Bygging i strandsonen

De som er så heldige å ha en hytte ved sjøen, og har forsøkt å få godkjent utvidelser, større brygge eller kanskje bare en liten redskapsbod, har ofte opplevd å møte en vegg av byråkrati. Men hvorfor er det slik?

  • Fredrik Kielland Sværd
Publisert: Publisert:

Er det ikke mange mindre tiltak som nå kan bygges uten søknad? Og dersom området er regulert til f.eks fritidsbebyggelse, så må det jo være avklart at det kan bygges der?

Strandsonen er gitt et spesielt vern, og arealene langs kysten skal forvaltes på en streng måte, av flere grunner. Blant annet finnes noe av vårt viktigste kulturmiljø langs kysten. Det skal tas hensyn til sårbar flora og fauna, og det skal demmes opp for et byggepress som av naturlige årsaker er stort langs sjøen.

I tillegg til å bevare natur- og kulturmiljø, er man i Norge svært opptatt av å sikre at allmennheten også i fremtidige generasjoner skal ha tilgang til sjøen.

I de forskjellige kommunenes kommuneplaner er det lagt ulike føringer for forskjellige områder, og det er som regel vedtatt en rekke begrensninger for de mest sårbare arealene. Der man i tillegg har reguleringsplaner, vil disse normalt også ha til hensikt å beskytte miljøene langs sjøen.

Et av de viktigste verktøyene for å beskytte strandsonen mot nedbygging er imidlertid Plan- og bygningslovens § 1-8. Denne sier at det i utgangspunktet er et byggeforbud i 100-metersbeltet, og det er også et forbud mot å dele eiendommer. Etter at juristene hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 besluttet at denne lovbestemmelsen skulle tolkes annerledes enn tidligere, er det nå slik at bygge- og deleforbudet også gjelder der man har reguleringsplaner, dersom disse ikke har et plankart med en inntegnet byggegrense mot sjøen.

I nye reguleringsplaner er det som regel slike byggegrenser, og det er da er tillatt å bygge på arealene som ligger innenfor denne grensen. I eldre planer var det derimot mindre vanlig å ha byggegrenser, og i sørlandskommunene er det veldig mange slike eldre planer langs kysten. Resultatet av dette er at det plutselig ble forbudt å bygge, selv i mange etablerte hytteområder, og på arealer som er regulert til nettopp bebyggelse.

Selv om mindre tiltak som for eksempel boder, mindre tilbygg, enkelte terrasser, levegger i et vanlig boligområde ofte vil kunne settes opp helt uten søknad, er det ikke like enkelt i 100-metersbeltet. Alle byggetiltak omfattes av PBL § 1-8, og er i utgangspunktet forbudt (dersom du ikke har tomt i et regulert område med byggegrense).

Man vil altså ofte måtte søke om dispensasjon fra byggeforbudet, for å bygge noe som i seg selv ikke er søknadspliktig.

I tillegg kan også Friluftsloven komme til anvendelse, og denne loven regulerer enkelte forhold som ikke Plan- og bygningsloven tar stilling til. For eksempel kan oppføring av et gjerde eller planting av en hekk, som er greit ifht PBL defineres som et sjikanøst stengsel og være forbudt ihht Friluftsloven.

Det er i det hele tatt en rekke mulige utfordringer dersom man ønsker å starte byggearbeider ved sjøen, selv om prosjektet ditt i seg selv virker aldri så moderat.

Det hele kan ofte kan oppleves i overkant byråkratisk, og det kan være frustrerende å oppleve at man har mindre råderett over egen eiendom enn man kanskje egentlig trodde. Men det at retten til fri ferdsel og tilgang til sjøen står så sterkt i Norge, er spesielt i internasjonal sammenheng. Vi bør huske på at dette stort sett gagner alle, og gir en stor verdi for et samfunn som vårt. Og det er ikke slik at man ikke kan få til noe som helst der det lukter tang og saltvann. Det kan imidlertid lønne seg å kontakte en profesjonell aktør på et tidlig tidspunkt. Da kan man få realitetsorientert seg så tidlig som mulig, og unngå å bygge opp urealistiske forventninger. Og man kan få hjelp til å forme et prosjekt som faktisk kan godkjennes, og få hjelp på veien mot en godkjenning.

Publisert: