Difor vart turbinane flytta

Når ein søkjer om konsesjon, har ein ikkje detaljkunnskap om vindforholda i området.

KOSTBART: Å gjere detaljerte vindmålingar er kostbart, og det vil vere lite fornuftig å gjere desse målingane før ein har fått klarsignal om at vindparken i det heile tatt kan byggjast, skriv Rune Flatby i NVE.

Hilde Totland Harket

Debattinnlegg

Rune Flatby
Direktør for konsesjonsavdelinga i NVE

I sin kommentar i BT 18. september stiller Hans K. Mjelva spørsmålsteikn til NVE sin konsesjonsprosess for vindkraftverk, med Flora kommune sin kritikk av prosessen rundt Guleslettene vindpark som utgangspunkt. Vi ynskjer her å gi ei forklaring på årsakene til at konsesjonar for vindkraft er utforma slik som dei er.

Søknader om konsesjon til vindkraftverk er alltid basert på den kunnskapen som er tilgjengeleg på søknadstidspunktet. I løpet av åra det går frå søknadstidspunktet til utbygginga startar, tileignar utbyggar seg meir kunnskap, og ny teknologi utviklar seg. Det er difor heilt nødvendig at konsesjonen ikkje er så rigid at den endelege utbygginga ikkje kan nytte seg av dette.

Teknologien for vindkraft har utvikla seg særskilt fort dei siste åra. Vindmøllene blir stadig meir effektive. Vi får altså meir fornybar straum for kvar turbin. Vi meiner vindparken må vere utforma slik at dei gjev tilbake mest mogeleg kraftproduksjon når det først blir gjort store naturinngrep.

Les også

Ordfører: – Vi er blitt overkjørt

Når ein søkjer om konsesjon, har ein ikkje detaljkunnskap om vindforholda i området. Å gjere detaljerte vindmålingar er kostbart, og det vil vere lite fornuftig å gjere desse målingane før ein har fått klarsignal om at vindparken i det heile tatt kan byggjast.

For Guleslettene vart det i detaljplanlegginga avdekkja somme område med ekstremvind og turbulens. Det gjorde den planlagde plasseringa av turbinar der uaktuell fordi det hadde blitt for stor belastning på turbinkonstruksjonen. Dette er grunnen til at fleire av turbinane er flytta mot sør.

Plassering av turbinar har avgjerande betydning for å kunne nytte vindressursane i området optimalt. Endringane er gjort innanfor planområdet som det er gitt konsesjon for.

I alle vindkraftsaker følgjer NVE opp med tilsyn gjennom byggjeprosessen for å sjå til at utbygginga skjer i samsvar med løyver og vilkår som er sett.

Etter at vindkraftselskapet har samla inn meir detaljert kunnskap, legg utbyggjar fram ein detaljplan for NVE. Detaljplanen viser mellom anna plassering, tal og høgd på turbinar, og blir sendt på høyring. Dersom planen viser vesentleg endra verknader i forhold til det som kom fram i konsekvensutgreiinga i konsesjonssøknaden, må endringane utgreiast og vurderast av NVE.

I dette tilfellet godkjente vi detaljplanen trass i at Flora kommune ikkje ønska endringane. Vidare er det Olje og energidepartementet (OED) som skal ta stilling til klagene som er kome inn på denne godkjenninga.

Ved søknad om effektutviding, som kjem som følgje av nye teknologiske mogelegheiter, meiner vi det ikkje er nødvendig med høyring så lenge auken av effekt ikkje endrar verknadane på omgjevnadane.

Trass i at vindkraftverket på Guleslettene har fått auka effekt frå 160 MW til 195 MW og vil gje vesentleg høgare produksjon, er talet på turbinar redusert med éin samanlikna med løysinga som låg til grunn for konsesjonen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg