Vi kan løfte hele landet

Sterke byregioner vil være hovedmotorene i en ny Vestlandsregion.

SKAPER MYE: Næringslivet i vår del av landet representerer en verdiskaping som langt overstiger vår andel av befolkningen, skriver innsenderne. Jan M. Lillebø

  • Harald Minge
  • Marit Warncke

Norge er et av de mest sentralstyrte landene i Europa. Dette hemmer verdiskapingen. Tiden er overmoden for en regionreform, og derfor må vi her i vest samles i en ny slagkraftig region.

Hvis en slik reform skal gi mening, må det flyttes betydelig makt og myndighet fra staten til de nye regionene. Det gjelder områder som næringspolitikk, samferdsel, høyere utdanning, næringsrettet forskning, miljø og kultur.

I det øyeblikket en slik maktoverføring er på plass, er det sterke argumenter for en ny Vestlandsregion. For næringslivet er fylkes- og kommunegrenser stort sett noe en støter på i møte med offentlig saksbehandling. I andre henseender eksisterer ikke slike grenser lenger.

I Næringsforeningen i Stavangerregionen og Bergen Næringsråd tenker og handler vi regionalt og nasjonalt i det aller meste av vårt næringspolitiske arbeid.

Les også

BTs sjefredaktør og regiondebatten: «Når frykta for å tape blir større enn lysten til å vinne, endar alle opp som taparar.»

Vi har medlemmene våre med oss når vi mener at det ligger en bedre fremtid i å tenke region og landsdel enn å beholde dagens struktur. Derfor har vi, sammen med næringsforeningene i Haugesund og på Stord, i flere år snakket om å bygge bo- og arbeidsregionene våre stadig tettere sammen. Derfor ivrer vi så sterkt for fergefri E39. Og derfor er vi opptatt av å synliggjøre at næringslivet i vår del av landet representerer en verdiskaping som langt overstiger vår andel av befolkningen.

Vårt næringsliv skiller seg fra næringslivet i Oslo-regionen på vesentlige områder, og vi har derfor andre prioriteringer og behov. Det både dokumenterer og synliggjør vi.

Når Rogfast og Hordfast står ferdig, vil aksen Stavanger-Bergen være bundet sammen i et kjedet bo- og arbeidsmarked som vil bestå av rundt en femtedel av landets befolkning. Men vi ønsker oss mer enn det. Vi ønsker oss et sterkt vestlandsfylke, én region, ett bo- og arbeidsmarked. Det kan vi få til, om vi har politikere som er djerve og visjonære nok.

Les også

Vestlandsregionen blir trolig torpedert

Skal Norge og velferdsstaten kunne møte fremtidens utfordringer, trenger landet økt produktivitet. Derfor satte regjeringen ned Produktivitetskommisjonen, slik at den skulle utrede hvordan vi på best måte kan sikre landet tilstrekkelig inntekter også om 40 og 50 år.

Sterke byregioner vil være hovedmotorene i en ny Vestlandsregion. Det er også Produktivitetskommisjonens oppskrift på fremtidig og god vekst, og det understrekes i begge rapportene kommisjonen så langt har lagt frem.

I Vestlandsfylkene skapes enorme verdier som kommer hele landet til gode. Likevel er kampen om ressurser til infrastruktur, både vei, bane, til sjøs og digital kommunikasjon, knallhard. Jo flere saker vi makter å stå sammen om, dess større sjanse for å vinne frem med prosjekter til beste for region og landsdel.

Les også

Er Bergen det nye Oslo?

Et sterkt Vestlandet forutsetter som sagt en betydelig overføring av makt og oppgaver fra staten. En sterk vestlandsregion må i sin tur fordele flere oppgaver og mer beslutningsmakt ned til færre, men sterkere kommuner. En region- og kommunereform må også bli en demokratireform. Derfor er sterke regionbyer både den beste distriktspolitikken og det beste for god vekst i produktiviteten, som leder for Produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø, sa til Aftenposten da kommisjonens første rapport ble lagt frem.

Knytter vi bo- og arbeidsregionene sammen, kan vi bygge en region som kan løfte hele landet enda mer enn denne landsdelen allerede gjør.

Større verdiskaping, mer innovasjon og et sterkere demokrati er hovedmålet. Derfor må ikke smålig krangel om grensestaurer og skigarder skyte ned arbeidet med å få på plass Vestlandsregionen. Vi må alle bidra til å få prosessen tilbake på rett spor.

Visjonen om Vestlandsregionen bundet tett sammen, er en visjon verdt å stå sammen om. Engasjerte vestlendinger må stå sammen i den kampen – for kampen står nå.

Send oss dine meninger til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg