Avtalen med Dahuashui-kraftverket i provinsen Guizhou er den første og til nå eneste avtalen om kvotekjøp fra utviklingsland som er inngått til nå. Finansminister Kristin Halvorsen kunngjorde like før jul at Norge vil kjøpe utslippsrettigheter tilsvarende en million tonn CO2 fra prosjektet.

Begrunnelsen for å selge såkalte CDM-kvoter fra prosjektet er at det vil erstatte mer forurensende kullkraft, og ikke ville bli ferdigstilt uten inntektene fra kvotesalg.

Men det er reist tvil om dette prosjektet oppfyller kravene til addisjonalitet, som det heter på fagspråket. Det vil si at kvotesalget skal gi en reell utslippsreduksjon som ellers ikke ville finne sted.

Prosjektet er ennå ikke FN-godkjent. Avdelingsdirektør Sigurd Klakeg i Finansdepartementet regner med at det blir behandlet i nær framtid.

– Det er et åpent spørsmål om dette blir godkjent, sier Klakeg til NTB.

– FN-organet analyserer spesielt nøye om slike prosjekter virker addisjonelt, det vil si at de fører til reduksjon i utslipp av klimagasser. Dersom det ikke ansees dokumentert at så er tilfelle, blir prosjektet ikke godkjent og staten må dermed dekke sitt behov på annen måte, sier han.

Den kinesiske miljømyndigheten SEPA gir selv uttrykk for at CDM-markedet i Kina er svært opphetet, skriver miljøråd Per Schive ved den norske Kina-ambassaden i et brev til UD.

«Det godkjennes mange prosjekter nasjonalt, men det må forventes at langt fra alle vil bli godkjent internasjonalt», skriver Schive.