I strid med loven

Skal man melde fra til barnevernet, holder det ikke å være «bekymret».

TAUSHETSPLIKT: Offentlig og privat ansatte, som har lovbestemt taushetsplikt, har et personlig ansvar for å overholde denne, skriver innsender. Foto: Scanpix (illustrasjonsfoto)

  • Bente Ohnstad
    Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet
Publisert:

I et innlegg 28. desember av Anders Henriksen, seksjonssjef i Bufdir, skriver han at det er viktig at ansatte i helsetjenester, skole, barnehager og andre som er bekymret, melder fra på et tidlig stadium. Dette gir inntrykk av at taushetsplikten ikke gjelder når man er bekymret.

Det er i tilfelle i strid med loven.

Offentlig og privat ansatte som har lovbestemt taushetsplikt, har et personlig ansvar for å overholde denne. Meldeplikten til barnevernet opphever taushetsplikten.

Mitt innlegg i BT 7. desember handlet om forhold som ikke var av en slik art at de utløste meldeplikten. Det handlet om lærere og helsepersonell som sendte meldinger uten å involvere foreldrene. Dette bryter med prinsippet om vern mot spredning av personopplysninger, samt prinsippet om medvirkning og frivillighet. Det bryter også med den tilliten foreldre skal ha til dem som skal ivareta barnas interesser.

Meldepliktsbestemmelsene sier at taushetsplikten først kan fravikes når det er grunn til å tro at et barn blir «mishandlet» i hjemmet eller det foreligger andre former for «alvorlig omsorgssvikt», når et barn har vist «vedvarende alvorlige atferdsvansker» og når det er «fare for at et barn utnyttes til menneskehandel».

Opplysninger bør i andre tilfeller kun utveksles i samråd med foreldrene. Det er en lav terskel for å gi hjelp som foreldrene ønsker å ta imot.

Les også

«Problemet er ofte at foreldrene i barnevernssaker blir forhåndsdømt, stigmatisert og umyndiggjort av systemet»

Men det er en høy terskel for å gripe inn uten foreldrenes viten og i strid med deres ønsker. De som sitter med makt og myndighet til å bestemme over andre, skal utøve denne myndigheten med kunnskap, klokskap og respekt. De skal være seg bevisst hvilke interesser som til enhver tid skal beskyttes og hvilke hensyn som skal veie tyngst.

Det er lovgiver som har lagt listen høyt. Ikke jeg.

Hvis representanter for myndighetene mener bestemmelsen er for streng, er veien å gå å endre loven. Ikke å tolke den i strid med dens ordlyd.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg