Høyre bør gå for heroin-behandling

Hvorfor er motstanden mot heroinassistert behandling så stor, selv om den virker og er lønnsom for samfunnet?

LØNNSOMT: Reduksjon i kriminalitet, bedre helse og lavere utgifter til fengsling gjør at heroinassistert behandling er positivt for samfunnet, skriver innsenderen. Marita Aarekol

Debattinnlegg

Ina Roll Spinnangr
Leder, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Det er ingen tvil om at heroinassistert behandling (HAB) virker, og erfaringer fra andre land har vist at investeringen er lønnsom for samfunnet. Hvorfor tviler da Høyre?

Kontrollert tilgang til heroin for avhengige har blitt innført i en rekke land og konklusjonene er tydelige: Det fungerer. Likevel er det ikke en selvfølge i Norge at de som trenger det mest skal få et helsetilbud som vil kunne gi dem bedre helse og høyere livskvalitet.

Hvorfor er motstanden så stor? Argumentene mot har vært mange.

I starten var det en reaksjon mot at heroin, eller diacetylmorfin som det også heter, skulle brukes i behandling. Folk vet at man kan dø av heroin, men ikke alle vet at man også kan dø av medikamenter brukt i behandlingsprogrammet LAR eller i andre behandlingsopplegg.

Både heroin og metadon er opioider, og kan brukes som både rusmiddel eller medisin. Hadde man kalt det «morfinassistert behandling» hadde det kanskje vært innført for lenge siden?

I disse dager argumenterer neisiden med at heroinassistert behandling er kostbart og at ressursene heller bør gå andre steder. Ja, det trengs mer penger til LAR, og da spesielt til R-en som står for rehabilitering.

Men ikke alle klarer seg i LAR. Folk er forskjellige, derfor trenger de også ulike medikamenter for å lykkes. Trenger det ene godet å bli det andres fiende? Selvfølgelig ikke. Det er fullt mulig å styrke LAR, samtidig som man innfører HAB, slik andre land også har gjort.

Les også

Høies viktige snuoperasjon

HAB er kostbart, men ikke hvis man løfter blikket. Erfaringene fra seks europeiske land ble gjennomgått og presentert i British Journal of Psychiatry i 2015. Der viste de ikke bare til gode resultater av å inkludere heroin i behandlingen, men også til at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt:

«Funn fra internasjonal forskning har vist en betydelig økonomisk fordel av HAB på grunn av reduksjon i kostnadene for kriminelle prosedyrer, fengsling og helsetjenester», skriver de. I Sveits regnet de med besparelser på 13.000 Euro per pasient i sosiale utgifter.

Reduksjon i kriminalitet, bedre helse og lavere utgifter til fengsling gjør altså at HAB-regnestykket er positivt for samfunnet. Når vi i tillegg vet at salg av heroin på svartebørsen har gått ned og at land som Tyskland og Sveits har fått flere heroinbrukere ut i arbeid er det vanskelig å forstå hvorfor dette viktige helsetiltaket motarbeides så kraftig.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg