Liv og helse vil gå tapt

Det er galskap å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus. I morgen skal Helse Vest ta sin beslutning.

Publisert:

UMULIG: Hvordan er det mulig å ta et kvalifisert valg – for eller mot videreføring av akuttkirurgi ved Odda sjukehus, hvis en ikke vet hvordan alternativet blir?, spør turnuslege Oda Sunde Strand. Foto: Privat

Debattinnlegg

Oda Sunde Strand
Tidligere turnuslege i Odda

Nasjonal Helse- og Sykehusplan ble presentert den 20.11.15 for å planlegge utviklingen av sykehusene i Norge frem mot 2030. Der legges det føringer for hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgisk funksjon. Odda sjukehus er ett av flere sykehus hvor akuttkirurgien står i fare for å bli nedlagt. En prosjektgruppe på femten personer utarbeidet en rapport om videre drift av Odda sjukehus. Med rapporten som grunnlag stemte gruppens medlemmer for eller imot videreføring av akuttkirurgisk funksjon. Elleve stemte for, fire stemte mot. Den 07.03.17 stemte styret i Helse Fonna mot videreføring. Den 04.04.17 skal Helse Vest ta sin beslutning.

Det er galskap å skulle legge ned den akuttkirurgiske funksjonen ved Odda sjukehus. Det erfarer vi – helsepersonellet, som har jobbet på Odda sjukehus over kortere eller lengre tid.

Jeg er tidligere turnuslege ved Odda sjukehus (ferdig februar 2017). Odda sjukehus er en fantastisk utdannelsesarena for turnusleger, med varierte arbeidsoppgaver og bratt læringskurve.

Å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus vil føre til at liv og helse går tapt, det vil også få store ringvirkninger for de fleste andre funksjoner ved sykehuset. Turnusleger vil ikke lenger kunne ha kirurgisk turnustjeneste ved sykehuset. Dette vil gå ut over sykehusets drift, da den i stor grad avhenger av turnuslegene, blant annet fordi det ikke er stillinger for leger i spesialisering.

Både medisinske overleger og anestesileger har uttalt at de ikke ønsker å jobbe på et sykehus uten kirurgisk overlege i døgnvakt. I tillegg til kirurgiske og medisinske pasienter som blir innlagt på sykehuset som trenger øyeblikkelig hjelp, er det i snitt 3,2 øyeblikkelig hjelp-pasienter på kirurgisk poliklinikk hver dag. Ved nedleggelse av akuttkirurgien vil kirurgisk poliklinikk opphøre.

Pasientene må da fraktes tur-retur Haugesund hver dag, noe Helse Fonna må betale for. Medisinske pasienter med kirurgiske tilleggsproblemer må også sendes til Haugesund. Er dette fornuftig bruk av ressurser når det finnes et velfungerende tilbud i Odda? Det er i alle fall ingen god pasientbehandling.

Den norske legeforening har slått fast at alle sykehus skal ha akuttkirurgi. «Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi er en forutsetning for god faglig kvalitet på diagnostikk og behandling av akuttpasienter i sykehus. Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted. Reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap.» Hvordan kan helsebyråkratene i Helse Fonna og Helse Vest mene noe annet?

Ved en nedleggelse av akuttkirurgien ved Odda sjukehus, vil en ikke følge relevante retningslinjer skissert i Nasjonal Helse- og Sykehusplan. Nasjonal traumeplan fra 2015 sier dessuten at hvis det er mer enn 45 minutter til nærmeste traumesenter, må pasienten innom lokalsykehus for stabilisering. På en godværsdag er det to til fire timer fra Indre Hardanger til Haugesund. I 27 prosent av tilfellene får Odda sjukehus ikke luftambulanse når de ber om det. På bakgrunn av dette, er det i det hele tatt lov til å legge ned den akuttkirurgiske funksjonen ved Odda sjukehus?

Ved bedømming av pasientgrunnlag for Odda sjukehus snakkes det kun om nedslagsfeltet til sykehuset. Man må ikke glemme hyttefolket og turistene som skader seg og blir syke. I 2016 var det 160 000 døgnbesøk i Hardanger Nasjonalpark, og 80.000 besøkende til trolltunga.

Det er viktig å få frem at tallene i prosjektgruppens rapport nevnt innledningsvis, er fremlagt på en uriktig måte. Rapporten oppgir at usle 11 prosent av de inneliggende pasientene ved Odda sjukehus er kirurgiske, fordi de regner bare pasienter som får utført en operasjon på sykehuset som kirurgiske. I virkeligheten er andel kirurgiske pasienter 40 prosent. For eksempel blir pasienter med lårhalsbrudd som innlegges på Odda sjukehus ikke regnet som kirurgiske pasienter i statistikkene, fordi de ikke får utført de nødvendige operasjonene på Odda sjukehus, grunnet manglende ortoped.

Også flere av diagnosene på kirurgisk poliklinikk regnes ikke som kirurgiske, for eksempel brudd i ankel og skulder ut av ledd. Odda sjukehus er et lokalsykehus, hvor noe av funksjonen er å stabilisere pasienter, sette i gang tiltak og sende dem videre for operasjon på større sykehus.

Under Folkemøtet i kinosalen i Odda den 16.02.17, uttalte Helse Fonnas direktør Klausen at Odda sjukehus ikke har behandlet pasienter fra Kvinnherad kommune, noe som beviselig er galt. Mange spørsmål ble stilt fra salen, nesten ingen ble besvart. Spørsmålene omhandlet «hvis akuttkirurgien legges ned – hva da?»

Meg bekjent foreligger det ingen planer for hvordan turnuslegeordningen eller den prehospitale tjeneste blir – hvor mange ambulanser og ambulansepersonell trengs, hvor mye kommer dette til å koste? Hvordan er det mulig å ta et kvalifisert valg – for eller mot videreføring av akuttkirurgi ved Odda sjukehus, hvis en ikke vet hvordan alternativet blir? At Odda sjukehus sin fremtid skal bestemmes på bakgrunn av et så slett forarbeid er respektløst overfor pasientene, pårørende og de ansatte ved sykehuset. Hele prosessen virker for meg forhåndsbestemt og manipulert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har selv uttalt «Vi vil ha trygge sykehus og bedre helsetjenester for alle i Norge, uansett hvor de bor. Vi skal ha mindre variasjon i kvaliteten og beredskap som gir alle trygghet for at de får helsetjenestene de trenger når de trenger det». Nedlegging av akuttkirurgien ved Odda sjukehus vil føre til det stikk motsatte.

En nedleggelse av akuttkirurgien, vil bety starten på slutten for Odda sjukehus. Håper dere som skal bestemme Odda sjukehus sin fremtid, ser at Indre Hardanger trenger et fullverdig sykehus. Håper dere forstår at det ikke er ansvarlig med superspesialisert hjelp i Haugesund og Bergen, når pasienten befinner seg i Odda. Håper dere ser alvoret i dette, og tar til fornuften til slutt. Det er menneskeliv dere leker med.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg