Teatrene trenger kompetente styreledere

Kompetente styrer med sikker rolleforståelse er avgjørende viktig for teatrenes kunstneriske spillerom, skriver teatersjef Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag Teater.

KONFLIKTER: Logen teater blir det neste hjemmet til Hordaland teater. Nylig ble det kjent at det har herjet konflikter i flere år. Teatersjef Terje Lyngstad har sagt opp stillingen sin som følge av at det ikke ble ryddet opp i problemene. Foto: MARITA AAREKOL

  • Kristian Seltun
    Teatersjef, Trøndelag teater
Publisert:

Styreleder og styremedlemmer skal representere teatret og ikke de bevilgende myndighetene som måtte ha oppnevnt dem, og må ha full forståelse for hva som er teatrenes samfunnsrolle.

Et utvalg oppnevnt av Kulturdepartementet har evaluert tre regionteatre og oppsummerer noen av sine hovedkonklusjoner i en kronikk i Bergens Tidende 5. september. Panelet mener at det kunstfaglige språket i de evaluerte teatrene utfordres av økt næringslivskompetanse i organisasjonenes administrative ledelse og styre, og at den kunstneriske definisjonsmakten innskrenkes. Tendensen sees delvis i sammenheng med at regionteatrene ikke lenger har styremedlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet – noe som «synes å svekke den overordnede kunstneriske strategileggingen som må vike for lokale interesser hos eierne».

Les også

Ny alvorlig teaterkonflikt i Bergen

Rapporten reiser dermed svært viktige spørsmål om armlengdes avstand, hvilket forvaltningsnivå som bør oppnevne institusjonenes styremedlemmer (stat vs. fylke og kommune) og ikke minst hvilken kompetanse som skal være styrende for institusjonen også administrativt – den kunstneriske eller den merkantile.

Selv om panelet selv kun viser til de tre evaluerte teatrene kan man få inntrykk av at utvalgets rapport er egnet til å beskrive situasjonen i alle av landets institusjonsteatre. Det er den ikke. Jeg har full kunstnerisk frihet ved Trøndelag Teater og har aldri opplevd at noen har forsøkt å ta den fra meg.

Mangeårig styremedlem i Trøndelag Teaters styre, forretningsadvokaten Leif Bjerkan, sier følgende i et intervju nylig: «Den viktigste oppgaven Trøndelag Teaters styre har, er å ansette teatersjef.» Og: «Det er et samfunnsoppdrag å sitte i Trøndelag Teaters styre. Styrets formål er ikke å få teatret til å gå med overskudd, men å påse at teatrets ressurser blir utnyttet. Vi skal ikke legge oss bort i repertoarvalget, annet enn å vurdere den økonomiske siden ved valgene.» Likeledes er teatrets styreleder glassklar i sin rolleforståelse på at det er teatersjefens kunstneriske profil som er styrende for hele virksomheten – og har gjentatte ganger, både internt og offentlig, berømmet meg for min risikovilje.

Med andre ord er kompetente styrer med sikker rolleforståelse avgjørende viktig for teatrenes kunstneriske spillerom. Styrene skal ikke bare inneha den rette kompetansen, men styreleder og styremedlemmer skal bruke denne kompetansen riktig og med full forståelse for hva som er teatrenes samfunnsrolle. De skal anerkjenne prinsippet om en armlengdes avstand mellom politikk og kunst – og ikke minst forstå det i praksis.

Les også

Slik har du aldri sett Jon Fosse før

Statlig oppnevning er selvsagt ingen garanti for kompetanse og rolleforståelse. Imidlertid er det verdt å merke seg at oppnevning av eksterne styremedlemmer ved de statlige høyskolene fra 2016 ble tilbakeført fra fylkeskommunen til Kunnskapsdepartementet, blant annet fordi departementet erfarte tilfeller der eksterne styremedlemmer oppnevnt av fylkeskommunene kom med politiske føringer fra fylkeskommunen som hadde oppnevnt dem.

Spørsmålet om styreoppnevnelse, og mer generelt ansvarsdelingen mellom staten og regionene, er brennaktuelt i lys av regionreformen. Denne reformen treffer også kulturpolitikken, og det er varslet en gjennomgang av ansvarsforhold og finansiering med sikte på å overføre nye oppgaver og mer ansvar til folkevalgte regioner. En viktig del av denne debatten bør være hvordan vi skal sikre kompetente styrer som fungerer som et kollegialt organ på en armlengdes avstand fra politiske myndigheter.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg