, bredde, lengde, sjanger og artister. Slik har det vært siden oppstart i 1953»,

, og pekte på at Bergens forhold til Festspillene er, og lenge har vært, fylt av kontraster og motstridende hensyn.

Programmeringen for Festspillene i Bergen vil alltid være gjenstand for diskusjon, men denne må også i rettferdighetens navn sees i lys av den strategien direktør og administrasjonen ble pålagt å følge.

Hamrer løs mot programprofilen til Anders Beyer:

Den nåværende ledelse har etter vårt skjønn fulgt den strategien som ble utarbeidet på en fullt ut tilfredsstillende måte. De har på basis av retningslinjene levert på alle viktige punkter i den eksisterende planen: Det har vært sterk vekst i publikumstilstrømming, det er orden i økonomien, og de har en profesjonell og sammensveiset administrasjon og stab.

Festspillene skal selvfølgelig ikke vurderes ut fra hvor flinke de er på disse punktene alene, og direktøren må selvfølgelig selv stå for sine programmatiske valg. Før man skyter etter dansk fugl bør man bør også vite at det ligger en historikk i forkant av Beyers inntreden, og at strategiplanen som ble lagt av det forrige styret på det tidspunkt ble ansett som helt nødvendig for å sikre Festspillenes posisjon og finansiering.

Festspillene har riktignok i høy grad de siste årene operert under det som i kritikken beskrives som et «spagat-mandat», med et uttalt ønske om å forene begeistring for de mange ved å engasjere byen og tiltrekke seg nye og yngre festspillpublikummere — samtidig som man skal være «cutting edge» og ligge på et høyt kunstnerisk nivå. Man skal altså være både inkluderende og eksklusiv på samme tid.

Dette er som man skjønner en krevende posisjon å inneha, og en av løsningene har vært å øke antall arrangementer for å kunne imøtekomme de til dels motstridende kravene.

Både styret og ledelsen er opptatt av hvorvidt videre vekst er av det gode, og vi tar innover oss bekymringen for konsekvensene dette fokuset har for kjerneverdier og ambisjoner. En vurdering av dette er det viktigste arbeidet for det nye styret i kommende periode, og vi ønsker kvalifisert kritikk og konstruktive innspill velkommen.

Det nye styret er sammensatt av mennesker med høyst forskjellig bakgrunn og utgangspunkt, også med til dels svært forskjellige individuelle synspunkter på hva Festspillene bør være. Det skal være takhøyde for uenighet og høy temperatur, noe som i beste fall vil kunne avføde en gjennomgående konstruktiv diskusjon rundt kjerneverdier og nyskapning, rundt historikk og om hvordan Festspillene best skal møte fremtiden i et kulturlandskap i stadig endring.

1