Ikke rettslig holdbart

Om det er hensynet til trafikksikkerheten man skal verne om, er det lite som taler for at cannabis skal behandles strengere enn alkohol.

Publisert Publisert

ULOGISK: Det fremstår helt ulogisk at man kan bli fratatt føreretten fordi det foreligger en risiko for at man kan begå et lovbrudd, når man ikke blir fratatt førerkortet dersom dette rent faktisk skjer, mener innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Alf Robin G. Minothi
    Masterstudent i rettsvitenskap, UiB
  1. Leserne mener

Den siste tiden har det vært økt fokus på sammenhengen mellom rusmiddelbruk og tilbakekall av førerett. Politiet fører en streng praksis, som har fått kritikk fra blant annet jussprofessorer og Sivilombudsmannen. Politidirektoratet svarer med at deres praksis er i overensstemmelse med høyesterettspraksis.

Hovedproblemet er at lovhjemmelen anvendes svært ulikt ut fra hvilket rusmiddel som brukes. Ved bruk av alkohol må man nærmest være alkoholavhengig for at føreretten skal tilbakekalles, mens det ved bruk av cannabis er tilstrekkelig med bruk om lag to ganger i måneden. Det finnes også flere eksempler på at terskelen ved cannabisbruk er lagt enda lavere.

Les også

Rapport: Politiet tar lappen fra flere hasjrøykere på grunn av et lovforslag som aldri ble vedtatt

Hva forskjellsbehandlingen skyldes, fremstår noe uklart. Det finnes praktisk talt ingen forskning som tilsier at en bilfører som er påvirket av cannabis er en større fare for trafikksikkerheten enn en alkoholpåvirket fører. Forskningen antyder heller det motsatte.

Risikoen for å være involvert i en trafikkulykke med dødelig utfall er omtrent dobbelt så stor dersom man er påvirket av cannabis, sammenlignet med en edru sjåfør. Men risikoen er om lag syv ganger så stor dersom man er påvirket av alkohol.

Et annet aspekt ved cannabis, som ofte kommer opp i disse sakene, er akkumuleringseffekten. Når noen inntar cannabis, tas det psykoaktive virkestoffet THC raskt opp i blodet. Etter noen timer synker THC-verdiene til et relativt lavt nivå, men det tar lang tid før de forsvinner helt. Dersom brukeren inntar cannabis på nytt før stoffet er helt ute av systemet, fører det til at stoffet akkumuleres. Det foreligger forskning som tilsier at dette kan skje opptil to uker etter inntak.

At en slik akkumuleringseffekt kan forekomme, er ubestridt, selv om det er svært individuelt hva som skal til for at det skjer. Det er derimot svært lite som tyder på at akkumuleringseffekten har noen innvirkning på trafikksikkerheten. De fleste studier som har undersøkt dette, viser at hyppige brukere samtidig utvikler en toleranse som i stor grad kompenserer for akkumuleringseffekten. Det vil si at personer som jevnlig bruker cannabis, kan ha en økt risiko for å kjøre bil mens de er over den lovlige grensen, men det er lite som tilsier at de vil innebære noen nevneverdig økt trafikksikkerhetsrisiko.

Om det er hensynet til trafikksikkerheten man skal verne om, er det altså lite som taler for at cannabis skal behandles strengere enn alkohol.

En mulig forklaring på forskjellsbehandlingen er at politiet har misforstått vurderingstemaet Høyesterett fastlegger. Høyesterett har i RT. 2015 (s. 493) slått fast at det må være en risiko for kjøring i påvirket tilstand for at tilbakekall kan være aktuelt. Intuitivt kan det være naturlig å tenke at denne vurderingen knytter seg til den nedre grensen angitt i veitrafikkloven § 22. Denne grensen er satt svært lavt i Norge, både for THC og alkohol, blant annet for å ha en preventiv effekt. Det innebærer at man ved disse lave nivåene sannsynligvis ikke er påvirket i ordets rette forstand.

Les også

Vi er strenge, men rettferdige

Å knytte vurderingen til den nedre grensen kan derimot ikke være riktig. Dersom man faktisk blir tatt for kjøring i påvirket tilstand ved så lave verdier, blir man ikke fratatt førerkortet. For at dette skal være aktuelt, må man ha vesentlig høyere verdier i blodet, eller man må bli tatt gjentatte ganger. Det er derfor helt ulogisk at man kan bli fratatt føreretten fordi det foreligger en risiko for at man kan begå et lovbrudd, når man ikke blir fratatt førerkortet dersom dette rent faktisk skjer.

Høyesterett må derfor tolkes dit hen at det må være en risiko for kjøring i faktisk påvirket tilstand for at tilbakekall av førerett kan være aktuelt. Akkumuleringseffekten kan dermed ikke tillegges nevneverdig vekt.

Om man legger godviljen til, er det tenkelig at politiet har misforstått vurderingstemaet som Høyesterett fastlegger. Dersom det ikke er tilfellet, må konklusjonen være at lovhjemmelen misbrukes bevisst for å straffe dem som bruker cannabis. Et slikt misbruk av lovhjemmelen er ikke rettslig holdbart.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg