Det er i egenskap av klassifiseringsselskap DNV har oppdragene for de 400 skipene, eller 22 prosent av den samlede Liberiaflåten på 1798 skip. Et klassifiseringsselskap utsteder sertifikater og godkjenner skipene for trafikk på verdenshavene.

Liberiaskipene genererer en omsetning på 100 millioner kroner for det norske selskapet, opplyser informasjonsdirektør Tore Høifødt i DNV til Bergens Tidende. Dermed er DNV en av de internasjonale skipsfartsaktørene som har det mest omfattende samarbeidet med liberiske myndigheter.

Fullmakten fra Liberia

Informasjonsdirektør Tore Høifødt un-derstreker at det ikke er noen direkte pengestrøm mellom DNV og Liberias internasjonale skipsfartsregister (LISCR) eller annen liberisk myndighet.

— Det er rederiene som er våre kunder og det er rederiene som betaler for den jobben vi utfører. Vi har ingen innflytelse over hvilke flagg et rederi velger for sine skip, sier Tore Høifødt.

Han opplyser samtidig at DNV, for å kunne ha Liberia-skipene som kunder, må operere på vegne av Liberia. Det gjøres gjennom en fullmakt utstedt av Liberias skipsfartsmyndigheter.

Kontrakten mellom Liberia og Det Norske Veritas ble signert i 2000, etter at Charles Taylor hadde tatt kontroll over skipsfartsregistret, slik Bergens Tidende skrev i går. Kontrakten er signert av en represen-tant for Liberias skipsregister i USA, på vegne av staten Liberia, opplyser Høifødt.

Svartelistete myndigheter

Liberias øverste skipsfartsmyndighet er Kommisjonæren for maritime saker i Liberias hovedstad, Monrovia. Han er håndplukket til jobben av president Charles Taylor. Mannen heter Benoni Urey. Urey er av FN utpekt som en av hovedmennene bak flere illegale våpentransaksjoner.

Charles Taylors personlige grep om skipsfarten understrekes ytterligere av at Liberias offisielle representant i FNs skipsfartsorganisasjon, IMO, er hans egen eks-kone, Agnes Reeves-Taylor. Alle tre er omfattet av det FN-vedtatte og globale reiseforbudet. Det betyr at ingen av dem har lov til å bevege seg utenfor Liberia.

Rederne velger flagg

Informasjonsdirektør Tore Høifødt sier at Liberia-spørsmålet har vært drøftet på toppnivå, så vel i DNV som i klassesel-skapenes paraplyorganisasjon, IACS.

— Det er enighet om at klasseselskapene skal betjene rederier som er registret i Liberia. Det skyldes viktigheten av en faglig kvalitetsoppfølging. Samtidig er Liberia et kvalitetsflagg og store deler av den mest kvalitetsbevisste verdensflåten, for eksempel innen tankfart, er registrert der, sier Tore Høifødt.

— Desto større ville vel effekten vært om DNV sa nei til å jobbe for redere som bruker Liberia?

— Det er riktig at vi er en del av et stør-re system, en total struktur, som gjør det mulig å drive Liberia-registret. Men om DNV hadde trukket seg ut, ville andre klasseselskaper stått klare på sekundet til å overta våre 400 skip. Det vil med andre ord ikke løse noen problemer og samti-dig som det altså er opp til rederne å velge flagg på sine skip, sier Tore Høifødt.

— Norges Rederiforbund har i over ett år anbefalt sine medlemmer å trekke seg ut av Liberia-registret. Hvordan ser DNV på det?

— Vi kan forstå det. Hvis mange nok trakk seg ut, ville det være alvorlig for registret. Liberia-flaggets fremtid ligger slik i hendene til rederiene.

Liberia er en vanskelig sak

— Hvis vi skal ta alle festtaler om et etisk næringsliv alvorlig - hvordan kan da DNV opprettholde sitt samarbeid med Liberia, og slik indirekte bidra til millioninntekter til Charles Taylor og hans regime?

— Jeg ser det poenget og vi erkjenner at Liberia-spørsmålet er en meget vanskelig sak, sier Tore Høifødt.

Norge styrker fra i dag sanksjonene mot Liberia og Charles Taylors nærmeste medarbeidere. Det gjøres som oppfølging av Sikkerhetsrådets vedtak av 6. mai i år hvor sanksjonene ble vedtatt opprettholdt og noe utvidet.

Fra og med i dag er det derfor forbudt å innføre tømmer eller tømmerprodukter som kommer fra Liberia. Samtidig er det forbudt for alle personer på FNs reiseforbudsliste å reise til Norge. Den inkluderer Charles Taylor, samt de mest sentrale personene i Liberias skipsfartsmyndighet.

Regjeringen er taus

Bergens Tidende har siden sist onsdag bedt Utenriksdepartementets politiske ledelse om kommentarer til at de norske skipsfartsinteressene i Liberia er store. Som BT påviste i går, har FN knyttet Liberias skipsfartsregister til finansiering av illegal våpenhandel.

I det omtalte vedtaket i Sikkerhetsrådet 6. mai, blir det slått fast at FNs sikkerhetsråd fortsatt ikke kan utelukke at penger fra skipsfartsregistret brukes til å bryte FNs sanksjoner, som for eksempel forbudet mot våpenhandel.

Utenriksdepartementet er også bedt om å svare på hvilket råd regjeringen vil gi til den norske skipsfartsnæringen som opererer i samarbeid med Liberia. I tillegg til DNV, er norske redere noen av de største kundene i Liberias skipsfartsregister. Stolt-Nielsen Transportation Group har 40 skip registrert i Liberia. 71 norskkontrollerte skip går med Liberias flagg på verdenshavene.

Trass i gjentatte purringer, har Utenriksdepartementet valgt ikke å svare på spørsmålene.