Operabyen Bergen

Operakunst er dramatikk, og prosessen med å etablere kunstarten i Bergen har også vært dramatisk. Både politisk og kunstnerisk har det vært vanskelig å forstå hvorfor en ikke har kunnet enes om hvordan en regional operaproduksjon kan ivaretas.

OPERADRAMA: Våre politikere må se til at det ordner seg med et samarbeid og på sikt mellom Opera Bergen (bildet) og Bergen Nasjonale Opera, skriver artikkelforfatteren. FOTO: RUNE SÆVIG

  • Eva Grimstad
    Tidligere bystyrerepresentant, Høyre
Publisert:

Siden 1982 har Opera Bergen bygget opera og operapublikum, og bergenserne har fått mer enn 100 profesjonelle og spektakulære produksjoner frem til i dag; i Grieghallen, på DNS, Bergenhus festning, i Johanneskirken, Håkonshallen, Arenum og i Espeland fangeleir. I år var Markusplassen ved Damsgårdssundet kulisse for Puccinis "La Bohème".

Som nestleder for Hovedutvalg for kultur på begynnelsen av 1990-tallet, ble jeg kjent med operaprodusentene i Bergen.

Den gang var Opera Bergen (OB) den største, med flere produksjoner hvert år. I 1992 ble Opera Vest (OV) stiftet, med formål å produsere samtidsopera i kammerformat.

Offentlige midler ble i stadig større grad bevilget til OV som hadde gode kontakter i AP. OB ble i noen år kuttet helt fra offentlige bevilgninger. Dette førte til store problemer for de mange kunstnere i byen vår som hadde årlige inntekter fra produksjonene til OB.

Det ble tatt politiske grep for å unngå at vårt største operafaglige miljø skulle gå til grunne. Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om å danne et nytt, regionalt operaselskap som skulle motta midler fra fylke og kommune, samtidig som det skulle drives lobby overfor statlige myndigheter for operabevilgninger over statsbudsjettet.

Det nye selskapet , stiftelsen Vest Norges Opera (VNO) ble opprettet av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, med den hensikt at de to lokale produksjonsselskapene, skulle samarbeide med regionoperaen om lokal produksjon.

Jeg ble valgt til leder for styret i den nye stiftelsen. OV bestemte seg raskt for at de ville være uavhengig av den nye stiftelsen, og beholdt sine offentlige bevilgninger, og laget en til to produksjoner årlig. OB ble den lokale produksjonsenheten knyttet til VNO – et samarbeid som fungerte utmerket. VNO klarte også å få statlige bevilgninger.

I 10 år fikk byen 4–5 regionale egenproduksjoner hvert år herfra, hvor VNOs samarbeidet med BFO, DNS og Festspillene om noen av produksjonene.

I 2000 var Den Norske Opera samarbeidspartner med uroppførelsen av Olav Tryggvason i Grieghallen, som var en av flere oppsetninger fra VNO dette året. VNO var det året den største leietakeren i Grieghallen etter Harmonien, og ga Grieghallen 5 millioner i husleieinntekter.

Grieghallen , BFO, Festspillene og DNS etablerte i 2005 en ny stiftelse; Den Nye Opera – senere Bergen Nasjonale Opera (BNO). Det ble hevdet at det hadde med manglende samarbeid mellom de to operaselskapene og de statlige kulturinstitusjonene å gjøre.

Premissene for de politiske vedtakene var entydige:

**Positive synergier skulle** gi mer opera for offentlig midler, og det regionale operamiljøet skapt gjennom VNO skulle ivaretas og utvikles.

Som leder for VNO var min erfaring at synergieffekter er lettere å snakke om enn å oppnå.

Slik er det også i dag. Leie av Grieghallen er en stor kostnad. På 90-tallet hadde operaen og BFO hver sitt øremerkede statlige tilskudd til husleie på kr 250.000 hver – et tilskudd som forsvant fra OB over natten, og i sin helhet tilfalt BFO med sine den gang 70 millioner i statlig driftsstøtte. I dag bevilger Bergen kommune midler til Grieghallen som fordeler tilskudd til leie til frivillige organisasjoner, et langt mindre tilskudd enn det OB tidligere hadde.

I brev i 2013, sendt fra Grieghallen til Kulturdep. går det frem at tre statlig subsidierte kulturinstitusjoner til sammen bidrar med 23,8 mill i husleie i 2012. Fordelingen mellom de tre er:

  • BFO: 14,3 mill (64,4 prosent)
  • BNO: 7,0 mill (24,7 prosent)
  • FIB: 2,5 mill. (10,9 prosent)

Den som bidrar uforholdsmessig mye i forhold til antall egne forestillinger er BNO med hele 7 millioner. Når operaen i tillegg har en administrasjonskostnad på 11 mill for 14 ansatte, er 18 av de totale 23 mill i offentlige tilskudd allerede brukt.

Med ca. 30 mill. kr. i total omsetning gis det derfor liten mulighet til egenproduksjon eller ytterligere kjøpte produksjoner utenfra.

Når Bergen kommune og Hordaland fylke nå kjøper Grieghallen sammen, bør en forvente at dette fører til bedre muligheter for at BNO, OB og andre kunstnere får økonomisk mulighet til å kunne benytte Grieghallen oftere. Her må politikerne bidra.

Dette vil tjene både operakunsten og byens befolkning. At leder for styret i Grieghallen er den samme som leder for styret i BNO kan i denne sammenhengen være en utfordring.

I sitt tildelingsbrev til BNO i 2009 var Bergen kommune helt klare på at samarbeid med OB var en forutsetning for sin bevilgning.

Det var meningen at OB skulle produsere for BNO. Da jeg i møte med styreleder i BNO våren 2009 inviterte til samarbeid med OB om tre operaer, var svaret at dette hadde de ikke økonomi til, til tross for at prisen for tre fullsceniske produksjoner kun var 7 millioner kroner. Jeg presiserte at det lå i tildelingsbrevet fra Bergen kommune at DNO skulle samarbeide om regional produksjon, slik at noe måtte vi få til, selv om det ikke ble tre produksjoner.

I et nytt møte i 2009 hadde styreleder Sjursen skaffet et nytt tildelingsbrev fra Bergen kommune som skulle erstatte det som var sendt i februar, og hvor formuleringen om samarbeid med OB var strøket.

En særdeles uvanlig offentlig saksbehandling, men som vi kanskje må knytte til styrelederens nære kontakter i Byrådet.

Vestlandet bør være stolt av Opera Bergen – med mer enn 100 produksjoner lokalt. Våre politikere må derfor se til at det ordner seg med et samarbeid og på sikt samordning mellom BNO og OB. Det var derfor positivt at styreleder i BNO, Egil Hermann Sjursen, i et møte i Senior Høyre i mai kunne love at de ønsket et produksjonssamarbeid med OB. Jeg forventer at OB nå får en invitasjon fra BNO´s styreleder om dette.

Det påligger våre lokale politikere et stort ansvar for å følge opp saken til beste for operabyen Bergen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg