• Norge kommer til å svarteliste versting-landene fra talerstolen dersom Johannesburg-møtet utvikler seg mot fiasko, sier miljøvernminister Børge Brende til BT.

Mange har allerede spådd at verdenstoppmøtet om miljø og bærekraftig utvikling de kommende elleve dagene vil kollapse og dermed sette det internasjonale miljøsamarbeidet mange tiår tilbake. Brende fikk tidligere i sommer hasteinnkalling av FNs generalsekretær Kofi Annan, sammen med en gruppe utvalgte miljøpolitikere. Generalsekretæren fryktet at toppmøtet skulle spore av allerede før man var kommet til Johannesburg.

I en samtale med BT sier Brende at han ikke vil utelukke fiasko, men at de siste ukenes forhandlinger har skapt grobunn for forsiktig optimisme.

— Du får meg ikke til å sette opp noen svarteliste nå, sier Brende.

— Det er likevel ingen tvil om at en del store land, deriblant USA, så langt har vært uvillig til å tallfeste og tidfeste viktige miljø- og utviklingsforpliktelser, sier miljøvernministeren.

Andre land som stadig hudflettes av internasjonal miljøbevegelse er Australia, Japan og Canada.

Måtte på teppet

Høyre-statsrådens flengende kritikk av USAs klima- og miljøpolitikk skapte tidligere i sommer så mye turbulens at Norges ambassadør Knut Vollebæk ble kalt inn på teppet i det amerikanske utenriksdepartementet.

Johannesburg-toppmøtet er oppfølgingskonferanse til Rio-konferansen i 1992. Nå skal erklæringer fra Rio om bedre miljø og bærekraftig utvikling omsettes i et forpliktende handlingsprogram. Men både ledende industriland som USA og flere utviklingsland har hittil forsøkt å torpedere prosessen. De nekter å godta nye formuleringer som kan oppfattes som forpliktende krav både når det gjelder miljø og bekjempelse av fattigdom. Flere U-land har også forsøkt å gjøre Johannesburg-møtet til en forhandlingsrunde om handelsbetingelser og landbrukssubsidier.

— Disse spørsmålene forsøker vi nå å rydde vekk fra dagsorden. De hører hjemme i Verdens handelsorganisasjon, mener Brende.

Han er klar på hva toppmøtet bør munne ut i:

— I Rio ble verdenslederne enig om mange fine planer og avtaler, men man kom ikke til enighet om når og hvordan miljømålene skulle oppfylles. Nå trengs en gjennomføringsplan, ikke flere resolusjoner, sier miljøvernministeren.

Rio minus 10?

Han mener kollaps i Johannesburg vil undergrave grunnleggende miljøprinsipper som «forurenser skal betale» og «føre var-prinsippet». I så fall vil Rio pluss ti, som konferansen kalles, bli husket som Rio minus 10.

FN-toppmøter foregår etter konsensus-prinsippet, noe som betyr at ingen land kan bli påtvunget et flertallsvedtak. Konsekvensen er at avtalene kan bli så utvannet at de knapt er verdt papiret de er skrevet på.

Brende ramser opp en rekke saker som forventes å bli gjenstand for tøff tautrekking de neste ti dagene. - Fra norsk side vil vi jobbe beinhardt for å få til forpliktende avtaler på kjemikalieområdet. Det finnes i dag ingen internasjonale avtaler for utslipp av tungmetaller. Titusenvis av farlige kjemikalier er fortsatt i bruk. Her må vi få til en utfasing. Innen år 2020 må det være slutt på bruken av miljøfiendtlige og helseskadelige kjemikalier. Det høres kanskje ikke så ambisiøst ut, men det er faktisk veldig kontroversielt. Det er nok av mektige aktører som ikke ønsker avtaler på dette området, fastslår Brende.

Rammer de fattigste

Sammen med sine nordiske kolleger kommer Brende til å arbeide for nye forpliktende avtaler om at andelen fornybar energi skal ha økt til 15 prosent innen 2010.

Kamp mot utryddelse av plante- og dyrearter står også høyt på Brendes agenda.

— Vi må få til forpliktende formuleringer om at den dramatiske reduksjonen i det biologiske mangfoldet skal stoppe innen 2010, sier han.

Statsminister Kjell Magne Bondevik og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson deltar på toppmøtet. Både Brende og utviklingsministeren understreker at miljøproblemer og fattigdom er to sider av samme sak.

— Den globale kampen mot fattigdom må styrkes med konkrete planer for å redusere utslipp og redusere miljøødeleggelser som i dag rammer de fattigste hardest, sier Brende.

Rent drikkevann

Brende trekker frem målet om å innen 2015 halvere antallet mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann.

— 12 millioner mennesker dør hvert år fordi de mangler rent drikkevann eller fordi kvaliteten er for dårlig, sier han.

Brende mener flommen i Tsjekkia og Tyskland aktualiserer behovet for en styrket innsats mot menneskeskapte klimaendringer.

— Det er også helt naturlig for oss å bringe klimaspørsmålet opp i sin fulle bredde på Johannesburg-møtet. Det er vår tids største miljøutfordring. Planen var jo at Kyoto-avtalen skulle vært ratifisert før dette toppmøtet, sier Brende.

Nå vil Norge og de andre nordiske landene slå i bordet i Johannesburg og kreve fortgang i ratifikasjonen av Kyoto-avtalen. De vil også ta til orde for at det startes forberedelser til en ny, forpliktende klimaavtale etter 2012.

— Denne avtalen må gå lenger enn de nåværende forpliktelsene i Kyoto-protokollen, opplyser Brende.

TID FOR HANDLING: Det trengs ingen flere resolusjoner, nå er det tid for handling, sier miljøvernminister Børge Brende før verdenstoppmøtet om miljø og utvikling.
FOTO: RICHARD SAGEN, ADRESSEAVISEN