Det nye Barne- og ungdomssjukehuset (BUS) i Haukelandsbakken er et fantastisk løft for en gruppe som altfor lenge har vært nedprioritert i norsk helsevesen – barn og unge med psykiske lidelser.

I lang tid har de hatt for få inneliggende plasser, spesialiserte enheter har hatt eldre og dårlig tilpassede lokaler, og det har vært vanskelig for disse å dra veksler på hverandre.

Flere seksjoner fra Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) har nå flyttet sammen i verdige lokaler. Huset gir blant annet rom til flere og svært etterlengtede sykehusplasser for de aller sykeste og muliggjør bedre koordinering mellom våre spesialenheter og tre poster. Dette tilrettelegger igjen for enklere samhandling med våre syv barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (Buper), som er lokalisert i ulike kommuner og bydeler. For oss som jobber her gir det nye bygget inspirasjon.

I løpet av de siste årene har klinikken vår satset stort på fag og kompetanseutvikling særlig for Bupene. Nå er turen kommet til inneliggende og spesialiserte tjenester i BUS, men også til mer samarbeid med somatiske helsetjenester – som planlegges inn i neste byggetrinn.

Vi er nå i full gang med å utnytte et nytt og integrert «Energisenter for barn og unge». Med gymsal og svømmebasseng tilrettelegger det for bruk av fysisk aktivitet som en integrert del av behandlingen i psykisk helsevern. Fysisk aktivitet er i økende grad påvist å ha positiv effekt på psykisk helse, i tillegg til å ha en viktig funksjon i utvikling av en helsefremmende livsstil. Dette er relevant, for pasienter med alvorlige psykiske helseproblemer lever i gjennomsnitt 20 år kortere sammenlignet med befolkningen generelt.

Et annet mål er et mer formalisert samarbeid rundt barn og unge som både får tjenester i somatiske enheter og psykisk helsevern. Vårt helsevesen kan ha en tendens til å operere i siloer og ikke nyttiggjøre seg kunnskap som bør deles på tvers av klinikker – til beste for barn og familier som trenger behandling fra flere fagmiljøer.

Vår drøm er å tilby samordnede og koordinerte tjenester for å unngå at barna blir kasteballer i et uoversiktlig system. På vei til å realisere denne drømmen har vi i disse dager sendt ut brev til 250 barn og foresatte med spørsmål om deres syn på helsetjenesten og eventuelt forbedringsmuligheter

Klinikk PBU har som mål å bli et av de fremste fagmiljøene innen psykisk helsevern for barn og unge. Men for å få til dette, trenger vi å bygge på gode dialoger og samarbeid internt, med pasienter og pårørende, med våre kommuner og samarbeidspartnere.

Men det vi trenger mest, er fortsatt politisk og økonomisk satsing på barn og unge – ikke minst regional og lokal støtte og etterlevelse av politiske føringer.